viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

TEN (Trans-European Network)

TEN (Trans–European Network) to program pomocowy Unii Europejskiej funkcjonujący w perspektywach finansowych 2004 - 2006 i 2007 – 2013 jako odrębna linia budżetowa w budżecie UE.  Program ten ukierunkowany był na wspieranie rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), energetycznych (TEN-E) oraz telekomunikacyjnych (e-TEN).

W ramach budżetu TEN-T mogły być finansowane duże projekty wspólnego zainteresowania, których głównym celem był rozwój wspólnego rynku Unii Europejskiej poprzez wspomaganie:

 • zrównoważonego rozwoju sieci transportowych,
 • interoperacyjności systemu transportowego i jego spójności z innymi rodzajami transportu,
 • ochrony środowiska i wzrostu standardów bezpieczeństwa,
 • wzrostu zatrudnienia i stymulacji rozwoju gospodarczego w regionach peryferyjnych wymagających wsparcia,
 • usprawnienia łączności regionów wyspiarskich z centralną częścią kontynentu europejskiego.

Wspierane były przede wszystkim projekty dotyczące rozwoju systemów transportu transgranicznego, projekty składane przez więcej niż jeden kraj, projekty wysokich technologii dotyczące na przykład wdrażania i usprawniania systemów zarządzania ruchem oraz systemów bezpieczeństwa.

 

Budżet TEN-T

W procedurze wnioskowania rozróżnione zostały projekty studialne oraz inwestycyjne. Progi dofinansowania z budżetu TEN-T kształtowały się następująco:

 • projekty studialne - 50% całości kosztów kwalifikowanych,
 • projekty inwestycyjne - 10 %,
 • projekty transgraniczne - 20%.

Pomoc mogła mieć również formę subsydiowania kredytów oraz gwarancji kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub innej instytucji finansowej.

Ze względu na stosunkowo niski stopień dofinansowania projektów inwestycyjnych (10 - 20%) GDDKiA ubiegała się jedynie o środki na dofinansowanie realizacji projektów studialnych (dofinansowanych na poziomie 50%). Starania na finansowanie projektów inwestycyjnych były skierowane do źródeł o potencjalnie wyższych stopach dofinansowania takich jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pożyczki Międzynarodowych Instytucji Finansowych.

 

Budżet TEN-T został podzielony na dwie części:

 • MIP – Multiannual Indicative Perspective – część dofinansowania wielorocznego,
 • Non–MIP – część pozostającą do rozdysponowania w ramach rocznych decyzji finansowych.

Polska jak do tej pory miała możliwość ubiegania się o środki w ramach budżetu rocznego.

 

Zarządzanie budżetem TEN-T

Podstawowym narzędziem zarządzania budżetem TEN-T była powołana w 2006 roku Agencja Wykonawcza TEN–T (Trans European Transport Network Executive Agency – TEN–T EA). Blisko współpracując z Dyrektoriatem Generalnym Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu, TEN–T EA dysponowała co roku budżetem około 1 miliarda Euro. Do głównych zadań TEN–T EA należało:

 • zapewnianie technicznego i finansowego zarządzania przedsięwzięć współfinansowanych w ramach środków TEN-T,
 • zbieranie, analiza i przekazywanie Komisji Europejskiej wszelkich danych niezbędnych w rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej, oraz pomoc w programowaniu jej przyszłego rozwoju,
 • potwierdzanie zgodności współfinansowanych projektów z przyjętymi zasadami polityki transportowej Wspólnoty oraz zasadami finansowania ogólnie przyjętymi dla infrastruktury Transeuropejskiej Sieci Transportowej,
 • zapewnianie technicznego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie instrumentami finansowymi jak gwarancje i pożyczki niezbędne do realizacji przedsięwzięć,
 • zapewnianie wszelkiej pomocy technicznej i administracyjnej potrzebnej Komisji Europejskiej a związanej z działaniem i rozbudową sieci TEN-T.

Od 1 stycznia 2014 r. w miejsce TEN–T EA powołano instytucję o nazwie Innovation and Networks Executive Agency (INEA), która jest m.in. odpowiedzialna za rozliczenie i zamknięcie wszystkich otwartych projektów TEN–T.

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 INEA jest odpowiedzialna za wdrożenie następujących programów unijnych:

 • Connecting Europe Facility (CEF),
 • Parts of Horizon 2020 – Smart, green, and integrated transport + Secure, clean and efficient energy,
 • Programy przejęte po TEN–T EA: TEN–T i Marco Polo 2007 – 2013,

W ramach programu TEN-T wyodrębnionych zostało 30 kluczowych projektów, dla których finansowanie zapewniono Decyzją Nr 884/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 29 kwietnia 2004 zmieniająca Decyzję Nr 1692/96/EC.

Przez terytorium Polski przebiegały cztery projekty priorytetowe:

 • Oś kolejowa Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń;
 • Autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń;
 • Oś kolejowa „Rail Baltica” Warszawa – Kowno – Ryga –Tallin – Helsinki;
 • Autostrada morska na Morzu Bałtyckim.

Program Trans-European Network był instrumentem finansowym, który został zaprojektowany tak, by działać w synergii z Funduszami Strukturalnymi, Funduszem Spójności oraz systemem pożyczek i gwarancji oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad była beneficjentem dofinansowania ze środków TEN-T dla 11 projektów studialnych.