viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiASPO-T

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

eu-flag.gif spo transport2.jpg Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Sektorowy Program Operacyjny – Transport na lata 2004-2006 (SPO-T) był jednym z siedmiu programów operacyjnych określających sposób wykorzystania środków unijnych przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej dla Polski na lata 2004-2006. SPO-T był również jednym z elementów służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 w zakresie infrastruktury transportu. Do głównych beneficjentów Programu w zakresie infrastruktury transportowej należały takie podmioty jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odpowiedzialna za wykorzystanie środków na drogi krajowe, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizująca inwestycje na liniach kolejowych oraz samorządy miast na prawach powiatu, które realizowały inwestycje na drogach krajowych przebiegających przez tereny tych miast.


Ponieważ zasadnicza część programu została przeznaczona na rozwój i modernizację infrastruktury drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stała się największym beneficjentem SPO-T. Alokacja przyznana przez Komisję Europejską wyłącznie dla GDDKiA stanowiła ostatecznie kwotę 339,28 mln euro. Tym samym GDDKiA była odpowiedzialna za wykorzystanie około 30% wartości alokacji dla całego SPO-T (całkowita alokacja Komisji Europejskiej dla programu  to 1,163 miliarda euro).


Realizację pierwszych zadań w ramach SPO-T GDDKiA rozpoczęła w 2005 roku. Ostatnie z zadań zakończono w 2009 roku. Zakres realizowanych projektów obejmował budowę oraz przebudowę dróg szybkiego ruchu (drogi ekspresowe, autostrady) oraz innych dróg krajowych w tym budowę 4 nowych obwodnic. Łączna długość zrealizowanych inwestycji, dla których GDDKiA uzyskała dofinansowanie z SPO-T wyniosła blisko 148 km a liczba zbudowanych/przebudowanych bądź wyremontowanych obiektów (takich jak mosty, wiadukty, estakady) w ramach wykonanych inwestycji to łącznie 126 obiektów z czego ponad połowa stanowią nowo wybudowane. Szczególną dbałością objęto kwestie ochrony środowiska co znajdowało swój wyraz przede wszystkim w budowie przejść dla zwierząt, kanalizacji deszczowej, montażu separatorów zanieczyszczeń, ekranów akustycznych, nasadzaniu zieleni czy też zastosowaniu w wybranych przypadkach szczególnych działań minimalizujących bądź kompensujących straty w środowisku.


GDDKiA wykorzystała całą dostępną alokację. Łącznie w ramach SPO-T zrealizowano:

 • 11 projektów inwestycyjnych
 • 1 projekt pomocy technicznej
 • Efekty realizacji: budowa/przebudowa:
  – 7,6   km autostrad
  – 74,5 km dróg ekspresowych
  – 66,4 km dróg krajowych (wzmocnienie do 115 kN/oś)
 • przebudowano 25 niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych

Program SPO-T składał się z 3 priorytetów:

 • Priorytet 1 (koleje, porty morskie, systemy intermodalne) – 40,7 % alokacji dla Programu,
 • Priorytet 2 (drogi, poprawa bezpieczeństwa na drogach) – 58,5 % alokacji dla Programu,
 • Priorytet 3 (pomoc techniczna) – 0,8 % alokacji dla Programu.

 GDDKiA była jedynym beneficjentem Działania 2.1 Priorytetu 2 SPOT, na który Komisja Europejska przyznała alokację w kwocie  339  mln euro (ok. 30 % wartości alokacji dla całego programu). Tym samym GDDKiA  stała się największym beneficjentem tego programu.


W ramach Działania 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych GDDKiA zrealizowała 10 projektów drogowych. Inwestycje dotyczyły budowy 4 obwodnic miast, ale także przebudowy istniejących odcinków dróg krajowych, odcinków dróg ekspresowych i 1 odcinka autostrady – łącznie wybudowano, przebudowano lub zbudowano drogi o długości 148 km, wykonano 126 obiektów inżynierskich z czego ponad połowa stanowią obiekty nowo wybudowane. W ramach projektów SPOT z Działania 2.1 GDDKiA zawarła z wykonawcami łącznie 47 kontraktów z czego 37 kontraktów dotyczyło robót budowlanych a 10 kontraktów usług na zarządzanie i nadzór (łączna wartość podpisanych kontraktów wyniosła prawie 2 miliardy złotych).


W ramach Działania 2.1 Priorytetu 2 SPOT GDDKiA poprzez zrealizowanie 10 projektów drogowych wykorzystała 100% dostępnej alokacji ze środków unijnych.
Dodatkowo GDDKiA zrealizowała również dwa mniejsze projekty SPOT w ramach innych działań.

 

Były to:
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Priorytet 2 SPOT - GDDKiA uzyskała dofinansowanie na realizację projektu, którego celem była przebudowa 25 szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych obejmujących swych zasięgiem 14 województw. Otrzymana kwota dofinansowania wyniosła ostatecznie ponad 43,5 mln zł.


Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT Priorytetu 3 Pomoc Techniczna - GDDKiA uzyskała dofinansowanie dla realizacji zadania pt.: „Opracowanie stadium projektu budowlanego i studium wykonalności dla budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek Węzeł Powązkowska – Węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)”. Wartość dofinansowania ze środków unijnych dla tego projektu wyniosła 7 323 888,75 zł .
Łączna kwota refundacji ze środków unijnych w ramach SPOT jaką pozyskała GDDKiA sięga 1,3 miliarda złotych, co wynikało z wykorzystania 100 % dostępnej alokacji.