viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiASPO-T

Opracowanie stadium projektu budowlanego i studium wykonalności dla budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek Węzeł Powązkowska-Węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) SPOT/3.1/208/08

Opracowanie stadium projektu budowlanego i studium wykonalności dla budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek Węzeł Powązkowska-Węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

SPOT/3.1/208/08

Umowa o dofinansowanie nr  127/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Całkowita wartość projektu: 22 188 750,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 9 765 185,00 PLN
Poziom dofinansowania: 75%

Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006, w ramach Priorytet: Pomoc Techniczna, Działanie: Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wykonawca:
Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – Warszawa Sp. Z o.o.

Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach:
Etap I
Opracowanie stadium projektu budowlanego

Umowa na opracowanie stadium projektu budowlanego dostosowania Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w Markach (długość ok. 12,0 km) została podpisana 13 grudnia 2004.
Opracowanie dokumentacji obejmowało wykonanie poniższych części składowych opracowania:
-Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz uzyskanie takiej decyzji,
- Projekt zagospodarowania terenu z materiałami, opiniami i uzgodnieniami do pozwolenia na budowę,
- Projekt budowlany i wykonawczy drogowy
- Projekt budowlany i wykonawczy branży mostowej,
- Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia trasy,
- Projekt organizacji ruchu,
-Projekty budowlane i wykonawcze branżowe związane z funkcjonowaniem trasy oraz z likwidacją kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,
- Projekt szaty roślinnej,
- Plan zbiorczy inwestycji,
- Część kosztorysowa: kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy,
- Opracowania geodezyjne,
- Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna i formalno – prawna dla uzyskania decyzji o lokalizacji drogi,
- Raporty oddziaływania na środowisko,
- Szczegółowe specyfikacje techniczne,
- Inne opracowania, np. operaty wodno – prawne,
- Materiały przetargowe (wersja polska i angielska)
W ramach etapu I poniesiono wydatki na opracowanie stadium projektu budowlanego kwocie 9 369 600,00 zł z czego wydatki kwalifikowalne wyniosły 100% tej kwoty.
Dnia 30 czerwca 2009 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

ETAP II

Studium wykonalności

Umowa na opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji: budowa drogi ekspresowej S-8 w ciągu drogi krajowej nr 8 (Trasa Armii Krajowej) na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w Markach została podpisana 21 marca 2008 r.
Studium wykonalności zostało wykonane w terminie 31 lipca 2008 r. i przekazane Protokołem Odbioru Ostatecznego spisanym w dniu 28 sierpnia 2008 r. Koszt opracowania studium wykonalności brutto wyniósł  348 920,00zł, w tym wydatki kwalifikowane 100% tej kwoty.