viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 15.4

Priorytet XV: Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

GDDKiA

 

Główny cel XV osi priorytetowej:
Sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki w ramach osi priorytetowych PT POIiŚ są realizowane w oparciu o tzw. sektorowe Roczne Plany Działań (RPD), które w systemie wyboru projektów są traktowane jako projekty systemowe.

 

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

 • wsparcie procesu zarządzania programem;
 • informacja i promocja;
 • monitoring i ewaluacja programu.

Działanie 15.4 - Wsparcie największych beneficjentów PO.

Całkowita kwota wsparcia GDDKiA w ramach Wieloletniego Planu Działań GDDKiA na lata 2007-2013 wynosi  464 757 101,69 PLN do wykorzystania do końca 2015 roku.

W roku 2008 w ramach Rocznego Planu Działań (RPD) zostały objęte współfinansowaniem wynagrodzenia pracowników GDDKiA realizujących POIiŚ w łącznej kwocie 23 387 424,29 PLN. Z pozostałych kategorii  wydatków GDDKiA nie korzystała w 2008 roku.

 

W latach 2009-2012 wsparciem ze środków Pomocy Technicznej POIiŚ w GDDKIA objęto następujące kategorie wydatków:

 • wydatki na zatrudnienie – współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków POIiŚ,
 • wsparcie merytoryczne – wydatki za usługi przygotowania analiz lub ekspertyz, usługi doradcze lub tłumaczenia oraz koszt umów cywilno-prawnych,
 • zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji dla pracowników zaangażowanych w realizację inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków POIiŚ
 • zakup wyposażenia biurowego, koszty remontu, wynajmu powierzchni biurowych,
 • wydatki na podnoszenie kwalifikacji (w tym szkolenia, studia, języki obce),
 • inne wydatki instytucji – wydatki administracyjne Beneficjenta np. koszty delegacji, zakupu materiałów biurowych.

W latach 2009-2011 w ramach realizacji projektów Rocznych Planów Działań Instytucja GDDKiA wykorzystała łącznie środki w kwocie 211 976 101,69 PLN.

W ramach realizacji Rocznego Planu Działań dla GDDKiA w 2012 roku przedłożono do zatwierdzenia wnioski o płatność na kwotę 72 789 633,14 PLN.

W roku 2013 w ramach realizacji Rocznego Planu Działań dla GDDKiA wykorzystano kwotę 63 587 146,75 PLN. Wsparciem ze środków Pomocy Technicznej POIiŚ objęto następujące grupy wydatków: wydatki na zatrudnienie, zewnętrzne wsparcie merytoryczne, koszty wynajmu powierzchni biurowych, oraz inne administracyjne wydatki instytucji.

 

Na lata 2014-2015 dla dwuletniego projektu Rocznego Planu Działań dla GDDKiA została podpisana umowa o dofinansowanie opiewająca na kwotę 102 781 337,54 PLN. Planuje się wykorzystywanie tych środków przede wszystkim na:

 • wydatki na zatrudnienie oraz doskonalenie zawodowe pracowników GDDKiA obsługujących realizację inwestycji drogowych POIiŚ,
 • zewnętrzne wsparcie merytoryczne przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektów POIiŚ, np. na usługi doradcze,
 • wydatki związane z dostosowaniem i remontami posiadanych lokali na rzecz stworzenia powierzchni  archiwalnej dla dokumentacji projektów infrastrukturalnych POIiŚ zrealizowanych przez GDDKiA w mijającej perspektywie finansowej UE,
 • wydatki administracyjne dotyczące zapewnienie pracownikom narzędzi pracy oraz stosownych warunków jej wykonywania, np. zakup materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowej, koszty służbowych wyjazdów krajowych.