Priorytet XV: Pomoc techniczna – Fundusz Spójności


GDDKiA

 

Główny cel XV osi priorytetowej:
Sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki w ramach osi priorytetowych PT POIiŚ są realizowane w oparciu o tzw. sektorowe Roczne Plany Działań (RPD), które w systemie wyboru projektów są traktowane jako projekty systemowe.

 

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

 • wsparcie procesu zarządzania programem;
 • informacja i promocja;
 • monitoring i ewaluacja programu.

Działanie 15.4 - Wsparcie największych beneficjentów PO.

Całkowita kwota wsparcia GDDKiA w ramach Wieloletniego Planu Działań GDDKiA na lata 2007-2013 wynosi  464 757 101,69 PLN do wykorzystania do końca 2015 roku.

W roku 2008 w ramach Rocznego Planu Działań (RPD) zostały objęte współfinansowaniem wynagrodzenia pracowników GDDKiA realizujących POIiŚ w łącznej kwocie 23 387 424,29 PLN. Z pozostałych kategorii  wydatków GDDKiA nie korzystała w 2008 roku.

 

W latach 2009-2012 wsparciem ze środków Pomocy Technicznej POIiŚ w GDDKIA objęto następujące kategorie wydatków:

 • wydatki na zatrudnienie – współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków POIiŚ,
 • wsparcie merytoryczne – wydatki za usługi przygotowania analiz lub ekspertyz, usługi doradcze lub tłumaczenia oraz koszt umów cywilno-prawnych,
 • zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji dla pracowników zaangażowanych w realizację inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków POIiŚ
 • zakup wyposażenia biurowego, koszty remontu, wynajmu powierzchni biurowych,
 • wydatki na podnoszenie kwalifikacji (w tym szkolenia, studia, języki obce),
 • inne wydatki instytucji – wydatki administracyjne Beneficjenta np. koszty delegacji, zakupu materiałów biurowych.

W latach 2009-2011 w ramach realizacji projektów Rocznych Planów Działań Instytucja GDDKiA wykorzystała łącznie środki w kwocie 211 976 101,69 PLN.

W ramach realizacji Rocznego Planu Działań dla GDDKiA w 2012 roku przedłożono do zatwierdzenia wnioski o płatność na kwotę 72 789 633,14 PLN.

W roku 2013 w ramach realizacji Rocznego Planu Działań dla GDDKiA wykorzystano kwotę 63 587 146,75 PLN. Wsparciem ze środków Pomocy Technicznej POIiŚ objęto następujące grupy wydatków: wydatki na zatrudnienie, zewnętrzne wsparcie merytoryczne, koszty wynajmu powierzchni biurowych, oraz inne administracyjne wydatki instytucji.

 

Na lata 2014-2015 dla dwuletniego projektu Rocznego Planu Działań dla GDDKiA została podpisana umowa o dofinansowanie opiewająca na kwotę 102 781 337,54 PLN. Planuje się wykorzystywanie tych środków przede wszystkim na:

 • wydatki na zatrudnienie oraz doskonalenie zawodowe pracowników GDDKiA obsługujących realizację inwestycji drogowych POIiŚ,
 • zewnętrzne wsparcie merytoryczne przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektów POIiŚ, np. na usługi doradcze,
 • wydatki związane z dostosowaniem i remontami posiadanych lokali na rzecz stworzenia powierzchni  archiwalnej dla dokumentacji projektów infrastrukturalnych POIiŚ zrealizowanych przez GDDKiA w mijającej perspektywie finansowej UE,
 • wydatki administracyjne dotyczące zapewnienie pracownikom narzędzi pracy oraz stosownych warunków jej wykonywania, np. zakup materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowej, koszty służbowych wyjazdów krajowych.