viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAFundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

                                                                       GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach dróg krajowych, wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie ich budowy, utrzymania, modernizacji i remontu. Inwestycje drogowe finansowane są ze środków krajowych poprzez Krajowy Fundusz Drogowy oraz ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W dziale poświęconym Funduszom Europejskim przeznaczanym na rozwój sieci drogowej w Polsce znajdą Państwo podstawowe wiadomości o tych funduszach , a także  szczegółowe informacje o projektach realizowanych przez GDDKiA ze środków unijnych  – celach, zasięgu i kosztach projektu, planowanym terminie jego realizacji, stanie zaawansowania prac, wykonawcy itp. Dodatkowo projekty posiadają własne strony internetowe, do których linki znajdą Państwo pod artykułem opisującym dany projekt.

 

1. Perspektywa budżetowa 2014 - 2020

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

W grudniu 2013 roku weszły w życie nowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020. W dniu 8 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich oraz projekty krajowych programów operacyjnych - przyjęcie dokumentów przez rząd umożliwia rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską. Natomiast w dniu 23 maja 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu. 

Proponowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podział środków w ramach poszczególnych programów krajowych przewiduje dla Programu Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro (za MIiR).

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako instytucja zarządzająca POIiS, wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Narzędzie to umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl ub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.plnieprawidlowosci. Przyjęte rozwiązanie ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości i sprzyjać będzie realizacji programu w sposób etyczny i przejrzysty.

 

Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility) 

11 grudnia 2013 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały rozporządzenie nr 1316/2013 ustanawiające Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) - fundusz, przeznaczony na realizację projektów infrastrukturalnych w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu, który będzie sprzyjał włączeniu społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. CEF przyniesie korzyść dla całej Unii Europejskiej jako stymulator wzrostu konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach rynku wewnętrznego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1316 budżet CEF wynosi 33,242 mld €.


2. Perspektywa budżetowa 2007 - 2013


PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO”

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 (POIiŚ) Komisja Europejska przyjęła Decyzją  nr K(2007)6321 z dnia 7 grudnia 2007 r. Jest to największy w historii Unii Europejskiej program, w ramach którego realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Głównym celem Programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Na realizację Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 przeznaczono ponad 37 mld euro, co stanowi ponad 40 procent całości środków polityki spójności dla Polski. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 28 mld euro (z Funduszu Spójności – ponad 22 mld euro, zaś z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - niemal 6 mld euro). Tylko na projekty drogowe przewidziano w nim ponad 10 mld EUR.
W ramach POIŚ GDDKiA realizuje projekty dotyczące budowy autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych o kluczowym znaczeniu.

 

PORPW
2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. W ramach Programu będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu  dla rozwoju społeczno-gospodarczego w tych regionach. Ze śrdków UE przeznaczono na realizację Programu ponad 2,2 mld euro.
W ramach PO RPW GDDKiA realizuje projekty dotyczące budowy obwodnic na kluczowych ciągach dróg krajowych, wskazanych w Programie Operacyjnym, na obszarze województw Polski wschodniej.

 

EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 

Program Operacyjny został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Rozporządzenie EISP)1, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. określającym przepisy wykonawcze dla programów współpracy transgranicznej finansowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Rozporządzenie Wykonawcze)2, Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich3, Rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

 

Celem Programu jest wzmocnienie kontaktów między Polską, Rosją i Litwą poprzez intensyfikację współpracy dwustronnej i trójstronnej. Program oferuje wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu jakości życia mieszkańców na całym objętym nim obszarze. Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013 kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech krajów, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych.

 

2. Perspektywa budżetowa 2000 – 2006

 

FS (ISPA)
Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny (jak w przypadku funduszy strukturalnych). Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofię trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem środowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przyszłych pokoleń.
ISPA czyli Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej w Polsce (Instrument of Structural Policies for Pre-Accession) był jednym z trzech obok (Phare i SAPARD) instrumentów przedakcesyjnej pomocy Unii dla 10 państw kandydujących. Podstawowym jego celem było wsparcie spójności gospodarczej i społecznej poprzez współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych w sektorze środowiska i transportu. 1 maja 2004 r., po wejściu Polski do Unii Europejskiej, fundusz ISPA zakończył swoje funkcjonowanie w naszym kraju. Wszystkie projekty które zyskały możliwość dofinansowania w ramach ISPA a nie zostały zakończone, zrealizowane zostały w ramach Funduszu Spójności.


SPOT
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego jest jednym z 4 funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej służących wspieraniu zmian strukturalnych w regionach UE. Fundusze strukturalne służą wspieraniu regionów (w Polsce jako region należy rozumieć województwo), w których średni dochód na mieszkańca nie przekracza 75% średniego dochodu w UE; w odróżnieniu od Funduszu Spójności, który skierowany jest do krajów UE o PKB nie przekraczającym per capita 90% średniej unijnej.
Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPOT) był jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 - 2006 (PWW). Program ten, wraz z częścią transportową strategii dla wykorzystania Funduszu Spójności, rozwijał cele PWW, określając kierunki, priorytety, działania i wysokość środków przeznaczonych na rozwój sfery transportu. Jako punkt wyjścia zachowano zgodność dokumentu z aktualnymi kierunkami, zarówno polityki transportowej, jak i polityki regionalnej UE i Polski.

 

3. Fundusze przedakcesyjne

 

PHARE
Program PHARE (ang. Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economies) powstał w 1989 roku na podstawie inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 1999 roku Phare był głównym instrumentem w przygotowywaniu krajów kandydujących do członkostwa w UE. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2000-2006 wysokość funduszy została ustalona na sumę 1,56 mld euro rocznie dla wszystkich krajów. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej program PHARE został zastąpiony przez fundusze strukturalne.

 

4. Inne Fundusze Unijne

 

TEN-T
TEN (Trans-European Network) to program pomocowy Unii Europejskiej funkcjonujący jako odrębna linia budżetowa w budżecie UE.  Program ten ukierunkowany jest na wspieranie rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), energetycznych (TEN-E) oraz telekomunikacyjnych (e-TEN).
Progi dofinansowania z budżetu TEN-T kształtują się następująco: projekty studyjne - 50% całości kosztów kwalifikowanych; projekty inwestycyjne - 10 %; projekty transgraniczne - 20%. Pomoc może mieć również formę subsydiowania kredytów oraz gwarancji kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub innej instytucji finansów.