Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


eu-flag.gif spo transport2.jpg Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Sektorowy Program Operacyjny – Transport na lata 2004-2006 (SPO-T) był jednym z siedmiu programów operacyjnych określających sposób wykorzystania środków unijnych przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej dla Polski na lata 2004-2006. SPO-T był również jednym z elementów służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 w zakresie infrastruktury transportu. Do głównych beneficjentów Programu w zakresie infrastruktury transportowej należały takie podmioty jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odpowiedzialna za wykorzystanie środków na drogi krajowe, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizująca inwestycje na liniach kolejowych oraz samorządy miast na prawach powiatu, które realizowały inwestycje na drogach krajowych przebiegających przez tereny tych miast.


Ponieważ zasadnicza część programu została przeznaczona na rozwój i modernizację infrastruktury drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stała się największym beneficjentem SPO-T. Alokacja przyznana przez Komisję Europejską wyłącznie dla GDDKiA stanowiła ostatecznie kwotę 339,28 mln euro. Tym samym GDDKiA była odpowiedzialna za wykorzystanie około 30% wartości alokacji dla całego SPO-T (całkowita alokacja Komisji Europejskiej dla programu  to 1,163 miliarda euro).


Realizację pierwszych zadań w ramach SPO-T GDDKiA rozpoczęła w 2005 roku. Ostatnie z zadań zakończono w 2009 roku. Zakres realizowanych projektów obejmował budowę oraz przebudowę dróg szybkiego ruchu (drogi ekspresowe, autostrady) oraz innych dróg krajowych w tym budowę 4 nowych obwodnic. Łączna długość zrealizowanych inwestycji, dla których GDDKiA uzyskała dofinansowanie z SPO-T wyniosła blisko 148 km a liczba zbudowanych/przebudowanych bądź wyremontowanych obiektów (takich jak mosty, wiadukty, estakady) w ramach wykonanych inwestycji to łącznie 126 obiektów z czego ponad połowa stanowią nowo wybudowane. Szczególną dbałością objęto kwestie ochrony środowiska co znajdowało swój wyraz przede wszystkim w budowie przejść dla zwierząt, kanalizacji deszczowej, montażu separatorów zanieczyszczeń, ekranów akustycznych, nasadzaniu zieleni czy też zastosowaniu w wybranych przypadkach szczególnych działań minimalizujących bądź kompensujących straty w środowisku.


GDDKiA wykorzystała całą dostępną alokację. Łącznie w ramach SPO-T zrealizowano:

 • 11 projektów inwestycyjnych
 • 1 projekt pomocy technicznej
 • Efekty realizacji: budowa/przebudowa:
  – 7,6   km autostrad
  – 74,5 km dróg ekspresowych
  – 66,4 km dróg krajowych (wzmocnienie do 115 kN/oś)
 • przebudowano 25 niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych

Program SPO-T składał się z 3 priorytetów:

 • Priorytet 1 (koleje, porty morskie, systemy intermodalne) – 40,7 % alokacji dla Programu,
 • Priorytet 2 (drogi, poprawa bezpieczeństwa na drogach) – 58,5 % alokacji dla Programu,
 • Priorytet 3 (pomoc techniczna) – 0,8 % alokacji dla Programu.

 GDDKiA była jedynym beneficjentem Działania 2.1 Priorytetu 2 SPOT, na który Komisja Europejska przyznała alokację w kwocie  339  mln euro (ok. 30 % wartości alokacji dla całego programu). Tym samym GDDKiA  stała się największym beneficjentem tego programu.


W ramach Działania 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych GDDKiA zrealizowała 10 projektów drogowych. Inwestycje dotyczyły budowy 4 obwodnic miast, ale także przebudowy istniejących odcinków dróg krajowych, odcinków dróg ekspresowych i 1 odcinka autostrady – łącznie wybudowano, przebudowano lub zbudowano drogi o długości 148 km, wykonano 126 obiektów inżynierskich z czego ponad połowa stanowią obiekty nowo wybudowane. W ramach projektów SPOT z Działania 2.1 GDDKiA zawarła z wykonawcami łącznie 47 kontraktów z czego 37 kontraktów dotyczyło robót budowlanych a 10 kontraktów usług na zarządzanie i nadzór (łączna wartość podpisanych kontraktów wyniosła prawie 2 miliardy złotych).


W ramach Działania 2.1 Priorytetu 2 SPOT GDDKiA poprzez zrealizowanie 10 projektów drogowych wykorzystała 100% dostępnej alokacji ze środków unijnych.
Dodatkowo GDDKiA zrealizowała również dwa mniejsze projekty SPOT w ramach innych działań.

 

Były to:
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Priorytet 2 SPOT - GDDKiA uzyskała dofinansowanie na realizację projektu, którego celem była przebudowa 25 szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych obejmujących swych zasięgiem 14 województw. Otrzymana kwota dofinansowania wyniosła ostatecznie ponad 43,5 mln zł.


Działanie 3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT Priorytetu 3 Pomoc Techniczna - GDDKiA uzyskała dofinansowanie dla realizacji zadania pt.: „Opracowanie stadium projektu budowlanego i studium wykonalności dla budowy drogi ekspresowej S-8 odcinek Węzeł Powązkowska – Węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)”. Wartość dofinansowania ze środków unijnych dla tego projektu wyniosła 7 323 888,75 zł .
Łączna kwota refundacji ze środków unijnych w ramach SPOT jaką pozyskała GDDKiA sięga 1,3 miliarda złotych, co wynikało z wykorzystania 100 % dostępnej alokacji.