viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla Obwodnicy Południowej Miasta Gdańska (odc.Obwodnica Zachodnia Trójmiasta – Koszwały) wraz ze studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowym, dokumentacją programowo - lokalizacyjną dla drogi S7 na odcinku Koszwały-Kazimierzowo

17-06-2011


logo.web.jpg


Numer projektu: 2006-PL-92604-S
Decyzja KE nr: K(2007)4678 z dnia 08.10.2007 r. zmodyfikowana decyzjami KE nr K(2009)4641 z dnia 11.06.2009 r. oraz K(2010)8414 z dnia 24.11.2010 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 3,5 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 1,5 mln EUR (42,86%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:

Kontrakt 1
Nr 2006-PL-92604-S-1
Tytuł: „Projekt budowy południowej obwodnicy miasta Gdańska (droga ekspresowa S7)”

 • Data podpisania: 4 lipca 2007 roku
 • Wykonawca: TRANSPROJEKT Gdański SP z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2,45 mln Euro
 • Planowany czas realizacji: zgodnie z aneksem nr 2: 30.06. 2009 r. – przygotowanie wniosku wraz z załącznikami do wystąpienia o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pełnienie nadzoru autorskiego – nie później niż 72 miesiące od podpisania umowy

Informacje o kontrakcie
W ramach kontraktu zrealizowane zostały wszystkie prace projektowe:
• Mapa do celów projektowych
• Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna - część drogowa
• Dokumentacja geologiczno-Inżynierska - dla części mostowej
• Analizy i prognozy ruchu
• Koncepcja posadowienia nasypu drogowego na odcinkach występowania w podłożu gruntów nośnych
• Projekt budowlany (wielobranżowy oraz dla branży mostowej)
• Projekt wykonawczy (branża drogowa, branża mostowa oraz pozostałe branże, projekt posadowienia nasypów)
• Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy ofertowe
• Kosztorys inwestorski i Zbiorcze zestawienie kosztów


Na mocy porozumienia stron z dnia 11.07.2008 r. odstąpiono od wykonania „Studium Wykonalności”. Odstąpienie to wynika ze zmiany „Niebieskiej Księgi” oraz wykonania wspólnego Studium Wykonalności dla „Projektu budowy Południowej Obwodnicy miasta Gdańska (droga ekspresowa S-7)” i „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (gr. państwa) odc. Koszwały – Kazimierzowo”, w ramach oddzielnej umowy – Umowa Nr 145/P-2/WR/2008 z dnia 18.07.2008 r. na wykonanie opracowania pn.: „Studium wykonalności budowy drogi ekspresowej S-7 odcinek Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) – jedno studium wykonalności dla dwu projektów: „Projektu budowy Południowej Obwodnicy miasta Gdańska (droga ekspresowa S-7)” i „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (gr. państwa) odc. Koszwały – Kazimierzowo”.

 

W dniu 29.06.2009r. podpisano aneks nr 2 do umowy w wyniku, którego umowa nie określa terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednak, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, właściwy organ ma 90 dni na wydanie takiej decyzji. W dniu 27.05.2009 r. Pomorski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W dniu 21.09.2009r. Wojewoda Pomorski wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nr WI.II/EZ/7119/6-09/8/09, która zgodnie z aneksem nr 2 była warunkiem uruchomienia płatności za pozostałe 20% wartości II etapu projektowania.
Tym samym proces projektowania został zakończony i rozpoczyna się ostatni, III etap na powyższym kontrakcie – pełnienie nadzoru autorskiego.


W dniu 21.09.2009r. podpisano również umowę o nr 154/R-1/2009, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z konsorcjum firm Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. i ECM Group Polska Sp. z o.o. Dodatkowo w dniu 29.09.2009 r. uzyskano ostatnie brakujące uzgodnienie, dotyczące projektu wykonawczego branży elektroenergetycznej.
 

Kontrakt 2
Nr 2006-PL-92604-S-2
Tytuł: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (gr. państwa) odcinek Koszwały – Kazimierzowo”

 • Data podpisania: 22 czerwca 2006 r.
 • Wykonawca: TRANSPROJEKT Gdański SP z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2,58 mln PLN
 • Planowany czas realizacji: do 28 lutego 2008 roku ( zgodnie z aneksem wydłużającym termin realizacji)

Informacje o kontrakcie
Zakres prac zrealizowanych w ramach kontraktu:
Dokumentacja projektowa została opracowana w całości (etap I, II, III):
Etap I
• Sporządzenie ortofotomapy wraz z uzupełnieniem jej o główne sieci uzbrojenia oraz informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia
• Wykonanie I etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego
• Wykonanie dodatkowych wariantów trasy – 70 km
• Inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru NATURA 2000
Etap II
• Inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru NATURA 2000
• Wykonanie II etapu Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego
• Wizualizacja na tle ortofotomapy
Etap III
• Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
GDDKiA wystąpiła w dniu 15.10.2008 r. z dwoma wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do: Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem prowadzącym postępowanie administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji stała się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wszczęła postępowanie administracyjne dnia 15.04.2009 r.

W dniu 19.02.2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RDOŚ-22-WOO.6670/29-24/08/09/10/WN/AT), w części położonej w granicach województwa pomorskiego.

W dniu 26.02.2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RDOŚ-28-WSTE-6613-0004-001/08/09/10/gk), w części położonej w granicach województwa warmińsko - mazurskiego.
Obie decyzje stały się ostateczne.

Kontrakt został zakończony.
 

Kontrakt 3
Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej C (2007) 4678 z dnia 08.10.2007 r. oraz jej modyfikacją z dnia 11.06.2009 r., w skład kompleksowego zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla Obwodnicy Południowej Miasta Gdańska (odc. Obwodnica Zachodnia Trójmiasta – Koszwały) wraz ze Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowym, Dokumentacją Programowo - Lokalizacyjną dla drogi S-7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo” wchodzi opracowanie pn.: „Dokumentacja programowo – lokalizacyjna budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odcinek Koszwały – Kazimierzowo”.
W dniu 18.09.2009 r. została podpisana umowa o nr 155/P-2/2009 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk, a konsorcjum firm WYG International
Sp. Z o.o. i WYG Ireland Limited.


Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:
• koncepcja programowa, którą należy wykonać w terminie 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy,
• program funkcjonalno – użytkowy, który należy wykonać w terminie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy,
• przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentów, które rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy i zakończy się nie później niż po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub zakończy się do czasu wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu na roboty „Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odcinek Koszwały – Kazimierzowo”, w zależności od tego, który z terminów upływa wcześniej.

Zakres umowy został zrealizowany. Kontrakt został zakończony.


Kontrakt 4
Nr 185/P-2/2010
Tytuł: „Kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji programowo-lokalizacyjnej budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo”

 • Data podpisania: 13 lipca 2010 r.
 • Wykonawca: MOTT MacDonald Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 82 095,02 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: do 13 marca 2011

Informacje o kontrakcie
Realizacja powyższego kontraktu została przewidziana w dwóch etapach:
I. świadczenie usług bieżącej kontroli prac projektowych (weryfikacja wstępnych, roboczych wersji dokumentacji programowo - lokalizacyjnej)
II. świadczenie usług kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji programowo – lokalizacyjnej, rozpocznie się po wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji przez Wykonawcę, która rozpocznie się nie wcześniej niż terminy przekazania koncepcji programowej i programu funkcjonalno – użytkowego
W ramach przedmiotowej umowy Weryfikator wykonał prace związane z bieżącą kontrolą przekazywanych opracowań projektowych lub ich części, zgłaszając uwagi na etapie tworzenia dokumentacji.
Kontrakt został zakończony.
 

Kontrakt 5
Nr 225/P-2/2009
Tytuł: „Nadzorowanie prac z zakresu geologii inżynierskiej dotyczących przygotowywanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo”

 • Data podpisania: 30 grudnia 2009 r.
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 61 000,00 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji: do 31 lipca 2010 r.

Z uwagi na wyjątkowo trudne warunki gruntowo – wodne Żuław Wiślanych i duży zakres zaplanowanych do wykonania, w ramach dokumentacji programowo – lokalizacyjnej, badań geologicznych i hydrogeologicznych, GDDKiA postanowiła zlecić nadzór nad tymi pracami jednostce specjalizującej się w geologii inżynierskiej.


W ramach Kontraktu powstało 7 raportów z prac geologicznych, które Zamawiający wykorzystał w zgłaszaniu uwag do dokumentacji geologicznej, sporządzanej w ramach umowy na dokumentację programowo – lokalizacyjną.

Kontrakt został zakończony.