Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla Obwodnicy Południowej Miasta Gdańska (odc.Obwodnica Zachodnia Trójmiasta – Koszwały) wraz ze studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowym, dokumentacją programowo - lokalizacyjną dla drogi S7 na odcinku Koszwały-Kazimierzowologo.web.jpg


Numer projektu: 2006-PL-92604-S
Decyzja KE nr: K(2007)4678 z dnia 08.10.2007 r. zmodyfikowana decyzjami KE nr K(2009)4641 z dnia 11.06.2009 r. oraz K(2010)8414 z dnia 24.11.2010 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 3,5 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 1,5 mln EUR (42,86%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:

Kontrakt 1
Nr 2006-PL-92604-S-1
Tytuł: „Projekt budowy południowej obwodnicy miasta Gdańska (droga ekspresowa S7)”

 • Data podpisania: 4 lipca 2007 roku
 • Wykonawca: TRANSPROJEKT Gdański SP z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2,45 mln Euro
 • Planowany czas realizacji: zgodnie z aneksem nr 2: 30.06. 2009 r. – przygotowanie wniosku wraz z załącznikami do wystąpienia o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pełnienie nadzoru autorskiego – nie później niż 72 miesiące od podpisania umowy

Informacje o kontrakcie
W ramach kontraktu zrealizowane zostały wszystkie prace projektowe:
• Mapa do celów projektowych
• Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna - część drogowa
• Dokumentacja geologiczno-Inżynierska - dla części mostowej
• Analizy i prognozy ruchu
• Koncepcja posadowienia nasypu drogowego na odcinkach występowania w podłożu gruntów nośnych
• Projekt budowlany (wielobranżowy oraz dla branży mostowej)
• Projekt wykonawczy (branża drogowa, branża mostowa oraz pozostałe branże, projekt posadowienia nasypów)
• Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy ofertowe
• Kosztorys inwestorski i Zbiorcze zestawienie kosztów


Na mocy porozumienia stron z dnia 11.07.2008 r. odstąpiono od wykonania „Studium Wykonalności”. Odstąpienie to wynika ze zmiany „Niebieskiej Księgi” oraz wykonania wspólnego Studium Wykonalności dla „Projektu budowy Południowej Obwodnicy miasta Gdańska (droga ekspresowa S-7)” i „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (gr. państwa) odc. Koszwały – Kazimierzowo”, w ramach oddzielnej umowy – Umowa Nr 145/P-2/WR/2008 z dnia 18.07.2008 r. na wykonanie opracowania pn.: „Studium wykonalności budowy drogi ekspresowej S-7 odcinek Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) – jedno studium wykonalności dla dwu projektów: „Projektu budowy Południowej Obwodnicy miasta Gdańska (droga ekspresowa S-7)” i „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (gr. państwa) odc. Koszwały – Kazimierzowo”.

 

W dniu 29.06.2009r. podpisano aneks nr 2 do umowy w wyniku, którego umowa nie określa terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednak, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, właściwy organ ma 90 dni na wydanie takiej decyzji. W dniu 27.05.2009 r. Pomorski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W dniu 21.09.2009r. Wojewoda Pomorski wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nr WI.II/EZ/7119/6-09/8/09, która zgodnie z aneksem nr 2 była warunkiem uruchomienia płatności za pozostałe 20% wartości II etapu projektowania.
Tym samym proces projektowania został zakończony i rozpoczyna się ostatni, III etap na powyższym kontrakcie – pełnienie nadzoru autorskiego.


W dniu 21.09.2009r. podpisano również umowę o nr 154/R-1/2009, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z konsorcjum firm Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. i ECM Group Polska Sp. z o.o. Dodatkowo w dniu 29.09.2009 r. uzyskano ostatnie brakujące uzgodnienie, dotyczące projektu wykonawczego branży elektroenergetycznej.
 

Kontrakt 2
Nr 2006-PL-92604-S-2
Tytuł: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (gr. państwa) odcinek Koszwały – Kazimierzowo”

 • Data podpisania: 22 czerwca 2006 r.
 • Wykonawca: TRANSPROJEKT Gdański SP z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2,58 mln PLN
 • Planowany czas realizacji: do 28 lutego 2008 roku ( zgodnie z aneksem wydłużającym termin realizacji)

Informacje o kontrakcie
Zakres prac zrealizowanych w ramach kontraktu:
Dokumentacja projektowa została opracowana w całości (etap I, II, III):
Etap I
• Sporządzenie ortofotomapy wraz z uzupełnieniem jej o główne sieci uzbrojenia oraz informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia
• Wykonanie I etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego
• Wykonanie dodatkowych wariantów trasy – 70 km
• Inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru NATURA 2000
Etap II
• Inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru NATURA 2000
• Wykonanie II etapu Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego
• Wizualizacja na tle ortofotomapy
Etap III
• Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
GDDKiA wystąpiła w dniu 15.10.2008 r. z dwoma wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do: Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem prowadzącym postępowanie administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji stała się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wszczęła postępowanie administracyjne dnia 15.04.2009 r.

W dniu 19.02.2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RDOŚ-22-WOO.6670/29-24/08/09/10/WN/AT), w części położonej w granicach województwa pomorskiego.

W dniu 26.02.2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RDOŚ-28-WSTE-6613-0004-001/08/09/10/gk), w części położonej w granicach województwa warmińsko - mazurskiego.
Obie decyzje stały się ostateczne.

Kontrakt został zakończony.
 

Kontrakt 3
Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej C (2007) 4678 z dnia 08.10.2007 r. oraz jej modyfikacją z dnia 11.06.2009 r., w skład kompleksowego zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla Obwodnicy Południowej Miasta Gdańska (odc. Obwodnica Zachodnia Trójmiasta – Koszwały) wraz ze Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowym, Dokumentacją Programowo - Lokalizacyjną dla drogi S-7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo” wchodzi opracowanie pn.: „Dokumentacja programowo – lokalizacyjna budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odcinek Koszwały – Kazimierzowo”.
W dniu 18.09.2009 r. została podpisana umowa o nr 155/P-2/2009 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk, a konsorcjum firm WYG International
Sp. Z o.o. i WYG Ireland Limited.


Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:
• koncepcja programowa, którą należy wykonać w terminie 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy,
• program funkcjonalno – użytkowy, który należy wykonać w terminie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy,
• przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentów, które rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy i zakończy się nie później niż po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub zakończy się do czasu wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu na roboty „Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odcinek Koszwały – Kazimierzowo”, w zależności od tego, który z terminów upływa wcześniej.

Zakres umowy został zrealizowany. Kontrakt został zakończony.


Kontrakt 4
Nr 185/P-2/2010
Tytuł: „Kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji programowo-lokalizacyjnej budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo”

 • Data podpisania: 13 lipca 2010 r.
 • Wykonawca: MOTT MacDonald Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 82 095,02 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: do 13 marca 2011

Informacje o kontrakcie
Realizacja powyższego kontraktu została przewidziana w dwóch etapach:
I. świadczenie usług bieżącej kontroli prac projektowych (weryfikacja wstępnych, roboczych wersji dokumentacji programowo - lokalizacyjnej)
II. świadczenie usług kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji programowo – lokalizacyjnej, rozpocznie się po wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji przez Wykonawcę, która rozpocznie się nie wcześniej niż terminy przekazania koncepcji programowej i programu funkcjonalno – użytkowego
W ramach przedmiotowej umowy Weryfikator wykonał prace związane z bieżącą kontrolą przekazywanych opracowań projektowych lub ich części, zgłaszając uwagi na etapie tworzenia dokumentacji.
Kontrakt został zakończony.
 

Kontrakt 5
Nr 225/P-2/2009
Tytuł: „Nadzorowanie prac z zakresu geologii inżynierskiej dotyczących przygotowywanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo”

 • Data podpisania: 30 grudnia 2009 r.
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 61 000,00 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji: do 31 lipca 2010 r.

Z uwagi na wyjątkowo trudne warunki gruntowo – wodne Żuław Wiślanych i duży zakres zaplanowanych do wykonania, w ramach dokumentacji programowo – lokalizacyjnej, badań geologicznych i hydrogeologicznych, GDDKiA postanowiła zlecić nadzór nad tymi pracami jednostce specjalizującej się w geologii inżynierskiej.


W ramach Kontraktu powstało 7 raportów z prac geologicznych, które Zamawiający wykorzystał w zgłaszaniu uwag do dokumentacji geologicznej, sporządzanej w ramach umowy na dokumentację programowo – lokalizacyjną.

Kontrakt został zakończony.