viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Dbanie o jakość to nasz wspólny obowiązek

27-04-2021

Jakość robót realizowanych na inwestycjach GDDKiA była głównym tematem spotkania, które odbyło się online 26 kwietnia. Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników. Obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, stowarzyszeń branżowych, firmy wykonawcze i świadczące usługi nadzoru inwestorskiego, wojewódzkie struktury nadzoru budowlanego oraz członkowie Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Nie zabrakło też pracowników GDDKiA, którzy na bieżąco odpowiadali na pojawiające się pytania i wątpliwości.

- W realizacji inwestycji drogowych niezwykle ważną kwestią jest dobra współpraca. Wszyscy wspólnie musimy dbać o jakość realizowanych prac. Warto to podkreślać szczególnie dzisiaj, gdy obchodzimy coroczny Dzień Drogowca i Transportowca. Z tej okazji wszystkim osobom identyfikującym się z branżą życzymy, by drogi, które budujemy i z których korzystamy, były jak najlepszej jakości i jak najszybciej powstawały. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

16 laboratoriów drogowych GDDKiA

Badania jakości wyrobów wykorzystywanych na budowach prowadzone są przez wyspecjalizowane jednostki. W GDDKiA działa 16 akredytowanych laboratoriów drogowych, każde ze swoim odrębnym, dostosowanym do specyfiki prowadzonych prac, systemem zarządzania jakością. Tylko w laboratorium działającym przy Oddziale GDDKiA w Warszawie wykorzystywanych jest łącznie 190 metod badawczych. W 2020 r. instytucja ta przeprowadziła niemal 11 tys. badań.

 

Aby móc skutecznie realizować powierzone zadania, niezbędne są środki finansowe na zakup sprzętu oraz utrzymanie istniejących urządzeń. W minionym roku mazowieckie laboratorium drogowe przeznaczyło na ten cel 6,9 mln zł, z czego ponad połowę na zakup sprzętu.

 

Monitorujemy jakość robót

Wszystkie wyroby budowlane muszą spełniać określone właściwości użytkowe. Lepsza jakość to większa trwałość i tym samym większe bezpieczeństwo korzystania z danej drogi lub obiektu. Dlatego właśnie w GDDKiA funkcjonuje rozwinięty system kontroli jakości.

 

Monitoring Jakości Robót (MJR) w GDDKiA został wdrożony w 2011 roku, a zmodyfikowany (m.in. o wykorzystanie baz słownikowych) w roku 2017. Monitoring prowadzony jest w miesięcznych odstępach. Polega on na identyfikowaniu procenta próbek oraz badań (prowadzonych przez laboratoria drogowe), które nie spełniły określonych wymagań jakościowych. Stanowi to podstawę do oceny jakościowej realizowanych prac, jak również do wdrożenia ewentualnych działań naprawczych.

 

Kontrola stosowania wyrobów na budowach

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prac, na budowach odbywają się także kontrole Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), które prowadzone są w oparciu o ustawę Prawo budowlane. Stwierdza ona, że wyroby budowalne mogą być wykorzystywane na krajowym rynku wyłącznie po spełnieniu określonych wymagań. Obowiązek dopilnowania stosowania na budowie dopuszczonych do użytku wyrobów spoczywa, według ustawy, na kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego.

 

Kontrola formalna prowadzona przez GUNB służyć ma wykryciu takich nieprawidłowości jak: brak odpowiedniego oznakowania czy deklaracji właściwości użytkowych, niezgodność deklaracji i informacji na etykiecie wyrobu, niezgodność wyrobu ze wskazanym w projekcie budowlanym oraz zamierzone zastosowanie (określone przez producenta) niezgodne ze wskazanym w dokumentacji budowy lub miejscem wbudowania.

 

Podczas kontroli GUNB pobierane są próbki wyrobów stosowanych na budowie. Procedura ta wynika z zapisów ustawy o wyrobach budowlanych. W 2020 r. do badań najczęściej pobierane były próbki: materiałów termoizolacyjnych, klejów budowlanych oraz wyrobów do zbrojenia i sprężania betonu łącznie z wyrobami pomocniczymi.

 

Co przy negatywnym wyniku?

Przy negatywnym wyniku zbadanej próbki wyrobu, informacja o wynikach przekazywana jest do producenta oraz do wykonawcy i inwestora danej budowy. Informacja trafia również do właściwego organu nadzoru, który decyduje o podjęciu działań wobec budowy i wyrobów już wbudowanych. Wyniki badań publikowane są także na stronie GUNB. Wyniki badań próbek wyrobu budowlanego mogą stanowić podstawę do wszczęcia kontroli u jego sprzedawcy lub producenta.

 

Kontrola, prowadzona u sprzedawcy, producenta lub importera wyrobu, obejmuje oględziny wyrobu, oznakowania i wymaganych dokumentów. W jej trakcie zabezpieczone mogą zostać wyroby świadczące o nieprawidłowościach, pobrane mogą również zostać kolejne próbki. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wszczynane jest postępowanie administracyjne, którego efektem może być nałożenie kary pieniężnej wysokości do 100 tys. zł.

 

W przypadku powtarzających się naruszeń ze strony tego samego sprzedawcy lub producenta, sprawa kierowana jest do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

 

560 skontrolowanych wyrobów budowlanych

Na budowach, dla których inwestorem była GDDKiA, w latach 2019-2020 GUNB przeprowadził 215 kontroli stosowania wyrobów budowlanych (bez kontroli obowiązkowych). Skontrolowano 560 wyrobów budowlanych i pobrano 100 próbek. W przypadku 17 próbek badania nie potwierdziły deklarowanych właściwości użytkowych. Jest to nie najgorsza informacja, zważywszy, że średnia dla wszystkich badań prowadzonych przez GUNB wynosi ok. 30 negatywnych próbek na każde 100 pobranych.

 

Działania GDDKiA i jakość nawierzchni

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 26 kwietnia, mieli możliwość wysłuchania wystąpienia dotyczącego działań GDDKiA względem tzw. „luki normalizacyjnej”, która uniemożliwia przeprowadzenie niektórych badań. Zapoznali się także z dotychczasowymi wynikami badań kruszyw oraz projektem aktualizacji Wytycznych Technicznych RID-37 Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw.

 

Osobna prezentacja dedykowana była nawierzchniom stosowanym w tunelach drogowych. GDDKiA realizuje obecnie dziewięć tuneli o łącznej długości ok. 14 km, a w planach są kolejne cztery inwestycje. Podczas wystąpienia podkreślono, że choć w tunelach stosowane są zarówno nawierzchnie betonowe jak i asfaltowe, to ostateczny wybór musi uwzględniać szereg właściwości danego obiektu, m.in. sposób wentylacji. Rodzaj nawierzchni wpływa również na kwestie widoczności w tunelu (luminacja nawierzchni) oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

 

Nawierzchnia drogowa spełniać musi wymagania podstawowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a korzystanie z niej powinno być bezpieczne i komfortowe dla użytkowników. Jak zostało podkreślone w ostatnim wystąpieniu wygłoszonym podczas spotkania, błędy popełnione na etapie projektowania, wykonania i utrzymania mogą spowodować obniżenie parametrów nawierzchni i tym samym wpłynąć na pojawienie się problemów w całym jej cyklu życia. Dlatego tak istotne na każdym etapie prac jest pilnowanie kwestii jakościowych.

 

Spotkania dedykowane kwestii jakości odbywać się będą cyklicznie, raz na kwartał. Na kolejnym spotkaniu omówiony zostanie m.in. temat miejsc styku nawierzchni betonowej i bitumicznej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionych podczas spotkania:

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram