viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

Sprostowanie do artykułu Rzeczpospolitej „Zaostrzają się spory o drogi” z dnia 22.04.2011r.

29-04-2011

W związku z nieścisłościami, które pojawiły się we wskazanym artykule GDDKiA informuje że:

 

Autorka cytując przedstawiciela firmy Alpine Bau, który stwierdza, że „Nowy projekt mostu, czyli uzupełniony dotychczasowy, który dostarczyła nam GDDKiA, również jest wadliwy. Poinformowaliśmy o tym nadzór budowlany i skierowaliśmy sprawę do prokuratury” nie napisała, że zarzuty Alpine Bau nie zostały w żaden sposób potwierdzone, zaś nadzór budowlany już po zawiadomieniu ze strony Alpine Bau był na budowie i nie wstrzymał z urzędu prac. Wykonawca również nie wstrzymał prac, a zgodnie z art. 22 prawa budowlanego jest do tego zobowiązany w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną.

GDDKiA po raz kolejny zapewnia, że budowa autostrady A1 Świerklany - Gorzyczki jest prowadzona zgodnie z pozwoleniem na budowę zatwierdzonym przez wojewodę śląskiego. Nie może być zatem mowy o zagrożeniu budowlanym.

 

Dokumentacja projektowa obiektów mostowych MA532 i MD532.1 umożliwia wykonawcy wykonanie obiektów m.in. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Wybudowane obiekty będą odpowiadały restrykcyjnym wymogom technicznym i zapewnią bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom.

 

GDDKiA ostatecznie podkreśla, że nie ma najmniejszego zagrożenia związanego z realizacją mostu MA 532, co potwierdza publikowana już przez nas kilkakrotnie opinia techniczna autorstwa prof. Kazimierza Flagi z Politechniki Krakowskiej a kwestionowanie tego stanu rzeczy przez wykonawcę jest działaniem szkodliwym i niczym nie uzasadnionym.

 

 Nieprawdą jest również powoływanie się na decyzję komisji rozjemczej dotyczącej sporu pomiędzy GDDKiA a NDI przy budowie autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice.

 

W artykule nieprawdziwe jest stwierdzenie „komisja stwierdziła, że mimo iż wina za opóźnienia leży po obu stronach, gdyż NDI nie miało m.in. na placu budowy zgromadzonego sprzętu i pracowników w odpowiedniej liczbie, należy uznać, że zaawansowanie prac w prawie 16 proc. uważa się za spełnienie WMIW”.

 

Wniosek jest całkowicie nieuzasadniony i nie do zaakceptowania chociażby ze względów formalnych. Jest to wniosek nie wynikający z żadnego zapisu kontraktowego, ani też z żadnego przepisu polskiego prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. Komisja Rozjemcza zaznacza, że Wykonawca cyt. „doznaje wiele opóźnień z własnej winy” nie uszczegóławiając tego twierdzenia. Komisja nie wskazuje tu jak duże są opóźnienia (w jakich występowały okresach) oraz jakich zakresów robót dotyczą. Wniosek jest także niespójny z Decyzją zawartą w pkt. 112. Skoro bowiem Komisja wskazuje, że Wykonawca doznaje opóźnień wynikających z winy Wykonawcy, to powinna określić o jakie opóźnienia chodzi, uszczegółowić jaki był ich wpływ na uzyskania WMIW oraz odnieść się do ewentualnych kar umownych określonych w klauzuli 8.7 Kontraktu, zamiast ogólnego stwierdzenia, że żadne kary umowne za te opóźnienia nie powinny być naliczane. Kontrakt określa termin osiągnięcia WMIW i termin ten może zostać zmieniony tylko w wyniku zmiany Kontraktu, zwłaszcza że Kontrakt poddany jest rygorom Pzp, a w polskim systemie prawa cywilnego obowiązuje zasada pacta sunt servanda. Całkowicie bezpodstawna, jako nie znajdująca oparcia w Kontrakcie, jest także konstrukcja cyt. „Wykonawca zostaje zwolniony z obowiązku uzyskania WMIW we wskazanym w Kontrakcie terminie”, czy też że „czas na wykonanie zobowiązań staje się nieokreślony”.

 

Opinia rozjemcza aby była wiążąca musi być musi być zaakceptowana przez strony, a takiej akceptacji przez GDDKIA nigdy nie było, zatem opinia ta nie jest wiążąca dla stron. W opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydana przez Komisję Rozjemczą Decyzja w Sporze obarczona jest szeregiem nieścisłości, niekonsekwencji logicznych, czy wręcz błędów. Decyzja jest w przeważającym zakresie wyłącznie uznaniowa tj. nie oparta na zapisach Kontraktu czy przepisach prawa i nie zawiera szczegółowej argumentacji, czy też konkretnych dowodów uzasadniających Wnioski.

Przypominamy, że umowa na budowę autostrady A4 Brzesko – Wierzchosławice została rozwiązana przez GDDKiA z winy wykonawcy, m.in. ze względu na liczne opóźnienia, nie dające szans wybudowania tego odcinkach na czas.