viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 w. Lublin Sławinek (nazwa robocza Dąbrowica) – w. Lublin Węglin (Konopnica)

oddział: Lublin

długość – 9,8 km

wartość - ok. 620 mln zł

lata realizacji: 2014-2016

oddana do ruchu

GDDKiA

 

Etap zrealizowany:

1998 r. - Na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie opracowano „Studium lokalizacyjne przebiegu drogi ekspresowej S19 po przebiegu omijającym obszar zagospodarowania miasta Lublina” w którym zaproponowano trzy warianty: podstawowy (8 km), pośredni (13 km) i gminny najbardziej odsunięty na zachód (18 km).

2001 r. - „Koncepcja programowa drogi ekspresowej S19 Granica Państwa – Białystok – Lublin – Rzeszów na odcinku węzeł Dąbrowica (k/Lublina) – węzeł Konopnica (włącznie) w oparciu o wariant podstawowy.

2002 r. - Aneks do Koncepcji programowej drogi ekspresowej S19.

2004 r. – materiały opisowo-graficzne do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

2.05.2005 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję lokalizacji drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dąbrowica (włącznie) – do granicy z gminą Konopnica, na długości 4,270 km.

30.08.2005 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję lokalizacji drogi ekspresowej S19 na terenie gminy Konopnica, na odcinku od granicy z gminą Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej Nr 19, na długości 7,197 km.

27.10.2005 r. – Minister Infrastruktury utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lokalizacyjną dla S19 w. Dąbrowica – w. Konopnica, na terenie gminy Konopnica.

30.11.2006 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę od decyzji lokalizacyjnej.

9.08.2007 r. – Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej.

2007 r. - opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Dąbrowica – węzeł Konopnica (odcinek obwodnicy Lublina) z wyłączeniem węzła Dąbrowica i włączeniem S-19 do istniejącej drogi krajowej Nr 19.

4.01.2008 r. – Złożono do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, który przekazano do rozpatrzenia nowopowstałej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przekazano do rozpatrzenia.

20.03.2009 r. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2.11.2009 r. - Generalny Dyrektora Ochrony Środowiska uchyla pkt.II.17,III.7,III.11  decyzji środowiskowej umarzając postępowanie organu I instancji, w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

Decyzja GDOŚ o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji

14.07.2011 r. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową. Złożono skargę kasacyjną.

6.03.2012 r. - Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnia skargę kasacyjną złożoną przez GDDKiA, uchyla wyrok WSA i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.

2.08.2012 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny oddala skargę uznając że postępowanie środowiskowe było przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

3.10.2013 r.  - Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

8.11.2013 r. - Ogłoszono przetarg.

28.04.2014 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID (decyzja stała się ostateczna 18.06.2014 r.).

29.10.2014 r. - Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą Budimex (wartość kontraktu ok. 423,9 mln zł).

15.10.2015 r. - Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wartość całkowita kontraktu 344 618 043,40 zł, wysokość dofinansowania z UE 273 970 391,24 zł.

9.12.2016 r. - Oddano do ruchu

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Trasa tego odcinka poprowadzona jest po nowym śladzie poza zachodnimi granicami Lublina, na terenie gmin Jastków i Konopnica. Przebieg według rozwiązania powstałego z połączenia wariantu IV z wariantem V.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3, dobudowa pasa „na zewnątrz”)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 – 2,35 m w zależności od odcinka.
 • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi dwujezdniowej z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo trzeciego pasa ruchu po stronie zewnętrznej jezdni. Inwestycja będzie obejmowała przebudowę (budowę) towarzyszącego obwodnicy układu komunikacyjnego obsługującego przyległe tereny oraz urządzeń towarzyszących z zakresu branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, kolejowej, melioracyjnej i zieleni).

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 • Wariant I - dł. ok. 8,0 km, odpowiadał przyjętemu przebiegowi wariantu podstawowego ze Studium lokalizacyjnego.
 • Wariant II - dł. ok. 8,0 km, początek i koniec trasy odpowiadał rozwiązaniom projektowym przyjętym w wariancie I, natomiast środek wariantu  przebiegał po terenach mniej zainwestowanych.
 • Wariant III – dł. ok. 10,1 km, trasa rozpoczynała się od węzła Dąbrowica, następnie przebiegała przez Kol. Płouszowice, wieś Płouszowice i dalej w kierunku południowym  wzdłuż napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV i łączyła się z trasą wariantu I w węźle Konopnica (rozwiązanie to z uwagi na przebieg i długość trasy nie było najlepsze).
 • Wariant IV – dł. ok. 9,7 km, w stosunku do wariantu III skróceniu uległ jego przebieg oraz poprawiono jego geometrię.
 • Wariant V – dł. ok. 10,4 km, na terenie gminy Konopnica łączył się w dalszej części (pokrywa się) z wariantem IV na terenie gminy Jastków i częściowo gminy Konopnica. Trasa  wg. wariantu V na znacznej długości przebiegała wzdłuż napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia, tworząc jeden korytarz dla elementów infrastruktury.
 • Wariant VI – dł. ok. 9,1 km, rozpoczynał się w węźle Dąbrowica i łączył się z wariantem V w węźle Konopnica.
 • Wariant VII - przebiegałaby po przesunięciu w kierunku zachodnim przez: tereny obok Urzędu Gminy Konopnica, przez stację kolejową Motycz i przez las Konopnicy i łączyłaby się z istniejącą drogą krajową nr 19 w m. Zemborzyce Tereszyńskie.

 Rozpatrywano siedem wariantów przebiegu drogi ekspresowej  S-19 na terenie gminy Jastków i Konopnica. Wskazano wariant najbardziej korzystny tj. wariant powstały z połączenia wariantu IV z wariantem V.

 

Obiekty inżynierskie:

Wiadukty nad rzekami (Ciemięgą i Czechówka), drogami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i trasą ekspresową S19, przepusty i przejścia dla zwierząt.

 

Węzły

 • Lublin Szerokie (nazwa robocza Płouszowice) – na przecięciu z drogą wojewódzką 830.
 • Lublin Weglin (Konopnica) – na przecięciu z projektowaną drogą wojewódzką 747 relacji Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica.

 

III Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt średnich, małych i płazów, szczelnego systemu odwodnienia na odcinkach przechodzących w rejonie rzek Ciemięga i Czechówka, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego na niektórych odcinkach.