viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAMosty

Stan techniczny obiektów mostowych

1. Informacje ogólne.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek wykonywania okresowych kontroli, polegających w szczególności na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu. Również ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych wśród zadań zarządcy drogi wymienia przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogowych obiektów inżynierskich.

 

Podstawowe wymagania, dotyczące skali i kryteriów oceny stanu technicznego głównych elementów obiektu, oraz sposobu ustalania oceny stanu technicznego całego obiektu, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

 

Zarządzeniem nr 14 z dnia 7 lipca 2005 roku, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził do stosowania „Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”, zmieniane w latach późniejszych (zarządzenie nr 5 z dnia 4 lutego 2011 roku, zarządzenie nr 27 z dnia 13 kwietnia 2011 roku). Instrukcje ustalają system kontroli obiektów inżynierskich zarządzanych przez GDDKiA (przeglądy bieżące, przeglądy podstawowe, przeglądy rozszerzone, przeglądy szczegółowe, ekspertyzy) oraz określają między innymi częstotliwość, cel, sposób przeprowadzania i dokumentowania przeglądów.

Instrukcje - pobierz

 

Mając na względzie konieczność ujednolicenia sposobu oceny obiektów inżynierskich przez różnych inspektorów mostowych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził zarządzeniem nr 64 z dnia 13 listopada 2008 roku „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”, znowelizowane w roku 2019 (zarządzenie nr 1 z dnia 30 stycznia 2019 roku). W opracowaniu zawarto wytyczne, wskazówki i przykłady, którymi – uwzględniając własną wiedzę i doświadczenie – powinien się kierować inspektor mostowy, oceniając poszczególne elementy obiektów inżynierskich w trakcie przeglądów podstawowych i rozszerzonych.

Zasady - część I - pobierz

Zasady - część II - pobierz

 

2. Zasady oceny stanu technicznego obiektów mostowych.

 

Stan techniczny poszczególnych elementów obiektów inżynierskich jest oceniany w sześciostopniowej skali i zgodnie z poniższymi kryteriami.

Ocena

Stan

Opis stanu elementu

5

odpowiedni

bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu

4

zadowalający

wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny

3

niepokojący

wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2

niedostateczny

wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy

1

przedawaryjny

wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową

0

awaryjny

uległ zniszczeniu lub przestał istnieć

 

 

Wyjątek stanowi izolacja obiektu inżynierskiego, której stan techniczny jest oceniany w trójstopniowej skali i zgodnie z poniższymi kryteriami.

Ocena

Stan

Opis stanu elementu

5

odpowiedni

brak objawów wskazujących na nieszczelność izolacji

2

niedostateczny

występują nieliczne małe zacieki, miejscowa naprawa może zatrzymać proces niszczenia elementu

0

awaryjny

występują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie trwałości elementu

 

 

Elementami obiektu mostowego, które podlegają ocenie stanu technicznego, zgodnie z systematyką przyjętą w Instrukcjach, są w szczególności:

 1. Nasypy i skarpy
 2. Dojazdy w obrębie skrzydeł
 3. Nawierzchnia jezdni
 4. Nawierzchnia chodników i krawężniki
 5. Balustrady, bariery ochronne i osłony
 6. Belki podporęczowe i gzymsy
 7. Urządzenia odwadniające
 8. Izolacja pomostu
 9. Konstrukcja pomostu
 10. Konstrukcja dźwigarów głównych
 11. Łożyska
 12. Urządzenia dylatacyjne
 13. Przyczółki
 14. Filary
 15. Koryto rzeki i przestrzeń podmostowa
 16. Przeguby
 17. Konstrukcje oporowe i skrzydełka
 18. Urządzenia ochrony środowiska
 19. Zakotwienia cięgien
 20. Cięgna
 21. Urządzenia obce.

 

Należy mieć na uwadze, iż nie wszystkie wyżej wymienione elementy muszą występować na określonym obiekcie mostowym, jak również, że mogą wystąpić dodatkowe elementy wymagające uwzględnienia.

 

Oprócz ocen stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu mostowego, ustalane są również dwie dodatkowe oceny obiektu, określone poniżej.

Ocena średnia obiektu

średnia arytmetyczna ocena wszystkich ocenianych elementów

Ocena całego obiektu

(Ocena główna)

ocena najmniejsza z:

‒     średniej arytmetycznej oceny wszystkich ocenianych elementów

‒     oceny konstrukcji pomostu

‒     oceny konstrukcji dźwigarów głównych

‒     średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów (w przypadku obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniższa ocena przyczółków)

 

3. Stan techniczny obiektów mostowych GDDKiA.

Informacje o stanie technicznym obiektów mostowych GDDKiA zostały przedstawione w formie raportu.

Raport o stanie technicznym obiektów mostowych GDDKiA na koniec 2017 roku - pobierz

 

Do 2016 roku były przedstawiane informacje o stanie technicznym „statystycznej bazy obiektów mostowych GDDKiA”, czyli wybranej grupy obiektów w liczbie około 3% wszystkich obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA.

Stan techniczny statystycznej bazy obiektów mostowych GDDKiA – archiwum - zobacz