viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Obwodnica m. Gorajec w ciągu DK74

07-09-2020

Etap: Prace przygotowawcze

Opis:

Obwodnica będzie miała ok. 6,7 km długości i ominie zabudowę po północno-zachodniej stronie. Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Uzyskano już Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach, a kolejnym krokiem będzie m. in. opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej oraz geologicznej.

 

Lokalizacja inwestycji:

 

województwo: lubelskie

powiat: zamojski

gmina: Radecznica

numer drogi: DK74

 

I. Etap zrealizowany:

 

27.08.2009 r. - Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został wybrany wariant I przebiegu obwodnicy m. Gorajec jako najkorzystniejszy pod względem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym oraz najmniej konfliktowy społecznie.

23.10.2009 r. - Wójt Gminy Radecznica wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Streszczenie raportu oddziaływania n a środowisko w języku niespecjalistycznym

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

21.05.2010 r. – Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została przyjęta Koncepcja Programowa obwodnicy.

29.10.2010 r. – przekazano opracowany PBW dla budowy obwodnicy m. Gorajec.  

26.11.2010 r. – Starosta Zamojski wydał pozwolenie wodnoprawne dla obwodnicy m. Gorajec.

06.10.2017 r. – w związku z utratą ważności decyzji środowiskowej wydanej w 2009 r., zawarto umowę o ponowne wykonanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.

16.07.2018 r. – Wójt Gminy Radecznica wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

5.06.2019 r. – Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

8.09.2020 r. -  Ogłoszenie przetargu na wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowań geologicznych.

 

Przebieg drogi:

 

Przebieg proponowanego wariantu trasy obwodnicy został ustalony w wyniku wielowariantowych studiów w kontakcie z samorządami, instytucjami ekologicznymi i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Istniejącą zabudowę m. Gorajec obwodnica minie po północno – zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74, przetnie dolinę rzeki Gorajec włączając się do odcinka drogi zbudowanego w 2001 r. prowadzącego przez Szperówkę.

 

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji. Wariant wybrany - czerwony.

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • klasa techniczna - GP, 1/2
  • prędkość projektowa - Vp = 80 km/h
  • prędkość miarodajna - Vm = 100 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • szerokość jezdni - 7,00 m
  • szerokość opaski- 2 x 1,00 m
  • szerokość pobocza gruntowego - 1,50 m
  • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Obsługa przyległego terenu za pośrednictwem istniejącej sieci dróg oraz projektowanych dróg dojazdowych.

 

Zakres inwestycji:

 

Budowa jednojezdniowej obwodnicy z dwoma pasami ruchu, ze skanalizowanymi skrzyżowaniami i z drogami dojazdowymi (o łącznej długości ok. 3,3 km). Przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy na odcinku pomiędzy drogami powiatowymi. Przebudowa infrastruktury obcej, budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Na wcześniejszych etapach przedsięwzięcia rozpatrywano w sumie cztery warianty przebiegu obwodnicy Gorajca, a ramach Koncepcji Programowej pięć wariantów. Do dalszych analiz na potrzeby opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wybrano trzy warianty.

 

WARIANT I - przebieg obwodnicy zaprojektowano z ominięciem istniejącej zabudowy m. Gorajec po północno – zachodniej stronie obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 74. Wariant o podobnym przebiegu był opracowany na etapie „Studium techniczno – ekonomiczne przebiegu drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski - Frampol - Szczebrzeszyn - Zamość - Hrubieszów”. Długość 6,66 km. Wariant przyjęty w decyzji środowiskowej.

 

WARIANT II - trasa przebiega zasadniczo w dolinie rzeki Gorajec. Początkowy odcinek przebiega równolegle do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 74, która zostanie przekształcona na tym odcinku na drogę dojazdową do gospodarstw. Dalej odbija w kierunku wschodnim, przekraczając poprzecznie dolinę rzeki Gorajec i skręcając w kierunku północnym. Droga w tym wariancie rozdziela obszary zwartej zabudowy miejscowości Gorajec - Zastawie (po stronie zachodniej) i Gorajec – Zagroble (po stronie wschodniej). Długość 6,44 km.

 

WARIANT III - Przebieg obwodnicy zaprojektowano z ominięciem istniejącej zabudowy po stronie południowo - wschodniej. Początkowy odcinek na długości 2,40 km pokrywa się z wariantem II. Dalej przebiega prosto w kierunku wschodnim przekraczając rzekę Gorajec, a za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2919 L skręca w lewo na północ. Po przecięciu istniejącego przebiegu drogi krajowej Nr 74 skręca w prawo na wschód włączając się do drogi krajowej w tym samym miejscu co warianty I i II. Długość 7,12 km.

 

Obiekty inżynierskie:

Most zespolony z przejściem dla zwierząt dużych i średnich, dwa przejazdy gospodarcze nad trasą obwodnicy w ciągu dróg gminnych, jeden wiadukt nad obwodnicą i jedenastu przepustów (dodatkowo przepusty pod drogami powiatowymi, gminnymi, dojazdowymi i wjazdami w miejscach przecięcia w/w dróg przez ciągi spływu wód opadowych).

 

III. Ochrona środowiska

 

Budowa przejść dla zwierząt: dużych (zespolone z mostem przez rz. Gorajec), małych i płazów (9 szt.), ekranów przeciwhałasowych (o łącznej długości 484 m) oraz systemu odprowadzenia wód opadowych i zbiorników retencyjnych.