viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S11 Oborniki – Poznań

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odc. Oborniki -  Poznań wraz z obwodnicą Obornik

Oddział w Poznaniu

Długość - od 21,3 do 22,2 km (w zależności od wariantu)

Obecny etap - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji - szacunkowy łączny koszt inwestycji ok. 880 000 tys. zł

 

I. Etap w realizacji:

 

 • 01.2018 r. - podpisanie Umowy na wykonanie opracowań projektowych pomiędzy GDDKiA i AECOM dla zakresu: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • 09.2018 r. - opracowanie Studium Korytarzowego;
 • 28.09.2018 r. - posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
 • 11.2018 r. - zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ);
 • I kw. 2019 r. - konsultacje społeczne (etap STEŚ);
 • IV kw. 2020 r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 • III kw.2021 r. - uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • III kw. 2022 r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

 

II. Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym województwa Wielkopolskiego, w powiatach:

 • obornickim, gmina: Rogoźno, Oborniki,
 • poznańskim, gmina Suchy Las.

Plan orientacyjny z przebiegiem wariantów ( etap STEŚ)

 

GDDKiA

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi                                      S
 • ilość pasów ruchu                           przekrój dwujezdniowy (2x2)
 • prędkość projektowa                       Vp = 100 km/h,
 • obciążenie nawierzchni                  11,5 tony /oś
 • skrajnia pionowa                             5,0 m
 • kategoria ruchu                               KR 6
 • przekrój normalny: 
 • pasy ruchu                                      2 x 3,50 m
 • pas awaryjny                                  2 x 2,50 m
 • pobocza                                         2 x min. 1,25 m
 • pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji będącej przedmiotem opracowań projektowych przewiduje się między innymi:

•   budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

•   budowę węzłów drogowych:

•   budowę dróg do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego drogi klasy „S”;

•   przebudowę/budowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;

•   budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (m.in. mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, przepusty oraz obiekty pełniące funkcję przejść dla zwierząt);

•   budowę obustronnych utwardzonych pasów technologicznych zlokalizowanych po wewnętrznej stronie ogrodzenia drogi ekspresowej w celach utrzymaniowych;

•   budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;

•   budowę przepustów i rur odwodnieniowych pod zjazdami;

•   budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);

•   budowę oświetlenia drogowego;

•   usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna w tym oddziałująca na środowisko w zakresie hałasu i poziomu natężenia składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego emitowanego przez linie wysokich i najwyższych napięć,  teletechniczną, melioracyjną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz każdą inną;

•   budowę infrastruktury związanej z drogą, w tym: linie elektroenergetyczne zasilające obiekty i elementy infrastruktury drogowej oraz linie stanowiące integralną część oświetlenia drogowego,  linie wodociągowe, urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

•   budowę kanału technologicznego dla potrzeb  zarządcy drogi (Zamawiającego), który został określony w art. 4 pkt. 15a) ppkt. a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z późn. zm.). wraz z budową sieci/linii teletechnicznej (światłowodowej) zlokalizowanej po wewnętrznej stronie ogrodzenia drogi;

•   budowę Systemu Zarządzania Ruchem kompatybilnego i spójnego z KSZR;

•   budowę kanału technologicznego, który został określony w art. 4 pkt. 15a) ppkt. b Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z późn. zm.). – lokalizacja wyłącznie  poza ogrodzeniem drogi;

•   budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);

•   budowę przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;

•   budowę miejsc obsługi podróżnych MOP wraz z pełną wymaganą infrastrukturą techniczną;

•   ewentualnie budowę Obwodu Utrzymania Drogowego;

i inne elementy wymagane przepisami prawa.

 

Wariantowanie przebiegu drogi ( z etapu STEŚ):

Wariant 2 (W2)

Trasa planowanej drogi ekspresowej S11 w wariancie wynikowym ma długość ok. 21,3km. Przewidziano zaprojektowanie obwodnicy Obornik po wschodniej stronie miejscowości z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy znajduje się w okolicy km 242+600 istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+082 planowanej drogi ekspresowej S11 przewidziano budowę obiektu nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań Główny – Piła Główna. Dalej droga będzie przebiegać po północnowschodniej stronie miejscowości Rożnowo, a następnie po wschodniej stronie miejscowości Kowanowo. W km 7+509 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 187 łączącą Pniewy z Murowaną Gośliną przewidziano węzeł drogowy „Oborniki” umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z projektowaną drogą ekspresową S11. W km 8+966 po zachodniej stronie miejscowości Gołaszyn przewidziano budowę mostu nad rzeką Wartą. Po przekroczeniu doliny Warty planuje się po obu stronach drogi ekspresowej wybudowanie miejsc obsługi podróżnych MOP typu II i typu III w km ok. 10+525. W km 15+825 na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 11 przewidziano węzeł drogowy „Chludowo” umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S11. Następnie trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie miejscowości Chludowo pomiędzy linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Proponowany przebieg łączy się w obszarze istniejącego węzła „Poznań Północ” z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11.

Wariant wynikowy (WW)

Trasa planowanej drogi ekspresowej S11 w wariancie wynikowym ma długość ok. 22,2 km. Przewidziano zaprojektowanie obwodnicy Obornik po wschodniej stronie miejscowości z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy znajduje się w okolicy km 242+600 istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+082 planowanej drogi ekspresowej S11 przewidziano budowę obiektu nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań Główny – Piła Główna. Dalej droga będzie przebiegać po północnowschodniej stronie miejscowości Rożnowo, a następnie po wschodniej stronie miejscowości Kowanowo. W km 7+417 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 187 łączącą Pniewy z Murowaną Gośliną przewidziano węzeł drogowy „Oborniki” umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z projektowaną drogą ekspresową S11. W km 8+733 po zachodniej stronie miejscowości Gołaszyn przewidziano budowę mostu nad rzeką Wartą. Po przekroczeniu doliny Warty planuje się po obu stronach drogi ekspresowej wybudowanie miejsc obsługi podróżnych MOP typu II i typu III w km ok. 10+800. W km 16+737 na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 11 przewidziano węzeł drogowy „Chludowo” umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S11. Następnie trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie miejscowości Chludowo pomiędzy linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Proponowany przebieg łączy się przez istniejący węzeł „Poznań Północ” z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11.

UWAGA:

Posiedzenie ZOPI na etapie STEŚ zarekomendowało wskazać we wniosku o DŚU jako preferowany do realizacji przebieg trasy w wariancie wynikowym (WW).

 

Posiedzenie KOPI na etapie STEŚ wskazało jako preferowany do wniosku o DŚU przebieg trasy w wariancie wynikowym (WW).

 

Wniosek o uzyskanie DŚU, która zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej został złożony w dniu 22.12.2020 r.

 

GDDKiA

 

Obiekty inżynierskie:

Założono budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej, jak również budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową.

 

Węzły i MOP:

Podczas etapu STEŚ przyjęto lokalizację MOP oraz węzłów „Oborniki” i „Chludowo”.

 

pozostałe objaśnienia:

ZOPI – Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

KOPI – Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

DŚU - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

KOPI – Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

 

 

       

RAPORT:

S11 OP_Tom I_I Materiały promocyjne

S11 OP_Tom I_II Raport ze spotkań_wersja zanonimizowana

S11 OP_Tom I_III_cz1_Tabelaryczne zestawienie wniosków_wersja zanonimizowana

S11 OP_Tom I_III_cz2_Rys_nr_1

S11 OP_Tom I_III_cz3_Rys_nr_2

S11 OP_Tom I_III_cz4_Rys_nr_3

S11 OP_Tom I_V_Analiza wariantu społecznego