viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S11 Ujście –Oborniki

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odc. Ujście - Oborniki

Oddział w Poznaniu

Długość – od 43 do 49 km (w zależności od wariantu)

Obecny etap – prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji ok. 1 728 000 tys. zł

 

I.Etap w realizacji:

 • 01.2018 r. - podpisanie Umowy na wykonanie opracowań projektowych pomiędzy GDDKiA i TRAKT dla zakresu: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • 11.2018 r. - opracowanie Studium Korytarzowego;
 • 11/12.2018 r. - posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
 • 12.2018 r. - zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ);
 • II kw. 2019 r. - konsultacje społeczne (etap STEŚ);
 • I kw. 2021 r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 • IV kw. 2021 r. - uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • I kw. 2023 r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

II.          Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym północnej części województwa Wielkopolskiego, w powiatach:

 • chodzieskim, gmina: Chodzież, Budzyń,
 • obornickim, gmina: Rogoźno, Ryczywół.

Plan orientacyjny z przebiegiem wariantów

GDDKiA

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi                                                       S
 • prędkość projektowa                                      Vp = 100 km/h,
 • liczba jezdni                                                     2 jezdnie
 • przekrój poprzeczny                                        2 x 2 pasy
 • szerokość pasa ruchu                                     3,5 m
 • szerokość pasa dzielącego                            min. 5,0 m z opaskami
 • szerokość opasek wewnętrznych (pas dzielący) 0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego                                2,5 m
 • szerokość poboczy gruntowych                  min. 1,25 m
 • obciążenie nawierzchni                                      11,5 tony/oś
 • kategoria ruchu                                                    KR 7

 

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji będącej przedmiotem opracowań projektowych przewiduje się między innymi:

•   budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

•   budowę węzłów drogowych:

•   budowę dróg do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego drogi klasy „S”;

•   przebudowę/budowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;

•   budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (m.in. mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, przepusty oraz obiekty pełniące funkcję przejść dla zwierząt);

•   budowę obustronnych utwardzonych pasów technologicznych zlokalizowanych po wewnętrznej stronie ogrodzenia drogi ekspresowej w celach utrzymaniowych;

•   budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;

•   budowę przepustów i rur odwodnieniowych pod zjazdami;

•   budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);

•   budowę oświetlenia drogowego;

•   usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna w tym oddziałująca na środowisko w zakresie hałasu i poziomu natężenia składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego emitowanego przez linie wysokich i najwyższych napięć,  teletechniczną, melioracyjną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz każdą inną;

•   budowę infrastruktury związanej z drogą, w tym: linie elektroenergetyczne zasilające obiekty i elementy infrastruktury drogowej oraz linie stanowiące integralną część oświetlenia drogowego,  linie wodociągowe, urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

•   budowę kanału technologicznego dla potrzeb  zarządcy drogi (Zamawiającego), który został określony w art. 4 pkt. 15a) ppkt. a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z późn. zm.). wraz z budową sieci/linii teletechnicznej (światłowodowej) zlokalizowanej po wewnętrznej stronie ogrodzenia drogi;

•   budowę Systemu Zarządzania Ruchem kompatybilnego i spójnego z KSZR;

•   budowę kanału technologicznego, który został określony w art. 4 pkt. 15a) ppkt. b Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z późn. zm.). – lokalizacja wyłącznie  poza ogrodzeniem drogi;

•   budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);

•   budowę przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;

•   budowę miejsc obsługi podróżnych MOP wraz z pełną wymaganą infrastrukturą techniczną;

•   ewentualnie budowę Obwodu Utrzymania Drogowego;

i inne elementy wymagane przepisami prawa.

 

Wariantowanie przebiegu drogi (z etapu SK):

Korytarz wariantu nr 1

W wariancie 1 przewiduje się prowadzenie trasy równolegle do istniejącego przebiegu drogi krajowej DK11 z uwzględnieniem odejścia od terenów zabudowań w miejscowościach: Chodzież, Budzyń, Tarnowo oraz Gościejewo, a także korekt przebiegu w rejonie łuków kołowych o zbyt małych promieniach. Przewiduje się prowadzenie projektowanej drogi ekspresowej w sposób umożliwiający wykorzystanie istniejącej drogi krajowej do obsługi ruchu lokalnego.

Początek trasy zlokalizowany jest po południowo-zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej DK11 w okolicy granicy administracyjnej pomiędzy gminami Kaczory i Chodzież. W dalszym przebiegu trasa prowadzona jest łukiem w kierunku południowym. W okolicach km 5+970, w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW183 relacji Chodzież - Czarnków, droga ekspresowa odbiega od istniejącej drogi krajowej biegnącej w kierunku wschodnim do miasta Chodzież. W okolicach km 10+000 trasa krzyżuje się z linią kolejową nr 354. Na wysokości miejscowości Podanin (tj. ok. km 13+000) przebieg projektowanej drogi ekspresowej S11 ponownie przybliża do drogi krajowej (pozostając po jej zachodniej stronie). W dalszym przebiegu trasa prowadzona jest w kierunku południowym równolegle do drogi krajowej po jej zachodniej stronie. W dalszym przebiegu trasa drogi ekspresowej omija od strony wschodniej zabudowania miejscowości Tarnowo i ponownie krzyżuje się z linią kolejową oraz drogą krajową DK11. Dalej droga ekspresowa prowadzona jest w kierunku południowym, przekracza rzekę Wełnę i ponownie zbliża się do przebiegu drogi krajowej. Ostatni odcinek drogi przebiega wzdłuż drogi krajowej. Koniec odcinka zlokalizowany jest w okolicach kilometra 242+600 istniejącej drogi krajowej DK11 w rejonie zbliżenia trasy drogi krajowej do linii kolejowej nr 354.

 

Korytarz wariantu nr 1a

Przebieg wariantu 1a w znacznym zakresie pokrywa się z przebiegiem wariantu 1. Różnice pomiędzy wariantami występują na początku trasy (na odcinku od początku opracowania do rejonu miejscowości Stróżewko, ok. km. 14+000), w rejonie miejscowości Tarnowo (od ok. km 26+000 do ok. km. 33+000) oraz w rejonie miejscowości Gościejewo (od ok. km 33+000 do ok. km 41+000). Oba warianty różnią się też końcowym odcinkiem.

Początkowy odcinek trasy odbiega od przebiegu drogi krajowej i omija od strony zachodniej zlokalizowane w rejonie Oleśnicy stawy rybne oraz wzgórze Gontyniec na wysokości Chodzieży, następnie droga biegnie w kierunku południowo-wschodnim, a po  przekroczeniu linii kolejowej nr 354 łączy się z wariantem 1. Za miejscowością Podanin trasa biegnie dalej na południe, omijając Budzyń od strony zachodniej. Na dalszym odcinku trasa, podobnie jak w wariancie 1, omija łukiem Tarnowo od wschodu – w stosunku do wariantu 1 korytarz prowadzony jest jednak bliżej zabudowy miejscowości. następnie wariant 1 i podwariant 1a krzyżują się (ok. km 33+000), ale ich przebieg ponownie różni się na wysokości Gościejewa, które podwariant 1a omija łukiem od strony wschodniej (wschodnia strona istniejącej DK11). Dalej droga prowadzona jest w kierunku południowym. Po przekroczeniu rzeki Wełny, trasa biegnie dalej w kierunku Garbatki i ponownie łączy się z wariantem 1, omijając miejscowość Dziewicza Struga od strony wschodniej. Poniżej drogi powiatowej DP2025P trasa ponownie odbiega od korytarza wariantu pierwszego – prowadzona jest bardziej na wschód, w celu uzyskania korzystniejszego kąta przecięcia z linią kolejową nr 354 relacji Poznań PoD – Piła Główna.

 

Korytarz wariantu nr 1b

Przebieg wariantu 1b częściowo pokrywa się z przebiegiem wariantu 1. Różnice pomiędzy wariantami występują w początkowym fragmencie przebiegu trasy (na odcinku od początku opracowania do rejonu miejscowości Kąkolewice, ok. km 20+000).

Początkowy odcinek trasy odbiega od przebiegu drogi krajowej w kierunku północno-wschodnim i omija od strony wschodniej zlokalizowane w rejonie Oleśnicy stawy rybne, przecinając linię kolejową nr 354 relacji Poznań PoD – Piła Główna i nieczynną linię nr 378 relacji Chodzież – Gołańcz. Następnie wariant omija od wschodu miasto Chodzież i dalej trasa skręca na południe. W dalszym przebiegu korytarza, na wysokości Kąkolewic, trasa dołącza się do wariantu 1 i wariantu 1a.

 

Korytarz wariantu nr 2

Dla wariantu drugiego przyjęto założenie prowadzenia trasy w oddaleniu od istniejącego przebiegu drogi krajowej i tym samym maksymalnego ograniczenia ingerencji w istniejącą infrastrukturę drogową oraz tereny zabudowane. Takie przebieg trasy pozwala także na jej skrócenie.

W wariancie tym przewiduje się prowadzenie trasy na zachód od istniejącej drogi krajowej DK11. Początek wariantu korytarza zlokalizowany jest w okolicy granicy administracyjnej pomiędzy gminami Kaczory i Chodzież. W dalszym przebiegu trasa, omijając stawy rybne w okolicy Oleśnicy oraz wzgórze Gontyniec na wysokości Chodzieży, prowadzona jest łukiem w kierunku zachodnim przez tereny leśne, niezabudowane. Trasa prowadzona jest na południe z uwzględnieniem odejścia od terenów zabudowań w miejscowościach Drzązgowo, Stróżewice, Grabówka i Bukowiec. Na dalszym odcinku trasa biegnie na południowy wschód, omijając łukiem od zachodu miejscowości Gościejewo Leśne, Gościejewko i Owieczki. Po przecięciu drogi ekspresowej z trasą drogi powiatowej DP1352P droga ekspresowa prowadzona jest łukiem w kierunku wschodnim. W dalszym przebiegu trasa przekracza rzekę Wełnę (ok. km 33+400) i linię kolejową nr 236 relacji Wągrowiec – Bzowo Goraj (ok. km 34+500) i, ominąwszy łukiem od wschodu Dziewiczą Strugę, kieruje się na południowy wschód, w stronę istniejącej drogi krajowej. Następnie trasa prowadzona jest równolegle do DK11 i biegnie dalej na południowy zachód, pomiędzy miejscowościami Jaracz i Parkowo. Koniec odcinka zlokalizowany jest w okolicach kilometra 242+600 istniejącej drogi krajowej DK11, w rejonie zbliżenia trasy drogi krajowej do linii kolejowej nr 354.

 

Korytarz wariantu nr 3

Przebieg wariantu 3 drogi ekspresowej S11 jest zbliżony do wariantu 2. Różnice pomiędzy dwoma wariantami występują na odcinku od ok. km 6+000 do ok. km 14+000 (gdzie wariant 3 poprowadzony został przez tereny leśne, w oddaleniu ok. 0.8 km na zachód od wariantu 2, który z kolei biegnie skrajem lasów, mniej w nie ingerując, ale bliżej terenów zabudowanych), od ok. km 27+000 do ok. km 36+000 oraz od ok. km 36+000 do końca projektowanego odcinka.

 

Korytarz wariantu nr 4

W wariancie W4 przebieg drogi ekspresowej pokrywa się z przebiegiem wariantu drugiego do ok. km 27+000. Następnie za skrzyżowaniem z drogą powiatową DP1352P relacji Czarnków – Rogoźno trasa odbiega łukiem na południowy zachód i dalej prowadzi w kierunku południowym, krzyżując się z linią kolejową nr 236 relacji Wągrowiec – Bzowo Goraj ok. km 31+000. Następnie wariant 4 przebiega przez tereny leśne, niezabudowane, po zachodniej stronie pozostałych wariantów i istniejącej DK11, omijając od zachodu miejscowości: Grudna, Wełna oraz Jaracz. W rejonie miejscowości Jaracz trasa przekracza rzekę Wełnę (ok. km 37+500) i skręca na południowy zachód w kierunku DK11. Koniec odcinka zlokalizowany jest na wysokości kilometra 242+600 istniejącej drogi krajowej DK11 po jej zachodniej stronie.

Plan orientacyjny 

UWAGA: Posiedzenie ZOPI na etapie SK zarekomendowało do dalszych prac projektowych (tj. do etapu STEŚ) warianty nr 1, 1a i 2.

 

Obiekty inżynierskie:

W ramach obecnego etapu prac projektowych (Studium Korytarzowe) założono budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej, jak również budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową.

 

Węzły i MOP:

Na etapie SK założono wstępną lokalizację Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) i węzłów drogowych.

 

 

pozostałe objaśnienia:

ZOPI – Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

KOPI – Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

 

 

 

 

       

Raport ze spotań z mieszkańcami:

Raport ze spotkań z mieszkańcami

Zestawienie wniosków zanonimizowanych

Plan orientacyjny  wariant wynikowy

Plan orientacyjny wariant postulaty

Plan orientacyjny po korektach