viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S7,Olsztynek ( S51)-Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek-Nidzica

GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S7,Olsztynek (S51)-Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek-Nidzica
Nr projektu wg UoD:
POIS.06.01.00-00-039/11-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 27.08.2013r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013r.
Całkowita wartość projektu: 1 267 194 684,63PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 025 459 727,82PLN


Strona internetowa projektuhttp://s7.olsztynek-nidzica.zaprojektuj-zbuduj.pl/

Zobacz film 

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu była budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica. Zasadniczą częścią przedsięwzięcia była budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek – Nidzica, która ma swój początek w m. Świętajny w km 0+020, a kończy się w km 25+562 w m. Załuski, skąd w formie łącznika o długości 542 m łączy się z istniejącą drogą krajową nr 7 w istniejącym km 203+309 w m. Litwinki. Długość ww. odcinka drogi ekspresowej S7 wynosi 25,542 km. Część uzupełniającą podstawowego odcinka drogi ekspresowej S7 stanowiła budowa obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 od km 0+000,00 do km 5+706,60 na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 w węźle „Olsztynek Zachód”. Długość ww. odcinka drogi ekspresowej S51 wynosi 5,707 km. Administracyjnie projektowany odcinek drogi S7 został zlokalizowany w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego i przechodzi przez gminę Olsztynek w powiecie olsztyńskim oraz Miasto i Gminę Nidzica w powiecie nidzickim. Zakres przedsięwzięcia obejmował m.in.:  budowę 5 węzłów; budowę 33 obiektów inżynierskich; budowę 17 przejść dla zwierząt (w tym 6 zintegrowanych z obiektami inżynierskimi); budowę przepustów; budowę 1 miejsca obsługi podróżnych (MOP „Lutek”) oraz adaptację 1 już istniejącego (MOP „Witramowo”); budowę dróg dojazdowych i serwisowych; budowę i przebudowę ciągów pieszych oraz rowerowych; budowę zatok autobusowych; budowę ekranów akustycznych; budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi ekspresowej wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej; budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego; budowę oświetlenia drogowego (w ramach węzłów); przebudowę i rozbiórkę infrastruktury naziemnej i podziemnej kolidującej z projektem; usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi wraz z nasadzeniem nowej zieleni; budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego; nabycie gruntów.

 

Główne cele projektu:
Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, dostosowanie przekroju drogi do prognozowanego ruchu, dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w zakresie warunków technicznych dotyczących dróg publicznych i ich usytuowania oraz obiektów inżynierskich (Dz.U. z  1999r.  Nr 43, poz. 430  z późn. zm.), rozwiązanie obsługi przyległego terenu, w szczególności poprzez budowę dróg serwisowych i przebudowę dróg istniejących.

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

 

Tytuł kontraktu:
Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500).

 • Data podpisania umowy: 29.05.2009 r.
 • Aneks nr 1 z dnia 15.09.2009r. zmieniający przeniesienie zobowiązań finansowych Zamawiającego.
 • Aneks nr 2 z dnia 03.01.2011 w związku ze zmianą stawki VAT.
 • Aneks nr 3 z dnia 05.07.2012r. w związku z przedłużeniem Czasu na ukończenie do 08.11.2012r.
 • Aneks nr 4 z dnia 15.11.2012 w związku z wydaniem Polecenia Zmiany dotyczącego poszerzeń remontowanych dróg DK7 i DK51
 • Aneks nr 5 z dnia 21.12.2012 w związku z wydaniem Polecenia Zmiany dotyczącego połączenia drogi S7 z DK7 w Załuskach
 • Aneks nr 6 z dnia 21.12.2012 w związku z wydaniem Polecenia Zmiany dotyczącego podwyższenia ekranów akustycznych
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o., Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A., Energopol Szczecin  S.A., Wazko Sp. z o.o., Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.
 • Wartość:  1 185 653 963,67 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 37 miesięcy od daty Rozpoczęcia
 • Planowany czas realizacji zgodnie z aneksem nr 3 : 08.11.2012r. Inżynier kontraktu potwierdził wykonanie robót objętych kontraktem na dzień 08.11.2012r. Roboty zostały zakończone.

Tytuł kontraktu:
Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj- Zamówienie nr 1

 • Data podpisania umowy: 18.01.2008 r.
 • Numer umowy: 2006/PL/16/C/PA/003-I-1
 • Wykonawca:  URS Scott Wilson Sp. z o.o.
 • Wartość: 6 799 500 EUR (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umowąwynosił 72 miesiące od daty podpisania Umowy.