Budowa drogi ekspresowej S7,Olsztynek ( S51)-Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek-Nidzica


GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S7,Olsztynek (S51)-Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek-Nidzica
Nr projektu wg UoD:
POIS.06.01.00-00-039/11-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 27.08.2013r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013r.
Całkowita wartość projektu: 1 267 194 684,63PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 025 459 727,82PLN


Strona internetowa projektuhttp://s7.olsztynek-nidzica.zaprojektuj-zbuduj.pl/

Zobacz film 

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu była budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica. Zasadniczą częścią przedsięwzięcia była budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek – Nidzica, która ma swój początek w m. Świętajny w km 0+020, a kończy się w km 25+562 w m. Załuski, skąd w formie łącznika o długości 542 m łączy się z istniejącą drogą krajową nr 7 w istniejącym km 203+309 w m. Litwinki. Długość ww. odcinka drogi ekspresowej S7 wynosi 25,542 km. Część uzupełniającą podstawowego odcinka drogi ekspresowej S7 stanowiła budowa obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 od km 0+000,00 do km 5+706,60 na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 w węźle „Olsztynek Zachód”. Długość ww. odcinka drogi ekspresowej S51 wynosi 5,707 km. Administracyjnie projektowany odcinek drogi S7 został zlokalizowany w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego i przechodzi przez gminę Olsztynek w powiecie olsztyńskim oraz Miasto i Gminę Nidzica w powiecie nidzickim. Zakres przedsięwzięcia obejmował m.in.:  budowę 5 węzłów; budowę 33 obiektów inżynierskich; budowę 17 przejść dla zwierząt (w tym 6 zintegrowanych z obiektami inżynierskimi); budowę przepustów; budowę 1 miejsca obsługi podróżnych (MOP „Lutek”) oraz adaptację 1 już istniejącego (MOP „Witramowo”); budowę dróg dojazdowych i serwisowych; budowę i przebudowę ciągów pieszych oraz rowerowych; budowę zatok autobusowych; budowę ekranów akustycznych; budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi ekspresowej wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej; budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego; budowę oświetlenia drogowego (w ramach węzłów); przebudowę i rozbiórkę infrastruktury naziemnej i podziemnej kolidującej z projektem; usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi wraz z nasadzeniem nowej zieleni; budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego; nabycie gruntów.

 

Główne cele projektu:
Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, dostosowanie przekroju drogi do prognozowanego ruchu, dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w zakresie warunków technicznych dotyczących dróg publicznych i ich usytuowania oraz obiektów inżynierskich (Dz.U. z  1999r.  Nr 43, poz. 430  z późn. zm.), rozwiązanie obsługi przyległego terenu, w szczególności poprzez budowę dróg serwisowych i przebudowę dróg istniejących.

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

 

Tytuł kontraktu:
Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500).

 • Data podpisania umowy: 29.05.2009 r.
 • Aneks nr 1 z dnia 15.09.2009r. zmieniający przeniesienie zobowiązań finansowych Zamawiającego.
 • Aneks nr 2 z dnia 03.01.2011 w związku ze zmianą stawki VAT.
 • Aneks nr 3 z dnia 05.07.2012r. w związku z przedłużeniem Czasu na ukończenie do 08.11.2012r.
 • Aneks nr 4 z dnia 15.11.2012 w związku z wydaniem Polecenia Zmiany dotyczącego poszerzeń remontowanych dróg DK7 i DK51
 • Aneks nr 5 z dnia 21.12.2012 w związku z wydaniem Polecenia Zmiany dotyczącego połączenia drogi S7 z DK7 w Załuskach
 • Aneks nr 6 z dnia 21.12.2012 w związku z wydaniem Polecenia Zmiany dotyczącego podwyższenia ekranów akustycznych
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o., Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A., Energopol Szczecin  S.A., Wazko Sp. z o.o., Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.
 • Wartość:  1 185 653 963,67 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 37 miesięcy od daty Rozpoczęcia
 • Planowany czas realizacji zgodnie z aneksem nr 3 : 08.11.2012r. Inżynier kontraktu potwierdził wykonanie robót objętych kontraktem na dzień 08.11.2012r. Roboty zostały zakończone.

Tytuł kontraktu:
Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj- Zamówienie nr 1

 • Data podpisania umowy: 18.01.2008 r.
 • Numer umowy: 2006/PL/16/C/PA/003-I-1
 • Wykonawca:  URS Scott Wilson Sp. z o.o.
 • Wartość: 6 799 500 EUR (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umowąwynosił 72 miesiące od daty podpisania Umowy.