viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Odcinek na terenie woj. mazowieckiego

oddział: Lublin

długość – ok. 32,4 km

obecny etap – w przygotowaniu

wartość projektu: ok. 872 mln zł

 

 

Etap zrealizowany:

27.02.2018 r. - ogłoszono pretarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Zadaniem wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie przygotowanie możliwych do realizacji wariantów przebiegu przyszłej drogi ekspresowej na odcinku od granicy z woj. podlaskiego - Łosice - granica z woj. lubelskim.

14.06.2018 r. – podpisano Umowę na wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma Mosty Katowice.

 

Etap w realizacji:

Trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej.

 

II. Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze województwa mazowieckiego. Początek projektowanego odcinka znajduje się w pobliżu granicy woj. podlaskiego  (wstępnie początek odcinka przyjmuje się na obszarze woj. mazowieckiego, w odległości ok. 1,9 km na południe od granicy z woj. podlaskim, w miejscu planowanego przecięcia z drogą krajową nr 19). Koniec projektowanego odcinka założono w pobliżu granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego w odległości ok. 1 km na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 19.

 

Podstawowe parametry techniczne

  • klasa drogi S
  • prędkość projektowa – 100 km/h
  • prędkość miarodajna – 110 km/h
  • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m
  • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0,775 m
  • obciążenie – 115 kN/oś

Przekrój normalny (w tym liczba pasów ruchu oraz szerokość pasa dzielącego) zostanie przyjęty w trakcie prac projektowych.

 

Zakres inwestycji
 

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 32,4 km z węzłami drogowymi, przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego (m.in. przebudowę dróg publicznych innych kategorii) w zakresie umożliwiającym budowę drogi ekspresowej i jej powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowa obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów) Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), urządzeń ochrony środowiska, przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz budowa infrastruktury technicznej związanej z drogą.

 

Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej zostanie przeanalizowany wariantowy przebieg drogi ekspresowej na przedmiotowym odcinku.

 

Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S19 będzie zapewnione poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych będą zaprojektowane za pomocą obiektów inżynierskich: przepustów, mostów bądź estakad. Na wybór obiektu inżynierskiego będą miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). W lokalizacjach tego wymagających zostaną zaprojektowane przejścia dla zwierząt.

 

Węzły
W ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej zostaną zaprojektowane niezbędne węzły drogowe zapewniające powiązanie projektowanej drogi ekspresowej S19 z innymi drogami publicznymi.

 

MOP-y

Na odcinku objętym inwestycją planowane są MOP-y, których lokalizacja będzie zależna od wariantu trasy.

 

III. Ochrona środowiska

W ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej zostaną zaprojektowane niezbędne urządzenia ochrony środowiska.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Opracowywana Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana z podziałem na 2 odcinki projektowe/realizacyjne, których granice zostaną zaproponowane w trakcie prac projektowych.