viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Olsztynek - Nidzica z obwodnicą Olsztynka

Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500).

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 - długość:31,3 km

- obecny etap: inwestycja zakończona

- lata realizacji: 2009-2012

- wartość projektu: 1,27 mld PLN

GDDKiA

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek budowy odcinka drogi S7 km znajduje się w km 175+800 istniejącej drogi nr 7, koniec budowy drogi S7 w km 203+600 istniejącej drogi krajowej nr 7. Początek obwodnicy Olsztynka to rejon pod wsią Królikowo, po czym dalej obwodnica biegnie w kierunku miejscowości Sudwa. Omija skansen, by wyjść na trasę krajową nr 51 za nadleśnictwem Jagiełek w km 109+500 istniejącej drogi krajowej nr 51.  

2. Podstawowe parametry techniczne

 • Prędkość projektowa Vp:- 100km/h ;
 • Prędkość miarodajna Vm - 110 km/h;
 • Szerokość jezdni - dwie jezdnie 2x2 (2x3,5 m);
 • Pas dzielący - 12 m (w tym opaski 2x0,5 m);
 • Szerokość pasa awaryjnego- 2x2,50 m;
 • Szerokość pobocza gruntowego: - min. 2x0,75 m;
 • Szerokość korony drogi:- min. 32,50 m;
 • Kategoria ruchu - KR6 (KR5 dla S51);
 • Obciążenie - 115 kN/oś;

3. zakres inwestycji

 • dostosowanie drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy S o prędkości projektowej Vp=100 km/h,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie odcinka drogi wraz z dostosowaniem do lokalizacji węzłów drogowych.
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg,
 • wykonanie robót ziemnych (zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowa nasypów),
 • rozbiórkę istniejących budynków i nawierzchni drogowych,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
 • budowę systemu odwodnienia terenu a w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy łącznie z budową elementów kanalizacji deszczowej i   przepustami,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym, ekranami akustycznymi i ogrodzeniami,
 • budowę obiektów mostowych (wiaduktów drogowych, mostów drogowych, przejazdów gospodarczych, przepustów ekologicznych i estakad drogowych),
 • budowę dróg serwisowych,
 • nasadzenie zieleni izolacyjnej i estetycznej,
 • budowę oświetlenia drogowego w obszarze węzłów „Olsztynek Północ”, "Olsztynek Zachód", „Grunwald”, „Waplewo”, „Rączki”,
 • budowę urządzeń podczyszczających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe do istniejących cieków,
 • budowę zbiorników odparowujących,
 • przebudowę (usunięcie kolizji) urządzeń infrastruktury technicznej – urządzenia teletechniczne, energetyczne, melioracyjne, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa,

3. obiekty inżynierskie:

- 20 wiaduktów drogowych,
- 4 mosty,
- 5 estakad drogowych,

- 1 przejazd gospodarczy,
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny.

 

4. 5 węzłów drogowych „Olsztynek Północ”, "Olsztynek Zachód", „Grunwald”, „Waplewo”, „Rączki”,

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne 

 

IV. Dodatkowe informacje

 

Operacja przenoszenia schronu bojowego SP-96

 

Schron bojowy SP-96 znajdujący się w pobliżu parkingu w Witramowie kolidował z budową drugiej jezdni drogi ekspresowej S7. Na jego rozbiórkę nie zezwolił Wojewódzki Konserwator Zabytków. Stanęliśmy więc przed wyborem: zmienić przebieg drogi lub przenieść schron.  Dużo tańszym rozwiązaniem okazało się przeniesienie bunkra, ponieważ zmiana przebiegu drogi wiązałby się z wydłużeniem trasy i zbliżeniem jej do zabudowań, co z kolei skutkowałoby koniecznością budowy ekranów akustycznych. To wszystko podniosłoby koszt inwestycji o dziesiątki milionów złotych.

 

Schron SP-96 waży 464 tony. Żeby możliwe było przeniesienie go w całości, został obudowany stalową klatką o wadze 66 ton. Wymiary klatki to:

dł. – 12m

szer. – 11 m

wys. –  6 m

Klatkę z bunkrem podniosły dwa żurawie gąsienicowe, o udźwigu 500 i 600 ton i przeniosły go w miejsce odległe od drogi o ok. 50 m. Ruch na siódemce podczas przenoszenia schronu nie był zatrzymany.

 

Schron bojowy SP-96 jest elementem umocnień Pozycji Olsztyneckiej wybudowanej w latach 1938 – 39. Rozpoczynała się ona w Starych Jabłonkach, następnie przebiegała przez jez. Ostrowin, wzdłuż rzeki Drwęcy, jez. Mielno, Waplewo, jez. Omulew, Czarny Piec, Małaszewo, do jez. Kalwa, stanowiąc przedłużenie przebiegającej środkiem Puszczy Piskiej Szczycieńskiej Pozycji Leśnej ku zachodowi. Jej całkowita długość wynosiła 103 km. W skład Pozycji Olsztyneckiej wchodziło 118 schronów biernych dla jednej drużyny piechoty i amunicji oraz 11 schronów bojowych dla broni maszynowej i działek przeciwpancernych. Jednym z jedenastu schronów bojowych jest właśnie schron SP-96 znajdujący się na drugim odcinku dywizyjnym K-2, w skład którego wchodzi jeszcze drugi schron bojowy SP-53 w Mielnie i 30 schronów biernych. Spośród wszystkich pozycji obronnych w byłych Prusach Wschodnich, Pozycja Olsztynecka jest pozycją najlepiej zachowaną. Ilość ocalonych obiektów wynosi ponad 90%. Najlepiej zachowanym obiektem Pozycji Olsztyneckiej jest właśnie przenoszony SP-96, schron bojowy dla dwóch ckm-ów i działka przeciwpancernego. Jest to także jeden z najlepiej zachowanych niemieckich schronów bojowych na terenie naszego kraju.

 

Informacje nt. Pozycji Olsztyneckiej pochodzą  z książki Wojciecha Rużewicza pt. „Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich – przewodnik”. Łódź, 2006.