viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Miękowo - Rzęśnica

 I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

długość – całkowita 19 km

obecny etap – w użytkowaniu

lata realizacji – budowa 1976-1979/rozbudowa 2017-2021

 

etapy zrealizowane:

rozpoczęcia budowy drugiej jezdni: 1976/1977

otwarcie dwujezdniowej drogi: 20.07.1979

złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 15.07.2010

wydanie decyzji środowiskowej: 03.10.2012

ogłoszenie przetargu na rozbudowę drogi: 12.10.2015 

podpisanie umowy na realziację inwestycji: 18.12.2017

wydanie decyzji ZRID: 11.04.2019

zakończenie inwestycji: 27.04.2021

 

wykonawca: Budimex S.A.

strona internetowa kontraktu: http://s3.miekowo-rzesnica.pl/

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Stan istniejący

 

Odcinek Miękowo – Rzęśnica drogi krajowej nr 3 jest najbardziej obciążonym ruchem odcinkiem drogi na sieci GDDKiA O/Szczecin. W drugiej połowie lat 70 XX wieku na tym odcinku rozbudowano istniejącą wcześniej drogę jednojezdniową do przekroju dwujezdniowego i wybudowano zachodnią obwodnicę Goleniowa. Trasa jest oznakowana jako droga ekspresowa. Znajdują się na niej jednak kolizyjne skrzyżowania oraz zjazdy. Również poniemiecki węzeł Rzęśnica swoim układem nie odpowiada przebiegowi głównego potoku ruchu, co skutkuje długimi korkami na tym węźle w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Niezbędna jest przebudowa tego odcinka, na przeważającym odcinku bez zmiany osi drogi.

 

2. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się na południe od węzła Goleniów Północ łączącego S3 z drogą S6 (obecnie trwa rozbudowa tego węzła w związku z budową drogi S6). Droga omija od zachodu miasto Goleniów, dalej na trasie znajduje się węzeł Goleniów Zachód na połączeniu z DW111 i węzeł Goleniów Południe (Rurka) znajdujący się na południowym krańcu obwodnicy Goleniowa. Trasa biegnie dalej w kierunku południowym równolegle z linią kolejową Szczecin – Świnoujście. W rejonie miejscowości Kliniska znajduje się kolizyjne skrzyżowanie z droga powiatowa 0708Z.  Następnie trasa na węźle Rzęśnica łączy się z DW-142. Odcinek kończy się kilkaset mettrów za węzłem Rzęśnica.

 

3. Podstawowe parametry projektowe

klasa drogi: ekspresowa

szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 50 m (przekrój drogowy),

szerokość przyjęto dla przekroju 2 x 2,

prędkość projektowa: 100 km/h

prędkość miarodajna: 110 km/h

szerokość jezdni: 7,00 m,

szerokość pasa ruchu: 3,50 m,

szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m,

szerokość poboczy gruntowych: minimum 0,75 m,

 obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,

skrajnia pionowa: 4,70

 

4. zakres inwestycji

W ramach rozbudowy planuje się likwidację kolizyjnego skrzyżowania z drogą powiatową w m. Kliniska i budowę w jego miejsce węzła drogowego. Przebudowę węzła "Rzęśnica" wraz z korektą geometryczną trasy łagodzącą promień łuku drogi. Likwidacje wszelkich zjazdów i połączeń w jedym poziomie, w tym likwidację parkingów leśnych. Droga na całym odcinku zostanie wygrodzona od otaczającego terenu siatkami, zostaną również wybudowane górne przejścia dla zwierząt.

 

5. wariantowanie przebiegu drogi

 

W decyzji środowiskowej został wybrany wariant 1:

węzeł Kliniska z dwoma małymi rondami przesunięty na południe w stosunku do obecnego skrzyzowania,

węzeł Rzęśnica jako trójwlotowa trąbka z wlotami od strony Szczecina.

 

Z uwagi na przeprowadzanie wyłącznie rozbudowy już istniejącej drogi wariantowanie obejmuję kształt węzłów i rozwiązania techniczne.

 

Węzeł Kliniska

Wariant 1 oraz warianty 3 i 4 zakładają przesunięcie węzła około 950 m w kierunku południowym w stosunku do lokalizacji obecnego skrzyżowania i połączenie go drogami zbiorczymi przez dwa ronda z istniejącą drogą powiatową. W tym wariancie przebieg drogi S3 ulegnie niewielkiej zmianie na odcinku około 800 m – maksymalne odsunięcie osi nowej drogi od starej nie przekroczy 30 m.

Wariant 2 zakłada pozostawienie węzła w miejscu istniejącego skrzyżowania i połączenie drogi powiatowej z drogą S3 przez dwa ronda i łącznice. W tym wariancie przebieg drogi S3, która w rejonie węzła będzie przebiegać nad drogą powiatową, zmieni się na odcinku około 2200 m. Maksymalna odległość pomiędzy osią starej i nowej drogi wyniesie również nieco poniżej 30 m.

 

Węzeł Rzęśnica

Koncepcja rozwiązania tego węzła została przedstawiona w trzech wariantach. Wszystkie warianty zakładają utrzymanie jako głównego kierunku ciągu Goleniów – Szczecin. We wszystkich wariantach oś przebiegu tej drogi również pozostaje taka sama. W stosunku do istniejącej DK 3 przebieg S3 zmieni się na długości około 1300 m, a maksymalna odległość pomiędzy osiami (nowej i starej drogi) wyniesie 110 m.

Warianty 1 i 2 zakładają budowę węzła trójwylotowego typu „trąbka” ze zjazdami i wjazdami od strony Szczecina.

Wariant 3 zakłada budowę węzła trójwylotowego typu „trąbka” ze zjazdami i wjazdami od strony Goleniowa.

Wariant 4 zakłada budowę typowego węzła czterowylotowego typu „koniczyna”.

 

Plan orientacyjny wariantów

 

Plan orientacyjny z projektu budowlanego:

GDDKiA 

 

6. obiekty inżynierskie

ME-29 - most na rzece Ina (przebudowa)

PZGd-1 – przejście górne dla zwierząt

KD-2 - kładka dla pieszych w miejscowości Kliniska

WD-3 – wiadukt na węźle Kliniska

WD-5 – wiadukt na węźle Rzęśnica

 

7. węzły:

Węzeł Kliniska

Węzeł Rzęśnica

 

III. Ochrona środowiska

 

przejścia dla zwierząt

Droga przewidziana do rozbudowy jest obiektem liniowym istniejącym od wielu lat. Już w chwili obecnej stanowi nieprzekraczalną barierę dla wielu gatunków zwierząt migrujących i bytujących. Na całej długości drogi brak przejść dla zwierząt, które łączyłyby przecięte przed wielu laty kompleksy leśne. Droga posiada dwa pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone na większej części ocenianego odcinka barierami w pasie rozdziału, co uniemożliwia przedostawanie się zwierząt na drugą stronę. Próby przekroczenia drogi przez zwierzęta mogą kończyć się ich śmiercią oraz bardzo często mogą stać się przyczyną bardzo niebezpiecznych wypadków z udziałem ludzi. Podjęte w ramach przebudowy drogi działania, związane z budową przejść, nie tylko zminimalizują straty, lecz nawet przywrócą (w pewnym stopniu) sytuację sprzed budowy drogi, czyli odwrócą niekorzystny trend związany z budową dróg. Obejmą one mianowicie budowę dwóch przejść dla zwierząt o standardzie tak zwanego „zielonego wiaduktu”. W celu jak najlepszego wyboru lokalizacji tych przejść, ze szczególnym uwzględnieniem tras wędrówek zwierząt oraz doboru parametrów technicznych dla poszczególnych gatunków zwierząt

 

ekrany akustyczne

Planowane jest wykonanie ekranów akustycznych w rejonie miejscowości Kliniska.