viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A6 Klucz - Kijewo

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 7,7 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2005-2007 (przebudowa poniemieckiej autostrady)

- wartość projektu: 122 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna: 17.04.2003

decyzja środowiskowa: 13.07.2005

pozwolenia na budowę: 22.11.2004

rozpoczęcie robót: 23.09.2005

zakończenie robót: 18.09.2007

oddanie drogi do ruchu: 26.09.2007

 

 

II. Opis inwestycji:

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. Od lat 90 XX wieku realizowano przebudowę kolejnych fragmentów trasy. W latach 2005-2007 z wykorzystaniem środków Europejskich z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

 

1. Przebieg drogi

         Inwestycja obejmowała przebudowę obu jezdni drogi Nr A-6 na odcinku od km 13+937 do km 21+672.

 

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: "A"

- prędkość projektowa: 100 km/h

- kategoria ruchu: KR 6

- obciążenie nawierzchni: 115 KN

- szerokość jezdni: 2 x (7,0 m jezdnia + 2,75 m pas awaryjnego postoju) + 5,0 m pas rozdziału (łącznie z opaskami wewnętrznymi) + 1,25 m pobocza

- klasa obciążenia obiektów: "A"

 

3. zakres inwestycji

Inwestycja obejmowała przebudowę obu jezdni drogi Nr A-6 na odcinku Węzeł Gryfino - Węzeł Kijewo od km 13+937 do km 21+672, w tym przebudowę 12 wiaduktów, mostu M-14 oraz estakady E-24.

 

4. obiekty inżynierskie

W ramach zadanie zrealizowano przebudowę 12 wiaduktów (od WD-15 do WD-23 oraz od WD-25 do WD-27), mostu M-14 oraz estakady E-24. Przęsła obiektów dla każdej jezdni będą stanowiły niezależne konstrukcje. Zakres prac związanych z przebudową większości obiektów obejmuje rozbiórkę ustroju niosącego pod obie jezdnie, po czym wykonanie odpowiedniej przebudowy górnej partii podpór oraz budowę nowego ustroju niosącego.

 

5. węzły:

Węzeł Morwowa

 

III. Ochrona środowiska

Droga na odcinku ok. 1 km przebiega przez tereny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" natomiast na pozostałych fragmentach przez otuliny tego Parku. Po południowej stronie drogi, w sąsiedztwie początkowego fragmentu (do km ok. 15+500) oraz od km ok. 18+500 do km ok. 20+100 występują grunty, które wg planu zagospodarowania terenu miasta Szczecina stanowią rezerwę ekologiczną. Na całej długości rozpatrywanego odcinka drogi nie występują udokumentowane zasoby wód podziemnych wymagające szczególnej ochrony, jako ewentualne źródło wody pitnej.
Przyjęte w projekcie rozwiązania postępowania z wytworzonymi podczas prowadzenia prac modernizacyjnych odpadami, zapewniają brak zagrożenia dla gleb i dla wód gruntowych. Wynikiem rozwiązań projektowych wprowadzonych w systemie odwodnienia będzie praktycznie całkowite wyeliminowanie ścieków opadowych. Wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych uwzględniono przyjmując następujące rozwiązania projektowe:

oczyszczenie i remont istniejącej kanalizacji deszczowej

wykonanie odcinków nowej kanalizacji deszczowej

wykonanie prefabrykowanych ścieków betonowych wzdłuż krawędzi jezdni, w pasie rozdzielającym i w rowach umocnionych

montaż separatorów do oddzielania ropopochodnych zawiesin naniesionych przez ścieki opadowe


W celu spełnienia wymogów i standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem przewidziano:
- ustawienie ekranów akustycznych

w rejonie osiedla Podjuchy (od północno-zachodniej strony drogi) w następujący sposób:

od ul. Sąsiedzkiej do ul. Wieluńskiej, tj. od km 14+230 do km 15+000 - ekran ciągły o wysokości 2.5 m, od km 15+000 do km 15+170 - ekran o wysokości 3.60 m

od ul. Wieluńskiej do ul. Morwowej, tj. od km 15+170 do km 15+410 - ekran ciągły o dużej chłonności akustycznej i wysokości min. 3.60 m

za wiaduktem nad ul. Morwową tj. od km 15+410 do km 15+450 - ekran ciągły o wysokości 3.0 m

 

w rejonie osiedla Bukowe po lewej stronie drogi

od km 17+260 do km 17+360 - ekran ciągły o wysokości 3.5 m

od km 17+760 do km 18+630 - ekran ciągły o wys. 3.5 m

 

w rejonie wiaduktu nad ul. Chłopską po prawej stronie drogi

od km 18+2445 do km 18+660 - ekran ciągły o wys. 3.5 m


Ze względów widokowych na następujących odcinkach drogi zastosowano w ciągu ekranów elementy przeźroczyste:

od km 18+260 do km 18+510 - lewa strona drogi

od km 18+245 do km 18+510 - prawa strona drogi


- nasadzenie zieleni na szerokości ok. 10-30 m jako osłony izolacyjnej przeciwhałasowej w miejscach jej pozbawionych oraz jako rekompensatę ubytków w zasobach szaty roślinnej, spowodowanych kolizjami z projektowanymi elementami drogi. Nowo nasadzona zieleń stanowić będzie również osłony izolacyjne w miejscach gdzie droga biegnie w bliskich odległościach od terenów zabudowanych.

 

zdjęcia odcinka

_DSC0632th.jpg  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA