A6 Klucz - Kijewo


I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 7,7 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2005-2007 (przebudowa poniemieckiej autostrady)

- wartość projektu: 122 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna: 17.04.2003

decyzja środowiskowa: 13.07.2005

pozwolenia na budowę: 22.11.2004

rozpoczęcie robót: 23.09.2005

zakończenie robót: 18.09.2007

oddanie drogi do ruchu: 26.09.2007

 

 

II. Opis inwestycji:

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. Od lat 90 XX wieku realizowano przebudowę kolejnych fragmentów trasy. W latach 2005-2007 z wykorzystaniem środków Europejskich z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

 

1. Przebieg drogi

         Inwestycja obejmowała przebudowę obu jezdni drogi Nr A-6 na odcinku od km 13+937 do km 21+672.

 

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: "A"

- prędkość projektowa: 100 km/h

- kategoria ruchu: KR 6

- obciążenie nawierzchni: 115 KN

- szerokość jezdni: 2 x (7,0 m jezdnia + 2,75 m pas awaryjnego postoju) + 5,0 m pas rozdziału (łącznie z opaskami wewnętrznymi) + 1,25 m pobocza

- klasa obciążenia obiektów: "A"

 

3. zakres inwestycji

Inwestycja obejmowała przebudowę obu jezdni drogi Nr A-6 na odcinku Węzeł Gryfino - Węzeł Kijewo od km 13+937 do km 21+672, w tym przebudowę 12 wiaduktów, mostu M-14 oraz estakady E-24.

 

4. obiekty inżynierskie

W ramach zadanie zrealizowano przebudowę 12 wiaduktów (od WD-15 do WD-23 oraz od WD-25 do WD-27), mostu M-14 oraz estakady E-24. Przęsła obiektów dla każdej jezdni będą stanowiły niezależne konstrukcje. Zakres prac związanych z przebudową większości obiektów obejmuje rozbiórkę ustroju niosącego pod obie jezdnie, po czym wykonanie odpowiedniej przebudowy górnej partii podpór oraz budowę nowego ustroju niosącego.

 

5. węzły:

Węzeł Morwowa

 

III. Ochrona środowiska

Droga na odcinku ok. 1 km przebiega przez tereny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" natomiast na pozostałych fragmentach przez otuliny tego Parku. Po południowej stronie drogi, w sąsiedztwie początkowego fragmentu (do km ok. 15+500) oraz od km ok. 18+500 do km ok. 20+100 występują grunty, które wg planu zagospodarowania terenu miasta Szczecina stanowią rezerwę ekologiczną. Na całej długości rozpatrywanego odcinka drogi nie występują udokumentowane zasoby wód podziemnych wymagające szczególnej ochrony, jako ewentualne źródło wody pitnej.
Przyjęte w projekcie rozwiązania postępowania z wytworzonymi podczas prowadzenia prac modernizacyjnych odpadami, zapewniają brak zagrożenia dla gleb i dla wód gruntowych. Wynikiem rozwiązań projektowych wprowadzonych w systemie odwodnienia będzie praktycznie całkowite wyeliminowanie ścieków opadowych. Wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych uwzględniono przyjmując następujące rozwiązania projektowe:

oczyszczenie i remont istniejącej kanalizacji deszczowej

wykonanie odcinków nowej kanalizacji deszczowej

wykonanie prefabrykowanych ścieków betonowych wzdłuż krawędzi jezdni, w pasie rozdzielającym i w rowach umocnionych

montaż separatorów do oddzielania ropopochodnych zawiesin naniesionych przez ścieki opadowe


W celu spełnienia wymogów i standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem przewidziano:
- ustawienie ekranów akustycznych

w rejonie osiedla Podjuchy (od północno-zachodniej strony drogi) w następujący sposób:

od ul. Sąsiedzkiej do ul. Wieluńskiej, tj. od km 14+230 do km 15+000 - ekran ciągły o wysokości 2.5 m, od km 15+000 do km 15+170 - ekran o wysokości 3.60 m

od ul. Wieluńskiej do ul. Morwowej, tj. od km 15+170 do km 15+410 - ekran ciągły o dużej chłonności akustycznej i wysokości min. 3.60 m

za wiaduktem nad ul. Morwową tj. od km 15+410 do km 15+450 - ekran ciągły o wysokości 3.0 m

 

w rejonie osiedla Bukowe po lewej stronie drogi

od km 17+260 do km 17+360 - ekran ciągły o wysokości 3.5 m

od km 17+760 do km 18+630 - ekran ciągły o wys. 3.5 m

 

w rejonie wiaduktu nad ul. Chłopską po prawej stronie drogi

od km 18+2445 do km 18+660 - ekran ciągły o wys. 3.5 m


Ze względów widokowych na następujących odcinkach drogi zastosowano w ciągu ekranów elementy przeźroczyste:

od km 18+260 do km 18+510 - lewa strona drogi

od km 18+245 do km 18+510 - prawa strona drogi


- nasadzenie zieleni na szerokości ok. 10-30 m jako osłony izolacyjnej przeciwhałasowej w miejscach jej pozbawionych oraz jako rekompensatę ubytków w zasobach szaty roślinnej, spowodowanych kolizjami z projektowanymi elementami drogi. Nowo nasadzona zieleń stanowić będzie również osłony izolacyjne w miejscach gdzie droga biegnie w bliskich odległościach od terenów zabudowanych.

 

zdjęcia odcinka

_DSC0632th.jpg  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA