viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK39 Obwodnica Brzegu

Kalendarium:

16.10.2018 r.        Minister Infrastruktury uzgodnił Program Inwestycji dla procesu przygotowawczego Budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK nr 39;

06.11.2018 r.        rozpoczęcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej (STEŚ+KP) dla zadania p.n. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”;

15.04.2019r.        Podpisanie umowy na STEŚ+KP

08.05.2020r.        Uzgodniony Aneks do PI dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39

 

1.     Ogólny opis zadania

W ramach zlecanego STEŚ zostanie szczegółowo przeanalizowanych kilka możliwych do reali­zacji wariantów przebiegu obwodnicy, które zostaną poddane wielokryterialnej analizie porównawczej uwzględniającej szereg aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. W ramach opracowania zostanie wykonany Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który będzie poprzedzony rocznymi inwentaryzacjami i obserwacjami środowiskowymi w terenie.

Na podstawie powyższych analiz zostanie rekomendowany najbardziej optymalny do realizacji wariant przebiegu drogi, dla którego w IV kwartale 2020 r. planuje się złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji przewiduje się w II kwartale 2021. Równolegle będą trwały prace etapu Koncepcji Programowej, w ramach których wśród kilku wariantów szczegółowych rozwiązań technicznych zostaną wskazane najlepsze, rekomendowane do realizacji. Zakończenie prac studialno-koncepcyjnych powinno nastąpić w IV kwartale 2021 r.

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem przez rzekę Odrę i budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budową infrastruktury związanej z drogą, a także przebudową lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Brzegu. Możliwość wyeliminowania z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Nowy most na Odrze będzie posiadał duże znaczenie komunikacyjne regionalne i ponadregionalne - ze względu na fakt jego usytuowania w ciągu drogi krajowej w połowie odcinka drogi pomiędzy Wrocławiem i Opolem, uwzględniając ograniczenia nośności na moście przez Odrę w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej DW 396 oraz na moście w ciągu DW 458 pod Mikolinem. Nowy most przyczyni się również do poprawy warunków komunikacyjnych w przypadku sytuacji awaryjnych - ewakuacja ludności podczas powodzi w roku 1997 była niemożliwa z powodu zamknięcia mostu na rzece Odrze w Brzegu i Oławie, a w trakcie powodzi w roku 2010 zamknięcie istniejącego mostu w Brzegu było bardzo poważnie rozważane.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, dostosowana do prognozowanego ruchu, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na kierunku Namysłów - autostrada A4. Realizacja inwestycji umożliwi również połączenie miasta z terenami inwestycyjnymi, wpływając w ten sposób na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 39.

 

2.     Lokalizacja inwestycji

·         województwo: opolskie

·         powiat: brzeski

·         gminy: Brzeg, Skarbimierz, Lubsza

Lokalizacja inwestycji w regionie

GDDKiA

 

 

3.     Dane o planowanym przedsięwzięciu

·           zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania obwodnica obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. Ponadto zaprojektowany zostanie nowy most przez rzekę Odrę (o nośności na klasę A obciążenia ruchomego), drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, pozostała infrastruktura związana z drogą, obwód utrzymania drogi, kanał technologiczny a także przebudowa lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Pozostałe obiekty inżynierskie oraz powiązanie z istniejącym terenem określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej studialnej.

 

·           okres realizacji inwestycji

Proces przygotowawczy: lata 2019 – 2024

Proces przygotowawczy obejmuje:

-      opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i Koncepcja Programowa) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU)

-      wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych.

 

Lata realizacji: 2024 – 2026 

 

Planowane podstawowe parametry techniczne:

·         klasa techniczna drogi          – GP (główna ruchu przyspieszonego);

·         przewidywana długość drogi   - ok 8,2 km

·         nośność nawierzchni             – 115 kN/oś;

·         prędkość projektowa            - Vp=80 km/h

·         podstawowy przekrój drogi     – 1x2 (1 jezdnia, 2 pasy ruchu);

·         szerokość pasów ruchu         - 2 x 3,5 m

·         skrajnia pionowa                 - min. 4,90 m