DK39 Obwodnica Brzegu


Kalendarium:

16.10.2018 r.        Minister Infrastruktury uzgodnił Program Inwestycji dla procesu przygotowawczego Budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK nr 39;

06.11.2018 r.        rozpoczęcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej (STEŚ+KP) dla zadania p.n. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”;

15.04.2019r.        Podpisanie umowy na STEŚ+KP

08.05.2020r.        Uzgodniony Aneks do PI dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39

 

1.     Ogólny opis zadania

W ramach zlecanego STEŚ zostanie szczegółowo przeanalizowanych kilka możliwych do reali­zacji wariantów przebiegu obwodnicy, które zostaną poddane wielokryterialnej analizie porównawczej uwzględniającej szereg aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. W ramach opracowania zostanie wykonany Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który będzie poprzedzony rocznymi inwentaryzacjami i obserwacjami środowiskowymi w terenie.

Na podstawie powyższych analiz zostanie rekomendowany najbardziej optymalny do realizacji wariant przebiegu drogi, dla którego w IV kwartale 2020 r. planuje się złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji przewiduje się w II kwartale 2021. Równolegle będą trwały prace etapu Koncepcji Programowej, w ramach których wśród kilku wariantów szczegółowych rozwiązań technicznych zostaną wskazane najlepsze, rekomendowane do realizacji. Zakończenie prac studialno-koncepcyjnych powinno nastąpić w IV kwartale 2021 r.

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem przez rzekę Odrę i budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budową infrastruktury związanej z drogą, a także przebudową lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Brzegu. Możliwość wyeliminowania z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Nowy most na Odrze będzie posiadał duże znaczenie komunikacyjne regionalne i ponadregionalne - ze względu na fakt jego usytuowania w ciągu drogi krajowej w połowie odcinka drogi pomiędzy Wrocławiem i Opolem, uwzględniając ograniczenia nośności na moście przez Odrę w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej DW 396 oraz na moście w ciągu DW 458 pod Mikolinem. Nowy most przyczyni się również do poprawy warunków komunikacyjnych w przypadku sytuacji awaryjnych - ewakuacja ludności podczas powodzi w roku 1997 była niemożliwa z powodu zamknięcia mostu na rzece Odrze w Brzegu i Oławie, a w trakcie powodzi w roku 2010 zamknięcie istniejącego mostu w Brzegu było bardzo poważnie rozważane.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, dostosowana do prognozowanego ruchu, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na kierunku Namysłów - autostrada A4. Realizacja inwestycji umożliwi również połączenie miasta z terenami inwestycyjnymi, wpływając w ten sposób na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 39.

 

2.     Lokalizacja inwestycji

·         województwo: opolskie

·         powiat: brzeski

·         gminy: Brzeg, Skarbimierz, Lubsza

Lokalizacja inwestycji w regionie

GDDKiA

 

 

3.     Dane o planowanym przedsięwzięciu

·           zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania obwodnica obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. Ponadto zaprojektowany zostanie nowy most przez rzekę Odrę (o nośności na klasę A obciążenia ruchomego), drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, pozostała infrastruktura związana z drogą, obwód utrzymania drogi, kanał technologiczny a także przebudowa lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Pozostałe obiekty inżynierskie oraz powiązanie z istniejącym terenem określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej studialnej.

 

·           okres realizacji inwestycji

Proces przygotowawczy: lata 2019 – 2024

Proces przygotowawczy obejmuje:

-      opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i Koncepcja Programowa) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU)

-      wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych.

 

Lata realizacji: 2024 – 2026 

 

Planowane podstawowe parametry techniczne:

·         klasa techniczna drogi          – GP (główna ruchu przyspieszonego);

·         przewidywana długość drogi   - ok 8,2 km

·         nośność nawierzchni             – 115 kN/oś;

·         prędkość projektowa            - Vp=80 km/h

·         podstawowy przekrój drogi     – 1x2 (1 jezdnia, 2 pasy ruchu);

·         szerokość pasów ruchu         - 2 x 3,5 m

·         skrajnia pionowa                 - min. 4,90 m