viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK 9 Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego

Droga krajowa nr 9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego

GDDKiA Oddział Kielce

Długość – 2,7 km, w tym: budowa drogi jednojezdniowej o długości 2,6 km

Koszt robót - ok. 52,9 mln złotych 

Obecny etap – w trakcie realizacji w systemie Projektuj i buduj 

 

1. Etapy inwestycji

 

19.04.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego przedmiotem obrad był odbiór Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe, dokumentacja zatwierdzona Protokołem z dnia 29.05.2017 r.

16.06.2017r. -  złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

06.09.2017r. - Wójt Gminy Bodzechów wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

15.06.2018r. - przyjęta Koncepcja Programowa,  zatwierdzona uchwałą ZOPI i KOPI z dnia 24.08.2018r.

05.11.2018 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie „Projektuj i Buduj” (postępowanie unieważnione - zlożone oferty znacznie przekroczyły kwotę, jaką inwestor przeznaczył na zadanie)

03.07.2019 - ogłoszenie drugiego przetargu na projekt i budowę

01.08.2019 - ogloszenie postępowania przetargowego na pełnienie nadzoru nad projektem i budową

09.07.2020 - podpisanie umowy z wykonawcą konsorcjum Fabe Polska (lider) i SP Sine Midas Stroy na realizację w trybie Projektuj i buduj. Czas realizacji 36 miesięcy od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych w okresie robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji - kwiecień 2024.

 

2. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa świętokrzyskiego, powiat: ostrowiecki, gminy: Bodzechów, Ostrowiec Świętokrzyski.

Docelowa długość, dla wariantu skierowanego do realizacji wynosi 2,778 km, w tym: budowa drogi jednojezdniowej o długości 2,569 km.

W ramach zadania  przewidziana jest budowa odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP poprowadzonej nowym śladem od węzła „Brezelia” (skrzyżowanie z drogą wojewódzką  nr 755) do włączenia z istn. DK 9 - wylot z Ostrowca w kierunku Rzeszowa - w rejonie m. Jędrzejów, poprzez zaprojektowane skrzyżowanie typu rondo średnie.   

Ponadto w ciągu ulic miejskich, tj.  Al. 25-lecia Wolności, ul. Samsonowicza, docelowo  planowanych jako droga krajowa nr 9, zostaną wykonane wyłącznie prace związane                    z poprawą rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo.

 

Projektowana droga stanowić będzie istotny element układu drogowego Ostrowca Świętokrzyskiego, gdyż pozwoli na zmianę przebiegu kierunkowego drogi krajowej nr 9, na terenie miasta.

Nowy przebieg DK 9 stanowić będą ciągi ulic/dróg:

- Al. 25-lecia Wolności – klasy Z, od drogi krajowej nr 9 (ul. Zagłoby) do ul. Samsonowicza (obecnie droga gminna);

- ul. Samsonowicza - klasy Z, od. Al.  25-lecia Wolności do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 755 (węzeł Brezelia”) - obecnie droga gminna;

- projektowany odcinek drogi „obwodowej” klasy GP- od drogi wojewódzkiej nr 755 (km lokalny 0+000) do skrzyżowania z DK 9 (km lokalny 2+569,36) w km globalnym ok. 72+425.

Jednocześnie istniejące ciągi ulic stanowiące przebieg DK 9 na terenie miasta:

- odcinek Al.  25-lecia Wolności (od ul. Zagłoby do ul. 3-go Maja);

- odcinek ul. 3-go Maja (od skrzyżowania z Al.  25-lecia Wolności do ul. Sandomierskiej);

- ul. Sandomierska (od ul. 3-go Maja do ul Opatowskiej);

- ul. Opatowska (od ul. Sandomierskiej do granicy miasta) oraz odcinek DK 9 na terenie gminy Bodzechów (do włączenia projektowanej drogi  „obwodowej”), będą pozbawione kategorii dróg krajowych

Usankcjonowanie powyższych zmian wymagać będzie stosownego rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu oraz uchwał samorządów lokalnych.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi – GP;
 • prędkość projektowa – Vp=80 km/h;
 • prędkość miarodajna – Vm=100 km/h;
 • przekrój poprzeczny – 1x2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość poboczy gruntowych - min. 1,5 m, w tym obustronne opaski bitumiczne

  szer. po 0,70  m;

 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi jednojezdniowej o długości 2,569 km o 2 pasach ruchu szerokości po 3,5m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości min. 1,5 m, w tym obustronne opaski bitumiczne o szer. po 0,70 m.

Ponadto w ramach zadania zostanie wykonana:

 • budowa skrzyżowania typu rondo wraz z przebudową istniejącej DK9 na długości 0,209 km;
 • rozbudowa węzła „Brezelia” typu C – budowa łącznicy o długości 0,131 km, wraz ze skrzyżowaniem typu rondo w ciągu obwodnicy;
 • budowa  3 obiektów inżynierskich w ciągu DK9, w tym: most drogowy nad ciekiem wodnym - 2 szt., wiadukt drogowy nad drogą powiatową - 1 szt. oraz 3 obiektów/ mostów w ciągu dróg dojazdowych;
 • przebudowa/przełożenie istniejących dróg powiatowych i gminnych;
 • budowa dróg dojazdowych;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • budowa elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego;
 • budowa systemu odwodnienia drogi;
 • budowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa oraz przebudowa infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji;
 • budowa punktu do ważenia pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego;
 • wykonanie prac związanych z poprawą rozwiązań wpływających na BRD w ciągu ulic miejskich o dł. 3,3 km, itd.

 

Obiekty inżynierskie: 

 • budowa  3 obiektów inżynierskich w ciągu DK9, w tym: most drogowy nad ciekiem wodnym - 2 szt., wiadukt drogowy nad drogą powiatową - 1 szt. oraz 3 obiektów/ mostów w ciągu dróg dojazdowych;

Węzły:

 • rozbudowę węzła „Brezelia” typu C – budowa łącznicy o długości 0,131 km, wraz ze skrzyżowaniem typu rondo w ciągu obwodnicy;

 

3. Znaczenie inwestycji

 

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg drogi krajowej nr 9.

W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km. Przebiegała będzie ona nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę.