viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Dukla - Barwinek (Granica Państwa)

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 18,335 km

- obecny etap – w przygotowaniu

 

1.etap zrealizowany:

Dotychczasowe prace przygotowawcze były prowadzone dla całego odcinka od Kielanówki (w. Rzeszów Południe) do Barwinka.

W dniu 13.05.2008 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.

Wydarzenia istotne dla procesu przygotowania inwestycji:

- w dniu 17 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) na którym rozpatrzono STES Etap II,

- protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 01.04.2011 r.,

- w dniu 28.10.2011 GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,

w dniu 06.11.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.

- W dniu 4 listopada 2016 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa”. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

 

2.etap w realizacji:

24 kwietnia 2018 r podpisano umowę na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa).

Wykonawca: Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Wartość: 8 410 641,60 zł. 

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Trasa drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla – Barwinek rozpoczyna się po północnej stronie miasta Dukla w kilometrze ok. 78+200. Po przecięciu drogi krajowej DK19 przekracza za pomocą estakady rzekę Jasiołkę i związany z nią obszar Natura 2000 przechodząc na jej wschodnia stronę omijając miejscowość Dukla. Około 80+200 trasa drogi przecina drogę powiatową nr 1999R, następnie biegnąc dalej w kierunku południowym nieznacznie wchodzi na skraj obszaru Rezerwatu Tysiąclecia na Cergowej Górze. Biegnąc dalej na południe projektowany przebieg kilkakrotnie przecina drogę krajową nr 19 (km 83+600 i 87+100, 88+700), omijając miejscowość Tylawa z zachodniej strony. Do kolejnego węzła (Barwinek), trasa wariantu biegnie przez tereny otwarte rolnicze, kolejny raz przecinając DK19 na km 92+900 oraz omija od strony wschodniej miejscowość Barwinek. Planowany wariant drogi S19 kończy swój przebieg około 96+460 km, na polsko-słowackiej granicy Państwa.  

 

Plan orientacyjny 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa – 80 km/h
- prędkość miarodajna – 100 km/h
- liczba pasów ruchu – 2 x 2
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych – 0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - brak
- szerokość pasa dzielącego 5,0 m wraz z opaskami
- szerokość poboczy gruntowych – min 0,75 m
- skrajnia pionowa – 5,0 m
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłem drogowym, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, urządzeniami BRD, oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach STEŚ Etap I analizowano 7 wariantów przebiegu drogi. Po przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2008 r. konsultacjach społecznych na terenie gmin, w których zlokalizowano te warianty i po analizie złożonych wniosków, postulatów społecznych oraz uwarunkowaniach środowiskowych – bogactwo różnego rodzaju form ochrony przyrody, do Etapu STEŚ II zarekomendowano cztery warianty lokalizacyjne – WA, WB, WA alternatywny oraz WB alternatywny. Dla wariantów tych założony docelowy przekrój drogi to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. W toku prac etapu STEŚ II opracowano również wariant techniczny, tzw. wariant WB1 alternatywny, opracowany przy założeniu przekroju docelowego dwujezdniowego (bez pasa awaryjnego na odcinku od M. Piastowego do Barwinka).

 

5. Obiekty inżynierskie

6 mostów,

15 estakad,

2 wiadukty w ciągu S19,

2 wiadukty nad S19,

6 przejść dedykowanych jedynie dla zwierząt,

1 przejazd pod S19,

1 przejazd nad S19

 

6. Węzły

Planowany węzeł „Barwinek” będzie zapewniał połączenie drogi S19 z istniejącą  drogą krajową nr 19 przed granicą RP ze Słowacją. W ramach KP opracowane zostaną dwa warianty geometrii węzła.

Ostateczny wybór wariantu węzła do realizacji w systemie Projektuj i buduj nastąpi na posiedzeniu KOPI.

 

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt i przepustów dla płazów.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.