viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Domaradz - Iskrzynia

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 12,80 km

- obecny etap – w przygotowaniu

- planowane lata realizacji 2021 – 2025

- wartość projektu 782 345,207 tys.  zł

 

1. Etap zrealizowany:

Dotychczasowe prace przygotowawcze były prowadzone dla całego odcinka od Kielanówki (w. Rzeszów Południe) do Barwinka.

W dniu 13.05.2008 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.

Wydarzenia istotne dla procesu przygotowania inwestycji:

- w dniu 17 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) na którym rozpatrzono STES Etap II,

- protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 01.04.2011 r.,

- w dniu 28.10.2011 GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,

w dniu 06.11.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.

- W dniu 4 listopada 2016 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa”. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

 

2. Etap w realizacji:

W dniu 01.03.2018 r. zawarto umowę z firmą IVIA S.A. na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł „Domaradz” (bez węzła) – „Miejsce Piastowe” (węzła) dł. ok. 22,70 km (km ok.: 45+100 – 67+800) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Umowny termin wykonania KP to 22 miesiące od podpisania umowy. W toku prac projektowych w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu badań geologicznych umowny termin wykonania KP został wydłużony do 30 miesięcy od podpisania umowy. Dodatkowo zostały wyodrębnione dwa krótsze odcinki realizacyjne tj. S19 na odcinku węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Iskrzynia (bez węzła) oraz S19 na odcinku węzeł Iskrzynia (z węzłem) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem).

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Planowana droga w przeważającej części znajduje się obszarze zajętym przez grunty rolne i lasy a także łąki, pastwiska.. Odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w ok. km 45+365 (styk projektowy). Początkowo przebiega on w terenie z rozproszoną zabudową m. Jasienica Rosielna oraz Blizne, a następnie biegnie estakadą nad drogą powiatową DP 2028R oraz rzeką Rosielna. Od km 45+900 planowana droga przebiega obszarami rolniczymi oraz zagajnikami przekraczając estakadą w ok. km 46+520 istniejącą kotlinę. Na dalszym jej przebiegu w km 46+738 krzyżuje się z drogą wewnętrzną, która przebiega wiaduktem nad droga ekspresową. W rejonie km 47+326 biegnie estakadą nad istniejącą kotliną, a następnie krzyżuje się z drogą powiatową DP 2029R w km ok. 47+967. W km 48+255 zaprojektowano most nad ciekiem, który przewiduje się do przebudowy. Nad istniejącą kotliną oraz przebudowywanym ciekiem w km 48+565 zaprojektowano estakadę. W km 49+540 zaprojektowano wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej DG 115819R. W km 50+030 zaprojektowano estakadę długości ok. 700m nad istniejącą kotliną oraz drogą powiatową DP 2030R. Następnie projektowana estakada przebiega przez tereny niezabudowane (pola, łąki, zagajniki), po czym w dalszym swym przebiegu na odcinku ok. 1km, droga przekracza potoki górskie poprzez zaprojektowane mosty w km 50+680, 51+021, 51+231, 51+555, 51+760. Dalej droga ekspresowa w km 51+980 krzyżuje się z droga krajową DK19. Na dalszym odcinku droga przebiega ok. 300 m na zachód od rezerwatu Kretówki, gdzie zaprojektowano most nad istniejącym ciekiem w km 52+327. Dalej trasa przebiega estakadą od km 52+700. Na tym obszarze droga przecina Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Pod tą estakadą przebiega droga gminna DG 114880R oraz dwa cieki istniejące. W km 53+520 droga ekspresowa krzyżuje się z drogą powiatową nr 2062R która biegnie wiaduktem nad drogą ekspresową. W km 54+052 droga ekspresowa przekracza istniejący potok górski , następnie dalej biegnie estakadą nad drogą krajową nr 19 w km 54+200 i drogą powiatową DP2056R w km 54+480. Dalej trasa drogi ekspresowej przecina istniejące cieki, na których zaprojektowano mosty w ok. km 54+820, 55+100, 55+535. Między miejscowościami Budzyń i Zagórze w rejonie km 55+000 po obu stronach drogi zaprojektowano MOP-y „Zagórze". W km 55+878 zaprojektowany został wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej DG 115729R, przechodzący nad drogą ekspresową. W km 56+100 projektowana estakada przechodzi estakadą nad rz. Wisłok. W km 56+706 i 56+980 zaprojektowano mosty nad istniejącymi potokami górskimi. Dalej droga biegnie w kierunku południowo-zachodnim. W km 57+160 S19 krzyżuje się z drogą powiatową DP 1972R, w ciągu, której zaprojektowano wiadukt drogowy przechodzący górą nad drogą ekspresową. Dalej droga biegnie estakadą w km 57+711 nad potokiem Tabor oraz istniejącą drogą gminną DG 115733R. Odcinek kończy się w km 57+900 (styk projektowy)

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa – 100 km/h
- prędkość miarodajna – 110 km/h
- liczba pasów ruchu – 2 x 2
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych – 2x  0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
- szerokość pasa dzielącego 5,0 m wraz z opaskami
- szerokość poboczy gruntowych – min 0,75 m
- skrajnia pionowa – 5,0 m
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę pełnego zakresu dwujezdniowej drogi na całym projektowanym odcinku drogi,  skrzyżowania, wiadukty, mosty, estakady, przepusty, urządzenia ochrony środowiska, miejsca obsługi podróżnych, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, niezbędny zakres przebudów kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną drogą, wyposażenie techniczne dróg, w przypadku potrzeby zabezpieczenie stwierdzonych na trasie osuwisk, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji inwestycji

Wykonane w ramach zamówienia opracowania projektowe obejmują wariantowe rozwiązania obiektów budowlanych i budowli, lub ich części, umożliwiające Zamawiającemu przyjęcie do dalszych faz dokumentacyjnych, optymalnych rozwiązań projektowych.

Koncepcja programowa ma obejmować analizę wariantów budowli i obiektów obejmującą m.in.:

− geometrię węzłów zawierającą wszystkie obiekty budowlane wchodzące w jego skład (obiekty drogowe i inżynierskie), inne obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, w tym oświetlenie, wyposażenie techniczne, urządzenia ochrony środowiska.

 

MOP-y „Zagórze”

Między miejscowościami Budzyń i Zagórze w rejonie km 55+000 po obu stronach drogi zaprojektowano MOP-y Zagórze. Po lewej stronie zlokalizowano MOP typu II, natomiast po prawej stronie zlokalizowano MOP typu III. Na etapie Koncepcji opracowano rozwiązania projektowe niezbędne dla funkcjonowania MOP kategorii I z rezerwą na MOP kategorii II i III. Przyjęto zasadę podziału terenu działki MOP na następujące strefy:

  • strefa parkingowo-techniczna położona w pasie najbliżej drogi ekspresowej, w której umieszczono parkingi dla samochodów ciężarowych, stanowiska zrzutu ścieków z autokarów oraz stanowiska dla samochodów z niebezpiecznymi ładunkami zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiska technicznej kontroli pojazdów przez upoważnione służby
  • strefa wypoczynku położona w głębi działki. w której umieszczone zostały tereny piknikowe i place zabaw dla dzieci oraz wolnostojący budynek toalety. Na granicy strefy wypoczynku i strefy parkingowo-technicznej zlokalizowano zespoły parkingów dla samochodów osobowych. Na terenie MOP przyjęto zasadę jednokierunkowej organizacji ruchu, za wyjątkiem odcinka łączącego MOP z drogą dojazdową.

Zaprojektowano docelowe zagospodarowanie MOP rodzaju I składające się m.in. z: jezdni manewrowych i miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem terenu, chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz granitowych krawężników, w tym: stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, stanowisk postojowych dla autokarów, stanowisk postojowych dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym, stanowisk dla służb pełniących obowiązki kontrolne, wydzielone stanowisko dla pojazdów ciężarowych zlokalizowane przy wlocie na teren MOP, oczyszczalnie ścieków, elementy małej architektury, zadaszone miejsca piknikowe wraz z elementami służącymi do wypoczynku (np. ławki, stoły), miejsce zabaw dla dzieci, punkty czerpania wody pitnej, hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej, zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.), oczyszczalnię ścieków socjalno-bytowych, dostosowaną do zrzutów ścieków z autokarów, stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów, kontenery na odpady, 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie, telewizję przemysłową, stację transformatorową, instalację elektryczną, oświetlenie terenu MOP

 

Plan orientacyjny 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach STEŚ Etap I analizowano 7 wariantów przebiegu drogi. Po przeprowadzonych
w miesiącu wrześniu 2008 r. konsultacjach społecznych na terenie gmin, w których zlokalizowano te warianty i po analizie złożonych wniosków, postulatów społecznych oraz uwarunkowaniach środowiskowych – bogactwo różnego rodzaju form ochrony przyrody, do Etapu STEŚ II zarekomendowano cztery warianty lokalizacyjne – WA, WB, WA alternatywny oraz WB alternatywny. Dla wariantów tych założony docelowy przekrój drogi to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. W toku prac etapu STEŚ II opracowano również wariant techniczny, tzw. wariant WB1 alternatywny, opracowany przy założeniu przekroju docelowego dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

 5. Obiekty inżynierskie

11 mostów, 8 estakad, 1 wiadukt w ciągu S19, 6 wiaduktów nad S19,  5 przepustów

 

6. Węzły

Planowany odcinek nie przewiduje budowy węzłów

 

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt i przepustów dla płazów.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.