viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARealizowane projekty

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I

GDDKiA

European Commission

Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Connecting Europe Facility

 

Nazwa Projektu: Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I

Nr projektu wg Grant Agreement (Umowy o udzieleniu dotacji z dnia 09.11.2016): INEA/CEF/TRAN/M2015/1143713

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: CEF/021/2015
Data podpisania UoD: 22.11.2016

Data zakończenia realizacji projektu wg GA/UoD: 31.12.2020

Całkowita wartość projektu: 645 541 693 PLN

Koszty kwalifikowalne projektu wg GA/UoD: 144 954 797 EUR

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 123 211 577 EUR

  

Opis inwestycji:

Projekt jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS).  Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie usług ITS o największym znaczeniu dla kierowców. System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia płynności transportu drogowego w najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Zakres terytorialny projektu obejmuje przede wszystkim przebieg korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie -  Morze Bałtyckie. Łączna długość sieci drogowej objętej projektem wynosi ok. 1 100 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

 

GDDKiA 

 

Projekt zakłada wdrożenie szeregu usług ITS zidentyfikowanych przez GDDKiA jako priorytetowych dla uczestników ruchu i zarządzania ruchem. Najważniejszymi z nich są: informacje o warunkach ruchu i czasach podróży, informacja o zdarzeniach, informacja pogodowa, obszarowe i korytarzowe zarządzanie ruchem, dynamiczne wyznaczanie objazdów, informacja o sieci drogowej, inteligentne
i bezpieczne parkingi.

 

Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany m.in. poprzez instalację urządzeń w pasie drogowym (znaki zmiennej treści, znaki pryzmatyczne, kamery, urządzenia pomiaru parametrów ruchu, stacje meteorologiczne), utworzenie oprogramowania centralnego do zarządzania systemem, utworzenie sieci komunikacyjnej, utworzenie miejsc obsługi systemu (centra zarządzania ruchem).

 

Wypracowane w ramach projektu standardy, zarówno funkcjonalne jak i organizacyjne, będą miały zastosowanie przy realizacji kolejnych przedsięwzięć z zakresu ITS na drogach krajowych.    

 

Główne cele projektu:

 

Celem  głównym projektu jest poprawa efektywności infrastruktury transportowej  -  dróg położonych w korytarzach sieci bazowej TEN-T.

 

Cel główny projektu wpisuje się w cele sektorowe instrumentu finansowego „Łącząc Europę” polegające na:  usunięciu wąskich gardeł, zapewnieniu zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych (zmniejszenie liczby ofiar na sieci drogowej), optymalizacji integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu (rozprzestrzenienie systemu ITS w sektorze drogowym).

 

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych, którymi są:

  • wdrożenie inteligentnego systemu transportowego, tj. zintegrowanego systemu zarządzania ruchem o zasięgu krajowym wykorzystującego zaawansowane usługi ITS – cel ten wynika z faktu braku obecnie jednolitego, spójnego pod względem funkcjonalnym, obszarowym i organizacyjnym zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym.
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – cel ten wynika z niezadowalającego stanu bezpieczeństwa drogowego i potrzeby poprawy tego stanu, wskazanej w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Pozostałe cel projektu to: skrócenie czasów podróży, poprawa komfortu podróżowania, bardziej efektywna współpraca z innymi zarządcami dróg, zmniejszenie kosztów gromadzenia informacji.