viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2014

Komentarz do tekstu „Na obwodnicę poczekamy” w stołecznym dodatku Gazety Wyborczej

29-12-2014

W nawiązaniu do artykułu „Na obwodnicę poczekamy” autorstwa p. Krzysztofa Śmietany, publikowanego dziś (29 grudnia 2014 r.) na łamach Gazety Stołecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że tekst zawiera szereg nieścisłości, które mogą wprowadzać czytelników w błąd. 

Wykonawcy zadali ponad 2,4 tys. pytań do dokumentacji przetargowej. Na wszystkie pytania należało udzielić szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi a następnie przekazać je Wykonawcom. Dodatkowo, na treści udzielanych odpowiedzi Wykonawcy składali odwołania do KIO, gdzie część z nich została oddalona przez KIO a część Zamawiający uznał za zasadne i uwzględnił. Szczegółowe odpowiedzi na pytania zadane do przetargu, pozwolą Wykonawcom na rzetelne i prawidłowe przygotowanie ofert, a to z kolei  przyczyni się z pewnością do skrócenia czasu wyboru tej najkorzystniejszej.

 

Południowa Obwodnica Warszawy realizowana jest zgodnie z założonym harmonogramem, prace projektowe i roboty budowlane planowane są w latach 2015 - 2019. W chwili obecnej kończy się drugi etap postępowania przetargowego, w ramach którego na początku 2015 r. zostaną wyłonieni Wykonawcy trzech odcinków, na które podzielona została inwestycja. Przyjęty przy tej inwestycji system „Projektuj i Buduj” umożliwia Wykonawcom na etapie projektowania dobór najefektywniejszej technologii budowy zarówno w zakresie finansowym jak również czasowym, dlatego też ryzyko wystąpienia opóźnień w trakcie realizacji jest minimalne. Wykonawca może dobierać technologie realizacji różnych etapów budów, np. nasypów, nawierzchni dróg serwisowych, rozwiązań posadowienia obiektów mostowych (na palach – pośrednie, albo na nasypie/na wzmocnionym gruncie - bezpośrednio), stabilizacji konstrukcji nawierzchni, czy też przyczółków mostowych, rozwiązań konstrukcyjnych kładek dla pieszych itp.

 

W systemie „tradycyjnym” Wykonawca zamówienia realizuje roboty według dostarczonego przez Zamawiającego projektu, zaś formuła „Projektuj i Buduj” [P&B] charakteryzuje się tym, że to Wykonawca - w oparciu o założenia i wymagania Zamawiającego określone w Programie funkcjonalno-użytkowym-przygotowuje projekt i w oparciu o ten projekt realizuje inwestycje. Formą systemu Projektuj i Buduj jest również formuła zwana potocznie „Optymalizuj i Buduj”, która daje Wykonawcy możliwość wykorzystania dotychczas przygotowanych opracowań i decyzji administracyjnych zezwalających na roboty oraz dostosowania ich do obecnych wymagań Inwestora i własnych preferencji budowlano-montażowych czy technologicznych. Model – potocznie nazwany „Optymalizuj i Buduj” (O&B) jest wariantem systemu P&B.

 

Formuła O&B różni się od standardowego systemu P&B jedynie kilkoma elementami. Przede wszystkim, w standardowym systemie P&B wykonawca dysponuje jedynie PFU i materiałami z poprzednich etapów opracowania dokumentacji (STEŚ, Koncepcja Programowa) oraz wydaną decyzją DŚU. W formule O&B Wykonawca może otrzymać od Zamawiającego uzyskaną decyzję administracyjną (ZRID/PnB) wraz z przygotowaną dokumentacją projektową z etapu Projektu Budowlanego, a nawet dokumentację Projektu Wykonawczego, znacznie szerzej informującą o uwarunkowaniach realizacyjnych i w niektórych przypadkach stanowiącą podstawę do złożenia wniosków o zamienną decyzję ZRID. Zakres podlegający optymalizacji jest dla każdego zadania szczegółowo określony w Programie funkcjonalno-użytkowym, a Zamawiający i Wykonawca w ramach określonych w Warunkach Kontraktu (żółty FIDIC) są zobowiązani do realizacji obowiązków wg. określonych procedur.

 

Uzyskanie nowych uzgodnień i pozwoleń w ramach realizacji zadania w trybie O&B czy opracowanie nowych rozwiązań będzie konieczne tylko dla tych elementów, których uzgodnienia/warunki techniczne straciły ważność, powodują nieuzasadniony wzrost kosztów po stronie Wykonawcy lub ze względu na inną technologię pozwalają skrócić termin realizacji, poprawić jakość czy wydłużyć trwałość realizowanego zakresu inwestycji.

Zakres optymalizacji może obejmować m.in.:

  • analizy akustyczne (nowe rozporządzenie hałasowe) i aktualizację dokumentacji na podstawie wniosków z analizy akustycznej,
  • uzgodnienia/warunki techniczne z gestorami sieci dokumentacji z uwagi na dość krótkie terminy ważności wydanych warunków przebudowy sieci,
  • aktualizację opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD),
  • aktualizację operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych,
  • uzyskanie zamiennej decyzji ZRID, o ile będzie taka potrzeba.

Warto podkreślić, że opracowania przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego służą jedynie celom informacyjnym. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do ich wykorzystania, ale nie ma takiego obowiązku, chyba że Kontrakt wyraźnie tak stanowi. Oznacza to, że również w systemie O&B Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dokumentację projektową. Celem przekazania tej dokumentacji jest jedynie umożliwienie wszystkim Wykonawcom równego dostępu do istniejącej już dokumentacji i umożliwienie Wykonawcy jej wykorzystanie przy tworzeniu jego projektu.

 

Na podstawie doświadczeń zebranych na etapie realizacji GDDKiA przedstawia poniżej syntetyczne wnioski z stosowania ww. systemu :

  • termin uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej zależy wyłącznie od sprawności działania Wykonawcy - jeden z Wykonawców uzyskał pierwszą decyzję po 8 miesiącach od podpisania Umowy,
  • PFU jest dokumentem, który daje możliwość działania w konkretnych aspektach realizacyjnych w szerszym stopniu swobody niż Projekt Budowlany i Wykonawczy przy Kontraktach realizowanych w systemie tradycyjnym,
  • Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie Projektów Budowalnych i Wykonawczych, co daje możliwość optymalizacji czasu wykonania przedmiotowych projektów oraz czasu realizacji robót budowlanych.