viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa obwodnicy Augustowa

GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-049/14-00

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015

Całkowita wartość projektu: 798 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 400 000 000,00 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie obwodnicy Augustowa poprzez budowę drogi ekspresowej nr 61 oraz drogi krajowej nr 8, zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Polski na obszarze województwa podlaskiego, w jego północnej części. Przebieg obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 rozpoczyna się w mieście Augustów, skąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez obszar gmin Augustów i Raczki do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi ekspresowej S61. Od tego miejsca droga S61 biegnie w kierunku północno-wschodnim, by zakończyć przebieg w gminie Suwałki. Na swoim przebiegu analizowany odcinek przechodzi przez obszar powiatu ziemskiego augustowskiego (miasto Augustów, gmina Augustów), ziemskiego powiatu suwalskiego (gmina Raczki i Suwałki) oraz powiatu grodzkiego miasto Suwałki.

Obwodnica Augustowa na odcinku drogi ekspresowej S61 będzie posiadała przekrój dwujezdniowy, każda jezdnia z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod trzeci pas oraz pasem dzielącym i pasem awaryjnym. Natomiast na odcinku projektowanej drogi krajowej nr 8 będzie posiadała przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu. Długość projektowanego odcinka drogi ekspresowej S61 wynosi 12,75 km, natomiast długość projektowanej drogi krajowej nr 8 wynosi 21,49 km.

 

Zakres projektu obejmuje: m.in.:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 o długości 12,75 km,
 • budowę jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 o długości 21,49 km,
 • budowę 5 węzłów drogowych: „Augustów”, „Borki”, „Janówka”, „Raczki”, „Suwałki Południe”,
 • budowę 36 obiektów inżynierskich w ciągu i nad projektowanymi jezdniami.

Główne cele projektu:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T,
 • poprawa jakości życia mieszkańców Augustowa poprzez wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Augustowa,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego m.in. poprzez ograniczenie dostępności drogi,
 • wyeliminowanie ruchu tranzytowego na obecnie przebiegającej przez miasto drodze krajowej nr 8, stanowiącego barierę dzielącą miasto i hamującą jego rozwój jako znaczącego ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego,
 • usprawnienie rozwoju miasta poprzez wzrost ruchu turystycznego i rekreacyjnego w regionie, zwiększenie komfortu odbywanych podróży,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego w okolicach miasta oraz jego centrum,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa podlaskiego i granice państwa, w tym poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych korytarza transportowego do prognozowanego poziomu ruchu.

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Tytuł kontraktu: Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko).

 • Data podpisania umowy: 11.03.2011 r.
 • Numer umowy: 15/D/2010/2011
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość: 646 002 191,49 PLN brutto (zgodnie z Aneksem nr 3 do Umowy)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do dnia 25.10.2014 r. (zgodnie z Aneksem nr 4 do Umowy)
 • Oddanie do użytkowania – 06.11.2014 r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja – włączając węzły) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko – włączając węzły) w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.

 • Data podpisania umowy: 16.05.2011
 • Numer umowy: 17/U/2010/2011
 • Wykonawca:  Egis Poland Sp. z o.o.
 • Wartość:  9 985 256,34 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 57 miesięcy od daty rozpoczęcia, tj. od dnia 20.05.2011 r.