Budowa obwodnicy Augustowa


GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-049/14-00

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015

Całkowita wartość projektu: 798 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 400 000 000,00 PLN

 

Opis inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie obwodnicy Augustowa poprzez budowę drogi ekspresowej nr 61 oraz drogi krajowej nr 8, zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Polski na obszarze województwa podlaskiego, w jego północnej części. Przebieg obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 rozpoczyna się w mieście Augustów, skąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez obszar gmin Augustów i Raczki do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi ekspresowej S61. Od tego miejsca droga S61 biegnie w kierunku północno-wschodnim, by zakończyć przebieg w gminie Suwałki. Na swoim przebiegu analizowany odcinek przechodzi przez obszar powiatu ziemskiego augustowskiego (miasto Augustów, gmina Augustów), ziemskiego powiatu suwalskiego (gmina Raczki i Suwałki) oraz powiatu grodzkiego miasto Suwałki.

Obwodnica Augustowa na odcinku drogi ekspresowej S61 będzie posiadała przekrój dwujezdniowy, każda jezdnia z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod trzeci pas oraz pasem dzielącym i pasem awaryjnym. Natomiast na odcinku projektowanej drogi krajowej nr 8 będzie posiadała przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu. Długość projektowanego odcinka drogi ekspresowej S61 wynosi 12,75 km, natomiast długość projektowanej drogi krajowej nr 8 wynosi 21,49 km.

 

Zakres projektu obejmuje: m.in.:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 o długości 12,75 km,
 • budowę jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 o długości 21,49 km,
 • budowę 5 węzłów drogowych: „Augustów”, „Borki”, „Janówka”, „Raczki”, „Suwałki Południe”,
 • budowę 36 obiektów inżynierskich w ciągu i nad projektowanymi jezdniami.

Główne cele projektu:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T,
 • poprawa jakości życia mieszkańców Augustowa poprzez wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Augustowa,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego m.in. poprzez ograniczenie dostępności drogi,
 • wyeliminowanie ruchu tranzytowego na obecnie przebiegającej przez miasto drodze krajowej nr 8, stanowiącego barierę dzielącą miasto i hamującą jego rozwój jako znaczącego ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego,
 • usprawnienie rozwoju miasta poprzez wzrost ruchu turystycznego i rekreacyjnego w regionie, zwiększenie komfortu odbywanych podróży,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego w okolicach miasta oraz jego centrum,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa podlaskiego i granice państwa, w tym poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych korytarza transportowego do prognozowanego poziomu ruchu.

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Tytuł kontraktu: Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko).

 • Data podpisania umowy: 11.03.2011 r.
 • Numer umowy: 15/D/2010/2011
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość: 646 002 191,49 PLN brutto (zgodnie z Aneksem nr 3 do Umowy)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do dnia 25.10.2014 r. (zgodnie z Aneksem nr 4 do Umowy)
 • Oddanie do użytkowania – 06.11.2014 r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja – włączając węzły) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko – włączając węzły) w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.

 • Data podpisania umowy: 16.05.2011
 • Numer umowy: 17/U/2010/2011
 • Wykonawca:  Egis Poland Sp. z o.o.
 • Wartość:  9 985 256,34 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 57 miesięcy od daty rozpoczęcia, tj. od dnia 20.05.2011 r.