viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

GDDKiA


 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-045/13-00

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 10.10.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 3 898 199 591,75 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 796 119 019,29 PLN

Strona internetowa projektu: http://www.a8-aow-wroclaw.pl/

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem niniejszego Projektu jest budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 o całkowitej długości 35,413 km. Administracyjnie inwestycja jest położna w południowo-zachodniej części Polski na obszarze wschodniej części województwa dolnośląskiego.

Autostrada A8 na odcinku obwodnicy Wrocławia stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w dodatkowym korytarzu paneuropejskim sieci TEN-T powstałym na podbudowie już nieobowiązującej (od 2004 r.) sieci TINA (Wrocław – Łódź), tworząc połączenie przez terytorium Polski krajów Europy Środkowej z krajami leżącymi po wschodniej stronie naszej granicy z Republiką Białorusi.

 

Projekt Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 obejmuje swoim zakresem:

 • budowę dwujezdniowej autostrady na długości 21,969 km,
 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 na długości 5,294 km,
 • budowę drogi krajowej nr 98, dwujezdniowej, na długości 5,661 km,
 • budowę drogi krajowej nr 8, jednojezdniowej, na długości 2,489 km,
 • budowę 7 węzłów drogowych: „Kobierzyce”, „Nowa Wieś”, „Cesarzowice”, „Lotnisko”, „Kosmonautów”, „Widawa”, „Pawłowice”,
 • budowę 40 obiektów mostowych w ciągu i nad projektowanymi jezdniami przedmiotowych ciągów drogowych.

Początek przedmiotowego Projektu stanowi łącznik Kobierzyce, który rozpoczyna się skrzyżowaniem skanalizowanym z dotychczasowym przebiegiem DK 8 i drogą gminną w m. Magnice w km 0+000,00. Koniec łącznika Kobierzyce posiadającego w większości przebiegu jedną jezdnię i klasę techniczno-użytkową „GP” zlokalizowany w km 2+489,45 (pikietaż łącznika) stanowi jednocześnie początek Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która posiadając parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej oznaczona jest w tym miejscu km 1+603,80 (pikietaż AOW). Koniec odcinka AOW na parametrach drogi ekspresowej zlokalizowany jest w sąsiedztwie węzła „Nowa Wieś” w km 6+400, skąd przedmiotowa trasa posiada parametry dwujezdniowej autostrady (przekrój z dwoma lub trzema pasami ruchu). Koniec Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zlokalizowany przed węzłem „Pawłowice” posiada km 28+368,75. Połączenie końcowego odcinka AOW z pozostałą siecią drogową po północnej stronie Wrocławia stanowi 498 m odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 (od km 0+000 do km 0+497,88) oraz 5,661 km dwujezdniowy na parametrach „GP” odcinek łącznika Długołęka od węzła Pawłowice do starego przebiegu DK 8 (obecnie DK 98 w km 6+235,85).


Cele projektu:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostradowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • usprawnienie ruchu turystycznego i rekreacyjnego w regionie,
 • dostosowanie parametrów techniczno - użytkowych korytarza transportowego do prognozowanego poziomu ruchu,
 • wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Wrocławia, a co za tym idzie poprawa warunków życia mieszkańców miejskiej zabudowy sąsiadującej z zastępowaną DK nr 8,
 • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych Obszaru Metropolitarnego Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego poprzez odpowiednie skomunikowanie przedmiotowej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa dolnośląskiego i granice państwa,
 • dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klas „A” i „S”.

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Część 1 zamówienia:
Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz Autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00.

 • Data podpisania umowy: 06.10.2008 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 51-1/PO/R/R-2/2008.
 • Wykonawca: Budimex Dromex Spółka Akcyjna.
 • Wartość (zgodnie z umową): 638 780 631,31 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 26 miesięcy.

 

Roboty związane z budową części 1 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zostały zakończone. W dniu 31.12.2010 r. oddano do ruchu odcinek robót Magnice – węzeł „Nowa Wieś”. W dniu 05.05.2011 r. oddano do ruchu odcinek węzeł „Nowa Wieś” – węzeł „Lotnisko”.

 

Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Część 2 zamówienia:
Autostrada A8 na odcinku od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+00,00 do km 00+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85

 • Data podpisania umowy: 22.10.2008 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 51-2/PO/R/R-2/2008.
 • Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o., DYWIDAG Bau GmbH, MOSTOSTAL Warszawa S.A.
 • Wartość (zgodnie z umową): 1 686 972 968,31 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową (zgodnie z umową): 29 miesięcy.

Roboty związane z budową części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zostały zakończone. Odcinek od km 23+300,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz Łącznik „Długołęka” od km 0+575 do km 6+235,85 oddano do ruchu w dniu 15.07.2011 r., odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 23+300,00 oddano do ruchu 31.08.2011 r.

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8

 • Data podpisania umowy: 20.05.2008 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 19/PO/R/9/2007.
 • Wykonawca: konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (lider), Acciona Infraestructuras S.A.
 • Wartość (zgodnie z umową): 472 771 886,98 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 30 miesięcy.

Roboty związane z budową części 2a Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zostały zakończone. Most przez rzekę od km 18+174 do km 19+960 w ciągu AOW A-8 oddano do ruchu 31.08.2011 r.

Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Budowy Obwodnicy Wrocławia A-8

 • Data podpisania umowy: 12.06.2007 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 41/PN/U/9/2006.
 • Wykonawca: konsorcjum firm: Scetauroute S.A. Oddział w Polsce (lider), Nexel Polska Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 16 999 888,01 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 90 miesięcy.

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 1 (zadanie I)
Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia: Łącznik "Kobierzyce" od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego.

 • Data podpisania umowy: 18.07.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 34/PN/U/R-2/2011.
 • Wykonawca: Egis Poland Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 231 302,75 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 05.07.2011-20.06.2012.

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2 (zadanie II B)
Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 I od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego

 • Data podpisania umowy: 18.07.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 36/PN/U/R-2/2011.
 • Wykonawca: Ekocentrum Sp z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 580 000,00 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 05.07.2011 r. - 15.08.2012 r.

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2a (zadanie II A)
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego.

 • Data podpisania umowy: 28.07.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 35/PN/U/R-2/2011.
 • Wykonawca: Ekocentrum Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 468 000,00 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 05.07.2011 r. - 31.08.2012 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.

 • Data podpisania umowy: 03.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR R-1/10/PN/U/R-2/2013.
 • Wykonawca: PROKOM CONSTRUCTION Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 151 500,00 PLN netto + 84 175,00 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 01.04.2013 r. - 31.03.2017 r.