Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8


GDDKiA


 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-045/13-00

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 10.10.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 3 898 199 591,75 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 796 119 019,29 PLN

Strona internetowa projektu: http://www.a8-aow-wroclaw.pl/

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem niniejszego Projektu jest budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 o całkowitej długości 35,413 km. Administracyjnie inwestycja jest położna w południowo-zachodniej części Polski na obszarze wschodniej części województwa dolnośląskiego.

Autostrada A8 na odcinku obwodnicy Wrocławia stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w dodatkowym korytarzu paneuropejskim sieci TEN-T powstałym na podbudowie już nieobowiązującej (od 2004 r.) sieci TINA (Wrocław – Łódź), tworząc połączenie przez terytorium Polski krajów Europy Środkowej z krajami leżącymi po wschodniej stronie naszej granicy z Republiką Białorusi.

 

Projekt Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 obejmuje swoim zakresem:

 • budowę dwujezdniowej autostrady na długości 21,969 km,
 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 na długości 5,294 km,
 • budowę drogi krajowej nr 98, dwujezdniowej, na długości 5,661 km,
 • budowę drogi krajowej nr 8, jednojezdniowej, na długości 2,489 km,
 • budowę 7 węzłów drogowych: „Kobierzyce”, „Nowa Wieś”, „Cesarzowice”, „Lotnisko”, „Kosmonautów”, „Widawa”, „Pawłowice”,
 • budowę 40 obiektów mostowych w ciągu i nad projektowanymi jezdniami przedmiotowych ciągów drogowych.

Początek przedmiotowego Projektu stanowi łącznik Kobierzyce, który rozpoczyna się skrzyżowaniem skanalizowanym z dotychczasowym przebiegiem DK 8 i drogą gminną w m. Magnice w km 0+000,00. Koniec łącznika Kobierzyce posiadającego w większości przebiegu jedną jezdnię i klasę techniczno-użytkową „GP” zlokalizowany w km 2+489,45 (pikietaż łącznika) stanowi jednocześnie początek Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która posiadając parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej oznaczona jest w tym miejscu km 1+603,80 (pikietaż AOW). Koniec odcinka AOW na parametrach drogi ekspresowej zlokalizowany jest w sąsiedztwie węzła „Nowa Wieś” w km 6+400, skąd przedmiotowa trasa posiada parametry dwujezdniowej autostrady (przekrój z dwoma lub trzema pasami ruchu). Koniec Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zlokalizowany przed węzłem „Pawłowice” posiada km 28+368,75. Połączenie końcowego odcinka AOW z pozostałą siecią drogową po północnej stronie Wrocławia stanowi 498 m odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 (od km 0+000 do km 0+497,88) oraz 5,661 km dwujezdniowy na parametrach „GP” odcinek łącznika Długołęka od węzła Pawłowice do starego przebiegu DK 8 (obecnie DK 98 w km 6+235,85).


Cele projektu:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostradowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • usprawnienie ruchu turystycznego i rekreacyjnego w regionie,
 • dostosowanie parametrów techniczno - użytkowych korytarza transportowego do prognozowanego poziomu ruchu,
 • wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Wrocławia, a co za tym idzie poprawa warunków życia mieszkańców miejskiej zabudowy sąsiadującej z zastępowaną DK nr 8,
 • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych Obszaru Metropolitarnego Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego poprzez odpowiednie skomunikowanie przedmiotowej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa dolnośląskiego i granice państwa,
 • dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klas „A” i „S”.

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Część 1 zamówienia:
Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz Autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00.

 • Data podpisania umowy: 06.10.2008 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 51-1/PO/R/R-2/2008.
 • Wykonawca: Budimex Dromex Spółka Akcyjna.
 • Wartość (zgodnie z umową): 638 780 631,31 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 26 miesięcy.

 

Roboty związane z budową części 1 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zostały zakończone. W dniu 31.12.2010 r. oddano do ruchu odcinek robót Magnice – węzeł „Nowa Wieś”. W dniu 05.05.2011 r. oddano do ruchu odcinek węzeł „Nowa Wieś” – węzeł „Lotnisko”.

 

Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, Część 2 zamówienia:
Autostrada A8 na odcinku od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+00,00 do km 00+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85

 • Data podpisania umowy: 22.10.2008 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 51-2/PO/R/R-2/2008.
 • Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o., DYWIDAG Bau GmbH, MOSTOSTAL Warszawa S.A.
 • Wartość (zgodnie z umową): 1 686 972 968,31 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową (zgodnie z umową): 29 miesięcy.

Roboty związane z budową części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zostały zakończone. Odcinek od km 23+300,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz Łącznik „Długołęka” od km 0+575 do km 6+235,85 oddano do ruchu w dniu 15.07.2011 r., odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 23+300,00 oddano do ruchu 31.08.2011 r.

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8

 • Data podpisania umowy: 20.05.2008 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 19/PO/R/9/2007.
 • Wykonawca: konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (lider), Acciona Infraestructuras S.A.
 • Wartość (zgodnie z umową): 472 771 886,98 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 30 miesięcy.

Roboty związane z budową części 2a Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zostały zakończone. Most przez rzekę od km 18+174 do km 19+960 w ciągu AOW A-8 oddano do ruchu 31.08.2011 r.

Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Budowy Obwodnicy Wrocławia A-8

 • Data podpisania umowy: 12.06.2007 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 41/PN/U/9/2006.
 • Wykonawca: konsorcjum firm: Scetauroute S.A. Oddział w Polsce (lider), Nexel Polska Sp. z o.o., Biprogeo Projekt Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 16 999 888,01 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 90 miesięcy.

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 1 (zadanie I)
Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia: Łącznik "Kobierzyce" od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego.

 • Data podpisania umowy: 18.07.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 34/PN/U/R-2/2011.
 • Wykonawca: Egis Poland Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 231 302,75 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 05.07.2011-20.06.2012.

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2 (zadanie II B)
Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 I od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego

 • Data podpisania umowy: 18.07.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 36/PN/U/R-2/2011.
 • Wykonawca: Ekocentrum Sp z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 580 000,00 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 05.07.2011 r. - 15.08.2012 r.

Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2a (zadanie II A)
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego.

 • Data podpisania umowy: 28.07.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR 35/PN/U/R-2/2011.
 • Wykonawca: Ekocentrum Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 468 000,00 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 05.07.2011 r. - 31.08.2012 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.

 • Data podpisania umowy: 03.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/WR R-1/10/PN/U/R-2/2013.
 • Wykonawca: PROKOM CONSTRUCTION Sp. z o.o.
 • Wartość (zgodnie z umową): 151 500,00 PLN netto + 84 175,00 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji (zgodnie z umową): 01.04.2013 r. - 31.03.2017 r.