viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiABezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego sprawozdanie za 2012 rok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poza realizacją Programu Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych realizuje szereg działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Należą do nich m.in. przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, przebudowa skrzyżowań, budowa kładek dla pieszych i zatok autobusowych, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowa krajowego systemu zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym i wiele innych.

 

Według stanu na koniec 2012 roku długość dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA wynosiła 16 964,9 km. Długość autostrad wynosiła ponad 1366 km, zaś dróg ekspresowych prawie 1100 km. Wobec stanu z 2007 r., kiedy było ok. 662 km autostrad i prawie 330 km dróg ekspresowych. stanowi to przyrost długości dróg szybkiego ruchu
o prawie 150%. Tym samym poprawiło się znacząco bezpieczeństwo ruchu na tych drogach, jak i komfort podróżowania.

W ramach inwestycji o charakterze inżynieryjnym mających wpływ na  bezpieczeństwo ruchu drogowego na najbardziej zagrożonych odcinkach dróg krajowych  w 2012 roku wykonano / zbudowano m.in.:

 • 48 skrzyżowań
 • 2 kładki dla pieszyc
 • 36 zatok autobusowych
 • 45 km chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych
 • 12 sygnalizacji świetlnych
 • 56 przejść dla pieszych i 26 doświetleń skrzyżowań 

Ponadto w ramach działań mających wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego wykonano szereg prac o charakterze formalno-organizacyjnym, takich jak:

 • opracowano instrukcję ustanawiania prędkości dopuszczalnej na drogach krajowych
 • przygotowano propozycje zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich
  umieszczania na drogach
 • w ramach działań rozszerzania nadzoru nad ruchem samochodów ciężarowych
  i zapobieganiu przedwczesnej degradacji nawierzchni, co ma istotne znaczenie dla
  bezpieczeństwa ruchu, rozbudowano i uruchomiono 48 stacji preselekcyjnego ważenia
  pojazdów w ruchu w celu niedopuszczenia do ruchu przeciążonych pojazdów.

Szczególnie dużą uwagę w działaniach GDDKiA na rzecz poprawy BRD ma ochrona tzw. niechronionych użytkowników dróg, tj. pieszych, rowerzystów i motocyklistów. 

Aby bardziej efektywnie działać w tym zakresie, w ramach prac analitycznych opracowano m.in.:

 • szczegółową analizę dostępnych danych o zdarzeniach drogowych z udziałem rowerzystów w latach 2008-2011,
 • wytyczne projektowania zjazdów przez drogi dla rowerów,
 • wytyczne ustalania pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów w świetle 
    nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 1 kwietnia 2011 r.,
 • warunki łączenia ruchu pieszego i rowerowego;
 • mapę zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

(szczegółowe dane w ww. zakresie, jak i inne ważne informacje dla rowerzystów dostępne są na stronie internetowej GDDKiA w zakładce Serwis GDDKiA /  „Infrastruktura rowerowa”).        

        

W ramach realizowanego przez GDDKiA programu Drogi Zaufania prowadzone są działania komunikacyjne i promocyjne nakłaniające do bezpiecznych zachowań na drodze. Oddziały GDDKiA i Urzędy Marszałkowskie prowadzą prace projektowe nowych tras rowerowych przebiegających przez województwa Polski Wschodniej o długości ponad  2000 km.

Niestety, wiele pilnych zadań wpływających na poprawę BRD na drogach krajowych nie mogło być zrealizowanych z powodu niewystarczających środków finansowych, jakimi dysponowała GDDKiA w 2012 roku. Jeden z podstawowych celów, jakim jest możliwie maksymalne obniżenie liczby wypadków i ich ofiar, wykazuje duże  potrzeby działania w tym kierunku. Inwestycje drogowe mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu  „zwracają” się szybko w postaci poczucia wzrostu bezpieczeństwa użytkowników dróg, co znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach wypadkowych oraz w redukcji kosztów społecznych wypadków drogowych.

 

I tak, w roku 2012 na wszystkich drogach publicznych w Polsce (ponad 380 tys. km) odnotowano łącznie 37 046 wypadków wobec 40 065 wypadków w roku 2011, co stanowi spadek o ok. 7,5% wobec 2011 roku.

W tymże 2012 roku na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA miało miejsce 6 993 wypadków wobec 7 991 wypadków w roku 2011, co stanowi zmniejszenie
o ok. 12,5%. Znacząca poprawa BRD na drogach krajowych dotyczy spadku liczby ofiar śmiertelnych z 1 513 w 2011 roku do 1 267 w 2012 roku, co stanowi zmniejszenie o ok. 16,2%. Odpowiednio liczba osób rannych zmniejszyła się z 10 728 do
9 581, co stanowi spadek o ok. 10,7%.  

 

Łącznie w okresie od 2007 roku, kiedy GDDKiA podjęła programowe, systemowe działania na rzecz poprawy BRD na drogach krajowych realizując program Drogi Zaufania, liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadła o ponad 1/3, tj. o ok. 37,5%. Poniższe zestawienie i wykres prezentują statystkę wypadków drogowych i ich ofiar:

 

Rok

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

2007

10 536

2 024

14 944

2008

9 652

1 901

13 304

2009

8 589

1 461

11 955

2010

8 096

1 416

11 263

2011

7 991

1 513

10 728

2012

6 993

1 267

9 581

 

 

 

 

 

                                  

          

 

 

 

GDDKiA