viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Sokołów Małopolski Północ – Stobierna

I.Podstawowe informacje o inwestycji

Oddział: Rzeszów

długość: ok. 12,5 km

obecny etap: oddany do użytku

lata realizacji: 2014 – 2017

wartość projektu: 397.877.218.77 PLN brutto

 

 1.etap zrealizowany

- 06.2008 - raport oddziaływania na środowisko

- 07.11.2008 – uzyskanie decyzji środowiskowej

- 19.12.2008 - ostateczność decyzji środowiskowej

- 14.06.2013 - ogłoszenie przetargu realizację inwestycji

- 05.06.2014 - podpisanie umowy z Wykonawcą. Wykonawca: konsorcjum firm: lider: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Partner: Aldesa Construcciones S.A. Wartość: 289 978 814,46 zł brutto

- 22.09.2014 - podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją oraz na zarządzanie Kontraktem. Wykonawca: konsorcjum firm: Lider: Safage, Partner: Certusvia Sp. z o.o. Wartość Umowy:  14 129 429,43 zł brutto

- 27.11.2014 - złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

- 30.01.2015 - wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego ws. wydania decyzji ZRID

- 10.07.2015 - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID

- 16.07.2015 - przekazanie placu budowy

- 23.07.2015 rozpoczęcie robót

- 18.10.2016 - podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności na kwotę 412 806 332,82 zł brutto

- 01.09.2017 - oddanie do użytkowania drogi S19 wraz z łącznikiem drogi S19 i DK19 

- 17.08.2018 - wystawienie Świadectwa Wykonania

 

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego i stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów. Początek odcinka znajduje się na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, a koniec zlokalizowany jest w gminie Trzebownisko, w miejscowości Stobierna. Trasa obejmuje odcinek drogi ekspresowej S19 o długości ok. 12,5 km, a także 25 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty drogowe, estakadę oraz górne przejście dla zwierząt dużych zespolone z przejazdem drogowym.

 

PLAN ORIENTACYJNY 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna: S
 • prędkość projektowa: 80 km/h (przy założeniu parametrów geometrycznych jak dla prędkości projektowej 100 km/h z wyjątkiem przejścia w m. Nienadówka)
 • prędkość miarodajna: 100 km/h
 • liczba pasów ruchu odcinek jednojezdniowy : 1x(2+1)
 •  liczba pasów ruchu odcinek dwujezdniowy jezdniowy :  2x2
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość opasek środkowych (odcinek jednojezdniowy): 0,50 m
 • szerokość opasek zewnętrznych (odcinek jednojezdniowy): 0,75 m
 • szerokość pasa awaryjnego (odcinek dwujezdniowy): 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego (odcinek dwujezdniowy): 4,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

3.Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę:

- drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej z odcinkiem trasy jednojezdniowym oraz dwujezdniowym (na końcu odcinka i w obrębie węzła),

- obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, estakada, przejścia dla zwierząt, przepusty),

- miejsc obsługi podróżnych MOP I „Nienadówka”, MOP I „Stobierna”,

- dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych,

- przebudowę drogi krajowej, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych,

- budowę systemu odwodnienia powierzchniowego,

- kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi,

- urządzeń ochrony środowiska,

- oświetlenia drogowego,

- kanału technologicznego dla systemu zarządzania ruchem,

- elementów infrastruktury drogowej,

- przebudowę linii elektroenergetycznych NN, sN, wN i 750 kV,

- kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, melioracyjnej,

- wykonanie zieleni drogowej

 

4.Obiekty inżynierskie

- 1 estakada

- 4 wiadukty ( 2 w ciągu drogi ekspresowej  i 2 nad drogą ekspresową )

- 19 przejść dla zwierząt ( 1 przejście dla zwierząt dużych, 4 przejścia dla zwierząt średnich, 6 przejść dla zwierząt małych,  8 przejść dla płazów)

- 1 przejazd gospodarczy

 

5.Węzły

Węzeł „Sokołów Małopolski” – na węźle krzyżuje się droga wojewódzka nr 875 z drogą ekspresową S19, która w sposób bezkolizyjny przebiega nad drogą wojewódzką wiaduktem 05WD. Wykonano węzeł typu WB o schemacie geometrycznym typu „karo” z rondami na skrzyżowaniu DW 875 z łącznicami.  Łącznice wykonano jako jednokierunkowe bezpośrednie.

 

6.Miejsca obsługi podróżnych

- MOP I „Nienadówka”, strona zachodnia (prawa)

- MOP I „Stobierna”, strona wschodnia (lewa)

 

III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2008 r. oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 maja 2015 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało wykonanie:

- przejść dla zwierząt małych, średnich i dużych, przepusty dla małych zwierząt i płazów w celu ochrony dziko żyjącej fauny,

- urządzeń oczyszczających wody opadowo - roztopowe dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,

- ekranów akustycznych celem ochrony terenów przyległych przed hałasem,

- ogrodzeń ochronnych, uniemożliwiających przedostanie się płazów i gadów na drogę.


GDDKiA

GDDKiA    GDDKiA 

GDDKiA    GDDKiA 

GDDKiA    GDDKiA 

GDDKiA    GDDKiA 

 

ROZBUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ SOKOŁÓW MŁP. PÓŁNOC (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ JASIONKA (BEZ WĘZŁA), DŁ. OK. 15 KM – ETAP II (DOBUDOWA DRUGIEJ JEZDNI)

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: ok. 15 km

- obecny etap – przetarg

 

etap zrealizowany:

Wszczęcie przetargu na wykonanie KP oraz Materiałów do DŚU: 12.10.2018 r.

 

etap w realizacji: przetarg

Planowany termin podpisania umowy na wykonanie KP oraz Materiałów do DŚU 03.2019 r.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Inwestycja polega na rozbudowie (dobudowie drugiej jezdni) istniejącej drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) do węzła Jasionka (bez węzła).

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- liczba pasów ruchu - 2x2
- szerokość pasa ruchu - 3,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

-szerokość poboczy gruntowych - min. 0,75 m
- szerokość pasa dzielącego (z opaskami) - 4,00 m

 

3. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi ekspresowej S19 klasy S do docelowego przekroju (wg wstępnych założeń 2+2) wraz z dostosowaniem całej infrastruktury drogowej, obiektów mostowych, przepustów i miejsc obsługi podróżnych.

 

Plan orientacyjny 

 

4. Obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę kilku obiektów do przekroju docelowego drogi.

 

5. Węzły

W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy nowych węzłów.