S19 Sokołów Małopolski Północ – Stobierna


I.Podstawowe informacje o inwestycji

Oddział: Rzeszów

długość: ok. 12,5 km

obecny etap: oddany do użytku

lata realizacji: 2014 – 2017

wartość projektu: 397.877.218.77 PLN brutto

 

 1.etap zrealizowany

- 06.2008 - raport oddziaływania na środowisko

- 07.11.2008 – uzyskanie decyzji środowiskowej

- 19.12.2008 - ostateczność decyzji środowiskowej

- 14.06.2013 - ogłoszenie przetargu realizację inwestycji

- 05.06.2014 - podpisanie umowy z Wykonawcą. Wykonawca: konsorcjum firm: lider: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Partner: Aldesa Construcciones S.A. Wartość: 289 978 814,46 zł brutto

- 22.09.2014 - podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją oraz na zarządzanie Kontraktem. Wykonawca: konsorcjum firm: Lider: Safage, Partner: Certusvia Sp. z o.o. Wartość Umowy:  14 129 429,43 zł brutto

- 27.11.2014 - złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

- 30.01.2015 - wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego ws. wydania decyzji ZRID

- 10.07.2015 - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID

- 16.07.2015 - przekazanie placu budowy

- 23.07.2015 rozpoczęcie robót

- 18.10.2016 - podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności na kwotę 412 806 332,82 zł brutto

- 01.09.2017 - oddanie do użytkowania drogi S19 wraz z łącznikiem drogi S19 i DK19 

- 17.08.2018 - wystawienie Świadectwa Wykonania

 

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego i stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów. Początek odcinka znajduje się na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, a koniec zlokalizowany jest w gminie Trzebownisko, w miejscowości Stobierna. Trasa obejmuje odcinek drogi ekspresowej S19 o długości ok. 12,5 km, a także 25 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty drogowe, estakadę oraz górne przejście dla zwierząt dużych zespolone z przejazdem drogowym.

 

PLAN ORIENTACYJNY 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna: S
 • prędkość projektowa: 80 km/h (przy założeniu parametrów geometrycznych jak dla prędkości projektowej 100 km/h z wyjątkiem przejścia w m. Nienadówka)
 • prędkość miarodajna: 100 km/h
 • liczba pasów ruchu odcinek jednojezdniowy : 1x(2+1)
 •  liczba pasów ruchu odcinek dwujezdniowy jezdniowy :  2x2
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość opasek środkowych (odcinek jednojezdniowy): 0,50 m
 • szerokość opasek zewnętrznych (odcinek jednojezdniowy): 0,75 m
 • szerokość pasa awaryjnego (odcinek dwujezdniowy): 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego (odcinek dwujezdniowy): 4,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

3.Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę:

- drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej z odcinkiem trasy jednojezdniowym oraz dwujezdniowym (na końcu odcinka i w obrębie węzła),

- obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, estakada, przejścia dla zwierząt, przepusty),

- miejsc obsługi podróżnych MOP I „Nienadówka”, MOP I „Stobierna”,

- dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych,

- przebudowę drogi krajowej, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych,

- budowę systemu odwodnienia powierzchniowego,

- kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi,

- urządzeń ochrony środowiska,

- oświetlenia drogowego,

- kanału technologicznego dla systemu zarządzania ruchem,

- elementów infrastruktury drogowej,

- przebudowę linii elektroenergetycznych NN, sN, wN i 750 kV,

- kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, melioracyjnej,

- wykonanie zieleni drogowej

 

4.Obiekty inżynierskie

- 1 estakada

- 4 wiadukty ( 2 w ciągu drogi ekspresowej  i 2 nad drogą ekspresową )

- 19 przejść dla zwierząt ( 1 przejście dla zwierząt dużych, 4 przejścia dla zwierząt średnich, 6 przejść dla zwierząt małych,  8 przejść dla płazów)

- 1 przejazd gospodarczy

 

5.Węzły

Węzeł „Sokołów Małopolski” – na węźle krzyżuje się droga wojewódzka nr 875 z drogą ekspresową S19, która w sposób bezkolizyjny przebiega nad drogą wojewódzką wiaduktem 05WD. Wykonano węzeł typu WB o schemacie geometrycznym typu „karo” z rondami na skrzyżowaniu DW 875 z łącznicami.  Łącznice wykonano jako jednokierunkowe bezpośrednie.

 

6.Miejsca obsługi podróżnych

- MOP I „Nienadówka”, strona zachodnia (prawa)

- MOP I „Stobierna”, strona wschodnia (lewa)

 

III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2008 r. oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 maja 2015 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało wykonanie:

- przejść dla zwierząt małych, średnich i dużych, przepusty dla małych zwierząt i płazów w celu ochrony dziko żyjącej fauny,

- urządzeń oczyszczających wody opadowo - roztopowe dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,

- ekranów akustycznych celem ochrony terenów przyległych przed hałasem,

- ogrodzeń ochronnych, uniemożliwiających przedostanie się płazów i gadów na drogę.


GDDKiA

GDDKiA    GDDKiA 

GDDKiA    GDDKiA 

GDDKiA    GDDKiA 

GDDKiA    GDDKiA 

 

ROZBUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ SOKOŁÓW MŁP. PÓŁNOC (BEZ WĘZŁA) – WĘZEŁ JASIONKA (BEZ WĘZŁA), DŁ. OK. 15 KM – ETAP II (DOBUDOWA DRUGIEJ JEZDNI)

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: ok. 15 km

- obecny etap – przetarg

 

etap zrealizowany:

Wszczęcie przetargu na wykonanie KP oraz Materiałów do DŚU: 12.10.2018 r.

 

etap w realizacji: przetarg

Planowany termin podpisania umowy na wykonanie KP oraz Materiałów do DŚU 03.2019 r.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Inwestycja polega na rozbudowie (dobudowie drugiej jezdni) istniejącej drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) do węzła Jasionka (bez węzła).

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- liczba pasów ruchu - 2x2
- szerokość pasa ruchu - 3,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

-szerokość poboczy gruntowych - min. 0,75 m
- szerokość pasa dzielącego (z opaskami) - 4,00 m

 

3. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi ekspresowej S19 klasy S do docelowego przekroju (wg wstępnych założeń 2+2) wraz z dostosowaniem całej infrastruktury drogowej, obiektów mostowych, przepustów i miejsc obsługi podróżnych.

 

Plan orientacyjny 

 

4. Obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę kilku obiektów do przekroju docelowego drogi.

 

5. Węzły

W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy nowych węzłów.