viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.2

Budowa obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl

GDDKiA

Nr projektu wg UoD: POIS.08.02.00-00-070/12
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 27.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 31.10.2013 r.
Zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków: 30.06.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 150 029 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 103 037 017,71 PLN

 

Główne cele projektu:
Obwodnica Leżajska jest inwestycją znaczącą nie tylko dla kierowców i mieszkańców Podkarpacia, ale ma także charakter ponadregionalny. Jest ważnym elementem ogólnokrajowego ciągu komunikacyjnego. Jest kolejnym działaniem na usprawnienie przejazdu z centralnej Polski na wschód, w kierunku przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku. Dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z zabytkowego centrum miasta pozwoli na szybsze, bezpieczniejsze i komfortowe pokonanie tego odcinka, co nie jest bez znaczenia przy tak dużym natężeniu ruchu (wg GPR 2010 – 11 103 poj./dobę).

 

Opis projektu:
Etap I obejmuje:

 • Budowę drogi obwodowej (klasy technicznej GP) o łącznej długości 4099 m,
 • Budowę obiektu mostowego na skrzyżowaniu dwupoziomowym drogi obwodowej z DW 877 w 
  m. Giedlarowa, wraz z węzłem typu „półkoniczyna”.
 • Przebudowę odcinka DW 877 oraz DK 77 w rejonie projektowanych skrzyżowań z drogą obwodową,
 • Przebudowę odcinka drogi powiatowej w rejonie skrzyżowania z DW 877,
 • Budowę dwóch obiektów inżynierskich umożliwiających przejazdy gospodarcze pod projektowaną      
  drogą obwodową,
 • Budowę sieci dróg serwisowych umożliwiających obsługę terenów przylegających do drogi   
  obwodowej,
 • Budowę przepustów drogowych umożliwiających zachowanie poprawnej gospodarki wodnej,
 • Wykonanie odwodnienia obiektów znajdujących się w zakresie opracowania, wraz z systemem 
  podczyszczania wód opadowych oraz odprowadzeniem ich do potoku Błotnia,
 • Przebudowę i zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 
  w tym również przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia,
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowań.
 • Wykonanie zabezpieczeń akustycznych – ekrany dźwiękochłonne,
 • Wycinkę i nasadzenia zieleni,
 • Przebudowę lub rozbiórkę elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją (m.in. ogrodzenia, 
  krzyż, altana),
 • Inne roboty branżowe umożliwiające poprawną realizację przedmiotowej inwestycji.

 

Etap II  obejmuje:
• Budowę drogi obwodowej (klasy technicznej GP) o łącznej długości 3.6 km;
• Budowę wiaduktu WD1 nad łącznicami węzła „Las Klasztorny” i linią kolejową Lipnik – Przemyśl;
• Budowę przejazdu gospodarczego PG1 pod projektowaną drogą obwodową w ciągu drogi gminnej nr 104729;
• Budowę przejazdu gospodarczego PG2 nad projektowaną drogą obwodową w ciągu ulicy Opalińskiego;
• Likwidację przejazdów kolejowych
• Rozbiórkę istniejącej strażnicy kolejowej
• Budowę chodników;
• Budowę poboczy;
• Budowę dróg serwisowych;
• Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 875;
• Przebudowę i budowę zjazdów;
• Przebudowę i budowę odcinków rowów otwartych oraz kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwodnienia powierzchniowego m.in. studzienkami wodościekowymi z osadnikami oraz separatory;
• Budowę zbiorników retencyjnych;
• Przebudowę i budowę przejść dla pieszych wyposażonych w wyspy azylu
• Przebudowę, budowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, która wykonana zostanie na podstawie uzyskanych warunków technicznych otrzymanych od właścicieli sieci;
• Przebudowę i budowę oświetlenia;
• Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją;
• Wykonanie nasadzeń (strefa ekotonowa);
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
• Budowa elementów wynikających z potrzeb ochrony środowiska;
• Zmianę organizacji ruchu.
• rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją oraz budowę nowych ogrodzeń;

 

GDDKiA 

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu: BUDOWA I ETAPU DROGI OBWODOWEJ MIASTA LEŻAJSK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK – PRZEMYŚL ODCINEK OD KM OK. 94+968 DO KM OK. 99+067 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI

 • Data podpisania umowy: 22.06.2011 r.
 • Numer umowy: 2811/7/2011
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:
  1) SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. z o. o. – Lider,
  2) CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO S.A
 • Wartość: 36 531 000,02 PLN brutto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 18 miesięcy od czasu podpisania Umowy, tj. do 22.12.2012 r.
 • Zaakceptowane przedłużenie realizacji robót o 215 dni, tj. do 25.07.2013r.
 • Faktyczne zakończenie robót – 07.08.2013

Tytuł kontraktu: BUDOWA II ETAPU DROGI OBWODOWEJ MIASTA LEŻAJSK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK – PRZEMYŚL ODCINEK OD KM 91+350 DO KM 94+968 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI

 • Data podpisania umowy: 24.01.2013 r.
 • Numer umowy: 2811/1/2013
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:
  1) PRI POL-AQUA S.A. – Lider,
  2) DRAGADOS S.A.
 • Wartość: 66 690 000,08 PLN brutto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące od czasu podpisania Umowy, tj. do 24.01.2015 r.
 • Oddanie do użytkowania – 31.10.2014 r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na „BUDOWA I-GO ETAPU DROGI OBWODOWEJ MIASTA LEŻAJSK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK – PRZEMYŚL ODCINEK OD KM OK. 94+968 DO KM OK. 99+067 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

 • Data podpisania umowy: 15.07.2011 r.
 • Numer umowy: 2814/96/2011
 • Wykonawca: PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna
 • Wartość: 1 313 329,79 PLN brutto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24.03.2013 r. (w dniu 21.01.2013 r. podpisano aneks wydłużający prace nadzoru do 22.07.2013 r.).

Tytuł kontraktu: Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na „BUDOWA II-GO ETAPU DROGI OBWODOWEJ MIASTA LEŻAJSK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK – PRZEMYŚL ODCINEK OD KM 91+350 DO KM 94+968 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI” wraz z nadzorem nad realizacją robót.

 • Data podpisania umowy: 01.02.2013 r.
 • Numer umowy: 2814/6/2013
 • Wykonawca: PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna
 • Wartość: 2 465 995,39 PLN brutto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 01.02.2016 r.