viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 5,6 km

- obecny etap – w realizacji

- planowane lata realizacji – 2021 - 2025

- wartość projektu: 107,5 mln zł

 

etap zrealizowany:

zatwierdzenie STEŚ: 12.2011

wydanie decyzji środowiskowej: 31.08.2012

ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego: 30.10.2018

podpisanie umowy na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego: 18.02.2019

Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę: 30.09.2020

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę: 27.04.2021

 

etap w realizacji:

realizacja umowy na zaprojektowanie i budowę drogi (etap prac projektowych)

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

 

Planowana obwodnica Gryfina we wszystkich wariantach zakłada jej przebieg po wschodniej stronie miasta. Początek obwodnicy zaproponowano w dwóch lokalizacjach. Pierwszą lokalizacją, jest rejon zakładu produkcyjnego „Komandor”, na istniejącym łuku poziomym drogi krajowej nr 31. Drugą lokalizacją jest odcinek drogi krajowej nr 31 na skrzyżowaniu z drogą dojazdową mającą służyć do obsługi planowanego dawniej kompleksu szpitalnego. Koniec obwodnicy dla każdego z wariantów przewidziano pomiędzy wiaduktem nad linią kolejową a mostem nad rzeką Tywa.2. Podstawowe parametry techniczne

Dla każdego z wariantów przyjęto następujące parametry techniczne projektowanej drogi:

  • ·                   klasa drogi:                                                                                            GP;
  • ·                   nośność drogi:                                                                                       115kN/os
  • ·                   prędkość projektowa:                                                                            80 km/h;
  • ·                   kategoria ruchu:                                                                                     KR4
  • ·                   szerokość pasa ruchu:                                                                           3,50m;
  • ·                   szerokość opaski:                                                                                  0,50m;
  • ·                   szerokość pobocza:                                                                               1,25m;
  • ·                   minimalny promień łuku poziomego:                                                      1000m;
  • ·                   minimalny promień łuku pionowego wypukłego:                                    4500m;
  • ·                   minimalny promień łuku pionowego wklęsłego:                                      2000m.3. Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje budowę drogi klasy Gp o dwóch pasach ruchu, skrzyżowaniach w formie skrzyżowań skanalizowanych bądź rond na skrzyżowaniach z istniejącą drogą krajową nr 31, DW nr 120 i DP1367Z.Na skrzyżowaniach z pozostałymi drogami wykonane zostaną wiadukty. Wykonane zostaną elementy służące ochronie środowiska, elementy odwodnienia.

 


4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant I

Wariant ten został wybrany w decyzji środowiskowej.

Wariant pierwszy obwodnicy zaprojektowano w nawiązaniu do pierwotnych założeń przebiegu obwodnicy.

Całkowita długość trasy w wariancie I wynosi 5+591,81km.

Początek obwodnicy założono w km 16+700 drogi krajowej nr 31, w rejonie zakładu produkcyjnego „Komandor”.

Początkowo trasa przebiega przez tereny leśne, znajdujące się na terenie proponowanego Gryfińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Następnie przebiega przez użytki rolne położone w rejonie nieczynnego wysypiska śmieci. W km 1+475 przewidziano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 120. Skrzyżowanie będzie znajdować się poza terenem zabudowanym konieczna, więc będzie korekta geometryczna drogi wojewódzkiej nr 120 wymuszająca na kierujących ograniczenie prędkości. W stosunku do wariantu przedstawionego na etapie Studium Korytarzowego wprowadzono korektę trasy polegającą na odsunięciu trasy obwodnicy od kompleksu bagien, znajdującym się na terenie proponowanego użytku ekologicznego. W km 3+717 obwodnica krzyżuje się z drogą powiatową nr 1367Z. W celu zminimalizowania ingerencji w nowo powstałą zabudowę jednorodzinną obwodnicę poprowadzono w rejonie istniejącej fermy kurzej. Dalszy przebieg obwodnicy wynika z istniejącego ukształtowania terenu oraz jego dużej deniwelacji i ma na celu zminimalizowanie ilości robót ziemnych koniecznych do wykonania tego odcinka obwodnicy. Na końcowym odcinku planowana obwodnica na długości około 300 metrów przebiegać będzie przez obszary cenne przyrodniczo. W wariancie I obwodnica dwukrotnie krzyżuje się z linią 110kV.  Włączenie obwodnicy do drogi krajowej przewidziano pomiędzy wiaduktem nad linią kolejową i mostem nad rzeką Tywa. W wariancie I niezbędne będzie wykonanie 4 przejazdów nad drogami gruntowymi, jednego średniego przejścia dla zwierząt i 6 przepustów dla płazów. Opracowanie dotyczące obiektów inżynierskich znajduje się w części czwartej niniejszego opracowania. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1367Z ze względu na ochronę przed hałasem zachodzi konieczność wykonania ekranów akustycznych. Szczegółowe opracowanie i lokalizacja ekranów znajduje się w części przyrodniczej niniejszego opracowania.

 

 

plan orientacyjny:

GDDKiA 

 


5. obiekty inżynierskie
 Przepusty


IV. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt,

 ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Wody opadowe sprowadzane będą poprzez rowy drogowe oraz kanalizację deszczową do zbiorników retencyjno – odparowujących. Na wlotach do zbiorników wody podczyszczane będą za pomocą separatorów i osadników. 

ochrona przed nadmiernym hałasem

W miejscach wymagających ochrony przed hałasem otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.


V. Bezpieczeństwo

 

Planowana obwodnica zakłada całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta Gryfina.

W chwili obecnej dla drogi krajowej nr 31 biegnącej przez miasto Gryfino ruch tranzytowy stanowi około połowę całkowitej liczby pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz i prognoz ruchu w roku 2015 (planowane oddanie do użytku obwodnicy Gryfina) dla każdego z wariantów obwodnicy można spodziewać się spadku ilości pojazdów poruszających się dotychczasową trasą drogi krajowej nr 31 o ponad 50% w stosunku do stanu istniejącego

Tak znaczące zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie Gryfina znacząco zmniejszy liczbę zdarzeń drogowych wynikających głównie z dużej liczby obecnie istniejących punktów kolizji dla ruchu tranzytowego. Znaczące zmniejszenie natężenia ruchu na terenie miasta Gryfino pociągnie za sobą wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.