viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK11 Obwodnica Olesna

Obwodnica Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)

Długość:              24,841 km

Etapy zrealizowane:

20 lipca 2016 r.  -    podpisanie umowy na opracowanie „Studium Techniczno – Ekonomiczno -Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej [STEŚ-R] dla zadania budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”, biuro projektowe IVIA S.A. z Katowic, Al. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice

31 maja 2017 r.  -  posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA O/Opole, przyjęcie dokumentacji etapu STEŚ;

31 sierpnia 2017 r.  -  posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, udzielenie rekomendacji dla północnego wariantu przebiegu obwodnicy Olesna;

1 grudnia 2017 r.   -    złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU);

8 czerwca 2018 r.  -     posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA O/Opole, przyjęcie dokumentacji etapu Koncepcji Programowej (KP);

27 czerwca 2018 r. -   posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, udzielenie rekomendacji wybranym rozwiązaniom projektowym;

5 lipca 2018 r.   -   wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU);

wrzesień 2018 r.     -     wykonanie powierzchniowe badania archeologiczne;

16 października 2018 r. -   ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie Projektuj&Buduj

20 marca 2020r. - złożenie wniosku o ZRID

18 grudnia 2020r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 

 

Etap w realizacji:

17.05.2019 r. - podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzanie Kontraktem z firmą Lafrentz Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

20.05.2019 r. - podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację przedmiotowej inwestycji z konsorcjum firm: MIRBUD S.A. (Lider) / Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Partner).

 

Strona internetowa inwestycji:

https://www.s11-obwodnicaolesna.pl/

 

Istotne Etapy i elementy opracowanej dokumentacji projektowej:

Etap STEŚ:

- analiza wariantów przebiegu drogi,

- wykonanie pomiarów ruchu oraz opracowanie analizy i prognozy ruchu,

- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych dla wszystkich badanych korytarzy terenowych;

- wykonanie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

- wykonanie studium geologiczno-inżynierskiego i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu,

- opracowanie części technicznych dokumentacji: drogowej, mostowej, branż uzbrojenia terenu,

- zlecenie i wykonanie oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego dla analizowanych wariantów i ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD),

- zlecenie i wykonanie audytu BRD,

- uzgodnienia i opinie,

- spotkania informacyjno-konsultacje (konsultacje społeczne organizowane przez GDDKiA i projektanta);

- wykonanie analizy ekonomicznej zadania i analizy finansowej;

- wykonanie analizy wielokryterialnej porównania i oceny wariantów przebiegu.

 

Etap KP:

- aktualizacja i opracowanie mapy do celów projektowych (445 ha),

- spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie dojazdów do pól i nieruchomości,

- wykonanie geologicznych badań terenowych (odwierty geologiczne sumarycznej długości ok. 9500 mb, ok. 3500 mb sondowań, 28 km badań metodą tomografii elektrooporowej),

- wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu,

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

- opracowanie części technicznych dokumentacji projektowej: drogowej, mostowej i uzbrojenia terenu.

 

Realizowany przebieg drogi:

Obwodnica Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) zostanie zlokalizowana w korytarzu terenowym według północnego wariantu jej przebiegu (wariant nr 2 z etapu STEŚ), uznanym według wielokryte­rialnej analizy porównawczej i Raportu o oddziaływaniu na środowisko za wariant najbardziej optymalny. Początek jej przebiegu znajduje się na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu m. Kolo­nia Ciarka, którą nowy ślad drogi omija od strony południowej. Ok km 2+200 zmienia swój przebieg, kierując się na wschód i przekracza istniejącą DK 11, rz. Stobrawę oraz dwutorową linię kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów, wzdłuż której biegnie przez ok. 2,5 km. Obwodnica omija m. Stare Olesno i Wojciechów od północnej strony. Następnie zmienia swój przebieg, by w km ok. 9+980 przeciąć drogę wojewódzką DW nr 487 relacji Olesno – Byczyna (ul. Gorzowska). Na skrzyżowaniu tych dróg zaplanowany jest węzeł drogowy typu WB, z włączeniem łącznic do DW 487 w postaci rond. Do węzła poprzez północne rondo zostanie również włączona droga powiatowa DP nr 1934 O relacji Olesno – Radłów. Biegnąc dalej w terenach leśnych, obwodnica omija od północnej strony teren strefy ekonomicznej. Następnie zmienia swój przebieg w kierunku południowym i wkracza na teren pól uprawnych w sąsiedztwie m. Świercze i Kolonia Świercze. W km ok. 14+383 przecina drogę woje­wódzką DW nr 494 relacji Bierdzany – Olesno – Częstochowa (ul. Częstochowska). Skrzyżowanie tych dróg planuje się jako przejazd drogowy. W dalszej kolejności obwodnica przebiega przez teren leśny, by po przecięciu drogi powiatowej DP nr 1945 O po północnej stronie m. Sowczyce wkroczyć na tereny pól uprawnych. W km ok. 20+500 przecina linię kolejową nr 143 i zbliża się w najmniej newralgicznym miejscu do zabudowań w m. Łomnica. Dalej przecina rz. Łomnicę i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, by w km ok. 23+613 przeciąć istniejącą DK 11 w postaci przejazdu dołem. Obwodnica koń­czy się na granicy woj. opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej DK 11 poprzez łącznik tymczasowy długości ok. 250 m.

 

 

GDDKiA

 

Mapa orientacyjna z przebiegiem wariantu wskazanego w DŚU:

 

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy Olesna:

Klasa techniczna drogi                       S (droga ekspresowa)

Prędkość projektowa                          Vp=100 km/h

Prędkość miarodajna                          Vm=110 km/h

Ilość jezdni/pasów ruchu                    2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku)

Szerokość pasa uchu                         3,50 m

Szerokość pasa awaryjnego               2,50 m

Szerokość pasa dzielącego                5,00 m (w tym obustronne opaski szer. 0,50 m)

Skrajnia pionowa                                 5,00 m

Rodzaj i nośność nawierzchni             bitumiczna, 115 kN/oś

Kategoria obciążenia ruchem              KR6

Obsługa terenu przyległego poprzez istniejącą sieć dróg oraz projektowane drogi dojazdowe.

 

Planowany czas realizacji inwestycji:      lata 2019-2022