viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S11, Obwodnica Zachodnia miasta Poznania: etap I Tarnowo Podgórne do węzła "Poznań Zachód" (A2)

Droga ekspresowa S11, Zachodnia obwodnica Poznania, Etap I, Tarnowo Podgórne do węzła "Poznań Zachód" 

 

Oddział: Poznań

długość – 14,23 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2009 – 2012

Całkowita wartość projektu: 516 919 788,72 zł brutto

 

1. etap zrealizowany:

Luty  2006 r. - opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

01.03.2006 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

25.06.2007 r. – uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Listopad 2010 r. - opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla etapu II b

Streszczenie (raport PnB etap I)

12.08.2011 r. – uzyskano Postanowienie o uzgodnieniu warunków realizacji budowy Zachodniej Obwodnicy Poznania, Etap IIB

Postanowienie RDOŚ dla ZOP I

17.07.2009 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą: Konsorcjum firm: Skanska S.A. (Lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (Partner)

21.07.2009 r. r. – podpisanie umowy i rozpoczęcie pracy nadzoru- Konsultanta: Lafrentz Polska Sp. z o.o.

07.08.2009 r. – rozpoczęcie robót budowlanych

28.11.2011 r. – oddanie do ruchu trasy na odc. Poznań Tarnowo Podgórne - Poznań Skórzewo

03.06.2012 r. – oddanie do ruchu trasy na odc. Poznań Skórzewo - Poznań Zachód

30.06.2012 r. – zakończenie robót

25.11.2013 r. podpisanie Umowy o Dofinansowanie Nr POIS.06.01.00-00-044/13

Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Maksymalna kwota dofinansowania z UE (ZOP I): 534 514 565,93 PLN

 

GDDKiA

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Inwestycja zawiera się w całości w granicach powiatu poznańskiego ziemskiego. Budowa S11 rozpoczęła się od węzła Swadzim w km 13+068,00 a skończyła się na  węźle Głuchowo – km 25+693,57. Budowa S5 rozpoczęła się w rejonie węzła Głuchowo – od km 0+000,00 do km 1+605,00 o łącznej długości 14,23km. Inwestycja zapewniła odciążenie miasta Poznania od ruchu tranzytowego oraz zapewniła szybki dostęp do autostrady A2 z rejonu gmin Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Komorniki.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi: S
Prędkość projektowa: 100 km/h

Prędkość miarodajna: 110 km/h
Przekrój poprzeczny drogi: 2x2
Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
Szerokość pobocza gruntowego: ≥1,25 m
Szerokość pasa dzielącego: ≥5,00 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
Szerokość korony drogi: ≥26,50 m
Pochylenie poprzeczne na odc. prostym: 2,0 %
Najmniejszy projektowany promień łuku poziomego: 1 000 m
Największe projektowane pochylenie niwelety: 3,5 %
Skrajnia pionowa: 4,70 m
Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: min. 60 m
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś

 

3. zakres inwestycji

Stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T, poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Poznania, a co za tym idzie poprawę warunków życia miejskiej zabudowy sąsiadującej z zastępowaną drogą krajową nr 11, poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych Obszaru Metropolitarnego Poznania oraz województwa wielkopolskiego poprzez odpowiednie skomunikowanie przedmiotowej trasy z pozostałą siecią drogową, wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa wielkopolskiego i granice państwa, dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”.

 

W zakresie robót drogowych wykonano budowę odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych S-11 i S-5 o łącznej długości 14,23 km, w tym budowę 4 węzłów drogowych, dwóch MOP-ów II, przebudowę odcinka DK92 oraz odcinków kilku dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe, budowę przepustów drogowych i urządzeń ograniczających uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska (ekrany akustyczne, zieleń drogowa) oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, sieci gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne oraz urządzenia SRK).

 

4. Wariantowanie przebiegu

Na etapie opracowywania dokumentacji do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozważane były różne warianty lokalizacji Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 ze względu na uwarunkowania społeczno – środowiskowe.

Wśród analizowanych wariantów lokalizacyjnych, na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poza wariantem podstawowym i wariantem bezinwestycyjnym, rozważane były:

 • Na odcinku między km ~1+900 – 5+200, oprócz przebiegu podstawowego z MOP II „Bytkowo” i „Pawłowice”, 2 przebiegi wariantowe:
 • wariant „Pawłowice” – na południe od wariantu podstawowego;
 • wariant „Sobota” – na północ od wariantu podstawowego, z dwoma alternatywnymi lokalizacjami MOP II:
  • - MOP II „Sobota” i „Pawłowice”, po wschodniej stronie Samicy Kierskiej, na wysoczyźnie; obydwa w rejonie km ~3+400;
  • - MOP II „Pawłowice” i „Bytkowo”, zlokalizowane w różnych km drogi – MOP „Pawłowice” j.w., t.j. w rejonie km ~3+400 po stronie północnej, zaś MOP „Bytkowo” w rejonie km ~4+800 po stronie południowej  projektowanej drogi.
 • Wariantowa lokalizacja węzła „Rokietnica”
 • na przecięciu z ul Kierską (km ~6+250) 
 • na przecięciu z ul. Trakt Napoleoński (km ~7+200) – wariant podstawowy;
 • Na odcinku w km ~7+400 – 9+700, oprócz przebiegu podstawowego, analizowany był przebieg wg tzw. wariantu „Kobylniki”. Trasa w tym wariancie usytuowana jest na zachód od wariantu podstawowego, co skutkuje niewielką korektą  lokalizacji i rozwiązania węzła „Kobylniki”.
 • Na odcinku w km ~10+600 – 16+200, oprócz przebiegu podstawowego, analizowany był wariant „Sady”. W tym wariancie trasa przesunięta była na zachód tak, że stanowiła zachodnią obwodnicę miejscowości Sady. 

 

Celem wskazania optymalnego przebiegu w wariantowej analizie porównawczej jako kryteria uwzględniono m. in.:

 • Występowanie obszarów objętych formalno-prawną ochroną przyrodniczą (i ich rangę) oraz obszarów cennych przyrodniczo;
 • Obecność terenów leśnych oraz gleb wysokich klas bonitacyjnych (tu: wyłącznie III klasa);
 • Możliwość zastosowania działań minimalizujących negatywne skutki przyrodnicze;
 • Konflikty społeczne, w tym konieczność wyburzeń budynków mieszkalnych;
 • Kolizje ze środowiskiem gruntowo-wodnym (w tym ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża, obecność odbiorników spływów oczyszczonych konieczność specjalnych działań dla ochrony jakości wód);
 • Zagrożenia dla klimatu akustycznego istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej;
 • Stan prawny w zakresie zagospodarowania terenu w oparciu o materiały otrzymane z gmin.

 

Ostatecznie, na podstawie analizy zgromadzonego materiału w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano do realizacji wariant podstawowy poza odcinkami od km 1+900 do km 5+200 oraz od km 7+400 do km 9+700, gdzie do realizacji wskazano odpowiednio warianty „Sobota” i „Kobylniki”. Z uwagi na fakt, że wariantowanie lokalizacyjne dotyczyło odcinka będącego w kolizji z obszarem Natura 2000 „Dolina Samicy” (na tym odcinku analizie poddano wariant podstawowy, wariant Pawłowice oraz wariant Sobota) poniżej odniesiono się do wpływu poszczególnych wariantów na ww. Obszar Natura 2000.

 

Wariant podstawowy i wariant Pawłowice były od siebie oddalone w najdalszym miejscu o ok. 200 m, jednak zarówno pod względem środowiskowym, jak i technicznym prezentowały się podobnie. W obu wariantach przejście przez rzekę Samicę zostało zaprojektowane za pomocą serii betonowych przepustów, których wykorzystanie przez część ze zwierząt mogłoby być utrudnione. Dodatkowo oba wariant przebiegały przez podmokłe łąki, zarośla wierzbowe i płaty olsu, tj. tereny atrakcyjne dla ptaków. Co istotne, wariant podstawowy znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie (ok. 20 m) od zinwentaryzowanego stanowiska bączka zwyczajnego będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Samicy”. Przyjęcie go do realizacji wiązałoby się z znacznym prawdopodobieństwem wystąpienia negatywnego oddziaływania na to stanowisko. Przeprowadzone analizy wykazały, że w przypadku wariantów podstawowego i Pawłowice nawet przy zastosowaniu estakady nad doliną rzeczną nadal istniałoby ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 „Dolina Samicy”.

W przeciwieństwie do wyżej opisanych wariantów przyjęty do realizacji wariant Sobota omija kompleks leśny oraz podmokłe łąki i zarośla znajdujące się po zachodniej stronie rzeki Samicy. Zgodnie z przedmiotowym wariantem przebieg drogi S11 został bardziej „odgięty” i poprowadzony łukiem ok. 500 m na północ od wariantu podstawowego. Mimo, że jest on nieco dłuższy niż wariant podstawowy, to przecina obszar Natura 2000 „Dolina Samicy” w miejscu cechującym się występowaniem siedlisk w znacznym stopniu przekształconych przez człowieka, omijając tym samym siedliska o największych walorach przyrodniczych będących najatrakcyjniejszymi dla ptaków, w tym siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Wariant ten przebiega głownie przez obszary zagospodarowane rolniczo, które dochodzą aż do samego koryta rzeki Samica (część zabagniona doliny jest tu nie szersza niż 5 m). W wyniku analiz uznano, że przejście przez dolinę rzeki Samicy powinno nastąpić za pomocą dwóch estakad.

Realizując drogę S11 w wariancie Sobota znacząco zmniejszono jej negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 „Dolina Samicy”. Dotyczy to zwłaszcza oddziaływania na ptaki.

 

4. obiekty inżynierskie:

Łącznie wybudowano 17 obiektów inżynierskich, w tym 14 wiaduktów drogowych, 1 most i 2 przejścia pieszo-rowerowe.

 

5. węzły:

- węzeł „Głuchowo”,

- węzeł „Zakrzewo”,

- węzeł „Swadzim”,

- węzeł „Dąbrówka”.

 

6. MOPy:

- MOP II „Skórzewo”,

- MOP II „Palędzie”.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 1,13 km), przejść dla zwierząt dużych (w tym estakada nad doliną Samicy), średnich i małych.
Ogrodzenie herpetologiczne. Nasadzenia drzew i krzewów.