viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAFundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa

STATUT FUNDACJI

09-01-2009


S1.jpg


S2.jpg


S3.jpg

S4.jpg

 

 

STATUT FUNDACJI

 

pod nazwą: FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA

 

Fundacja na rzecz wspierania muzealnictwa drogowego w Polsce została ustanowiona przez następujących fundatorów:

 

-       JERZY BAJER

-       JACEK BOJAROWICZ

-       MARCELI BOCHENEK

-       JERZY JANUŚ

-       WŁADYSŁAW KOWAL

-       JADWIGA KRZYŻEK

-       KRZYSZTOF  RAJ

-       EDWARD WILCZOPOLSKI

 

aktem notarialnym z dnia 8 lipca 1992 r sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tarnowie

 

§ 1

 

Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony, działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i ma siedzibę w Szczucinie.

 

§ 2

 

Nadzór nad fundacją co do zgodności jej działania ze statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa sprawuje Minister Infrastruktury

 

§ 3

 

Celem Fundacji jest:

 

 1. Wspieranie finansowe działalności Okręgowego Muzeum drogownictwa w Szczucinie oraz „Izb Pamięci” organizacji Okręgów Dróg Publicznych w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.
 2. Rozwijanie społecznego ruchu na rzecz ochrony zabytków techniki drogownictwa.
 3. Szkolenie i doskonalenie osób pracujących na rzecz ochrony zabytków techniki drogownictwa.
 4. Gromadzenie i pozyskiwanie eksponatów dla Muzeum oraz Izb Pamięci.
 5. Dokumentowanie wartościowych zjawisk w drogownictwie.
 6. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z innymi muzeami, organizacjami
  i stowarzyszeniami o pokrewnych celach w kraju i za granicą.

 

§ 4

 

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Pozyskiwanie sponsorów dla ratowania i ochrony zabytków
 2. Organizowanie kursów, konferencji, sympozjów, szkoleń, odczytów, wystaw oraz innych imprez.
 3. Inicjowanie i popieranie wymiany krajowej i międzynarodowej w dziedzinie ochrony zabytków techniki drogownictwa.
 4. Systematyczne zabezpieczanie i ochronę eksponatów.
 5. Uzupełnianie istniejących zbiorów nowymi zabytkami, uzyskuje je drogą zakupów, darowizn i depozytów.

 

§ 5

 

Dla realizacji celów statusowych Fundacja może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami i fundacjami w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w spółkach, programach rządowych i innych organizacjach.

 

§ 6

 

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 400 zł (słownie złotych: czterysta) wniesiony przez Fundatorów.

 

§ 7

 

MAJĄTEK FUNDACJI TWORZY SIĘ:

 1. z darowizn, zapisów i spadków
 2. z odsetek  od wpłat bankowych, obligacji i innych papierów wartościowych.
 3. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

Przez okres 1 –szego roku nie planuje się prowadzenia działalności gospodarczej.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej opracowany zostanie aneks do Statutu określający zakres i rodzaj działania.

 

§ 8

 

Organami Fundacji są:

 

 1. Rada Fundatorów
 2. Zarząd

 

§ 9

 

1.      Radę fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy nie wchodzący w skład Zarządu.

2.      Fundator działa sam lub może reprezentować osoba przez niego upoważniona na podstawie pełnomocnictwa.

 

§ 10

 

 1. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także mogą być zwoływane na wniosek Zarządu.
 2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje i koordynuje pracę Rady.
 3. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady.

 

§ 11

 

Rada Fundatorów ustala zasady i warunki realizacji oraz finansowanie celów Fundacji a także sprawuje nadzór nad jej działalnością a w szczególności:

 1. uchwala kierunki działalności Fundacji i zasady ich finansowania
 2. powołuje i odwołuje Zarząd
 3. uchwala regulamin Zarządu
 4. ocenia pracę Zarządu raz na kwartał
 5. bada sprawozdania finansowe
 6. podejmuje uchwały o przystąpieniu do innych organizacji prawnych oraz występowaniu z nich
 7. podejmuje uchwały w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Fundacją a członkiem Zarządu oraz reprezentuje Fundację przy  tych czynnościach.

  Do reprezentowania Fundacji wystarczy /jeden/ z członków Rady przez nią upoważniony.
 8. podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości
 9. oznacza największą sumę zobowiązań, jaką Fundacja może zaciągnąć
 10. uchwała zmiany statutu

 

§ 12

 

 1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym prezes.
 3. Zarząd działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Fundatorów

 

§ 13

 

 1. Fundację na zewnątrz reprezentuje Zarząd
 2. Oświadczenia woli za Fundację składa jeden członek Zarządu lub pełnomocnik ustalony przez Radę Fundatorów

 

§ 14

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych Rady Fundatorów
 2. Zarząd jest odpowiedzialny za pełną, ekonomiczną i zgodną z celami statutowymi i uchwałami Rady działalności Fundacji

 

§ 15

 

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywania majątku fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statusowego celu fundacji
 4. zakupu ze szczególnych zasad towarów lub usług do fundacji przez fundatorów, członków organów fundacji i pracowników oraz ich osób bliskich.

 

§ 16

 

 1. Uchwałę dotyczącą likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania celu lub wyczerpania środków podejmuje Rada Fundatorów, wyznaczając w niej likwidatora
 2. W uchwale o likwidacji Fundacji nadaje się likwidatorowi niezbędne uprawnienia i środki do likwidacji Fundacji oraz określa się przeznaczenie środków uzyskanych z likwidacji majątku.

 

§ 17

 

W przypadku śmierci fundatora w prawa jego wstępuje osoba wyznaczona w tym celu aktem woli lub spadkobiercy, a w razie wielu spadkobierców ten z nich, którego wskażą spadkobiercy. W przypadku braku tego wskazania Rada Fundacji podejmuje uchwałę o wyborze z pośród uprawnionych spadkobierców osoby wstępujące w prawa zmarłego fundatora.

 

§ 18

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem i przepisami ustawy o fundacjach rozstrzyga Rada fundatorów lub Zarządu Fundacji w granicach umocowania.