viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.2

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Radom (Jedlińsk) − Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc

GDDKiA 

Nr projektu wg UoD: POIS.08.02.00-00-059/10-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 05.04.2011 r.
Data podpisania aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 24.07.2012 r.
Data podpisania aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 20.02.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013 r.
Całkowita wartość projektu wg UoD: 837 326 439,91 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 629 254 374,69 zł
 

Strony internetowe projektu: http://www.s7-obwodnicakielc.pl/
 

W dniu 16.08.2013 Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję, pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc (Kielce DK 73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny).
 

Głównymi celami projektu były:
• stworzenie bezpiecznego odcinka drogi umożliwiającego wysoki komfort i prędkość podróżowania,
• usprawnienie transportu tranzytowego i lokalnego województwa świętokrzyskiego,
• wzrost mobilności osób i towarów oraz przezwyciężenie cech peryferyjności komunikacyjnej regionu,
• oszczędności finansowe związane ze skróceniem czasu przewozu osób i towarów.
• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
 

Opis projektu:
Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącej obwodnicy Kielc o długości około 23 km do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Projektowana trasa ma swój początek w miejscowości Wiśniówka, w km 538 + 800 i kończy się w km 561 + 487.
Połączenie projektowanej obwodnicy z istniejącym układem drogowym zapewniły trzy węzły drogowe:
- Kostomłoty w km 545 + 424 (na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74),
- Jaworznia w km 553 + 858 (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 762),
- Chęciny w km 560 + 779 (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 762).


W ramach inwestycji wykonano m. in. następujące roboty:
− wybudowano odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 22,7 km;
− rozbudowano 3 węzły drogowe;
− wybudowano odcinek drogi krajowej nr 74 o długości 1,4 km;
− wybudowano obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty);
− wybudowano miejsca obsługi podróżnych (MOP);
− wybudowano drogi dojazdowe i serwisowe;
− przebudowano i rozbudowano istniejącą infrastrukturę (melioracyjno–drenarska, elektroenergetyczna, teletechniczna);
− wybudowano urządzenia ograniczające oddziaływanie drogi na środowisko (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, zbiorniki retencyjne, zieleń drogowa);
− wybudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome, znaki o zmiennej treści).

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
1. Roboty budowlane
Przedmiot kontraktu: Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 Węzeł Wiśniówka) – Chęciny (Węzeł Chęciny).

 • Data podpisania umowy: 01.09.2010 r.
 • Numer umowy: 210/RK/110/2009//2010
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. – Lider ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. – Partner
 • Wartość: 641 560 059,65 PLN brutto
 • Planowane zakończenie realizacji zgodnie z umową i aneksem nr 5: 22.07.2013 roku
 • Data zakończenia realizacji robót: 22.07.2013 roku

2. Zarządzanie i nadzór
Przedmiot kontraktu: Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu: Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 Węzeł Wiśniówka) – Chęciny (Węzeł Chęciny).

 • Data podpisania umowy: 06.08.2010 r.
 • Numer umowy: 154/UA/140/09/2010
 • Data podpisania umowy uzupełniającej: 12.02.2013
 • Numer umowy uzupełniającej: 10/UA/5/2013
 • Wykonawca: Konsorcjum:
  Lider – Grontmij Polska Sp. z o.o.
  Partnerzy:
  1. Grontmij Nederland B. V. z siedzibą w De Bilt, De Holl Bilt 22
  2. Lafrentz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  3. MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 • Wartość: 7 950 205,03 PLN brutto
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 40 miesięcy (od rozpoczęcia usługi).