viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Ekrany akustyczne powstają zgodnie z przepisami

26-01-2021

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązana do działania zgodnie z przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami czy postanowieniami, rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, prawem ochrony środowiska i zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To na ich podstawie budowane są ekrany akustyczne, a dodatkowe mogą powstać, jeśli normy hałasu będą przekroczone i właściwy marszałek województwa wyda stosowną decyzję. 

  • Ekrany akustyczne wybudowane zgodnie z prawem w oparciu o decyzje i postanowienia 

  • RDOŚ nakazał wykonanie analizy porealizacyjnej po roku od oddania S2 

  • Gminy mają możliwość zlecenia wykonania badań hałasu w każdym momencie po oddaniu drogi do ruchu 

Ochrona środowiska to ważny element procesu inwestycyjnego  

Jednym z podstawowych elementów procesu inwestycyjnego jest ochrona środowiska. Pod uwagę brane są między innymi aspekty związane z ochroną wód, gleb, powietrza, zabytków czy stanu akustycznego środowiska. Zagadnienia są analizowane etapowo, a jest to związane ze szczegółowością opracowywanej kolejno dokumentacji projektowej. W pierwszej kolejności w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przygotowywany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, który jest podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej. Drugim etapem jest wykonanie Koncepcji programowej, która jest przygotowywana w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową. Ostatnią fazą przed rozpoczęciem realizacji robót jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

 

W ramach tego etapu przewidziane jest przeprowadzenie powtórnej analizy środowiskowej i wykonywany jest drugi raport o oddziaływaniu na środowisko. Zatwierdzeniem wskazanych rozwiązań chroniących środowisko przed negatywnym oddziaływaniem drogi jest postanowienie wydane przez właściwą terytorialnie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W oparciu o zapisy tego dokumentu, po uzyskaniu decyzji ZRID, realizowana jest inwestycja. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązana do działania zgodnie z przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami oraz postanowieniami.   

  

Ekrany akustyczne wybudowane w oparciu o decyzje i postanowienia  

W zakresie ochrony środowiska i zapisów w decyzjach do każdej inwestycji należy podchodzić indywidualnie. Dla Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 warunki środowiskowe określono w wydanej w 2011 roku decyzji środowiskowej, a następnie, na podstawie szczegółowych projektów budowlanych, dokonano ich weryfikacji w procedurach ponownej oceny oddziaływania na środowisko (postanowienia RDOŚ w Warszawie wydane w 2017 r.). Weryfikacja zapisów decyzji środowiskowej opierała się nie tylko na konkretnych rozwiązaniach drogowych, ale również na zaktualizowanych informacjach w zakresie zagospodarowania terenu oraz aktualnych przepisach prawa. Należy nadmienić, że zabezpieczenia akustyczne mogą powstać wyłącznie w celu ochrony terenów, które są zakwalifikowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie klasyfikacji gminy jako tereny wymagające zabezpieczenia przed hałasem. Oznacza to, że na przykład dla terenów usługowych nie buduje się ekranów. 

 

Zabezpieczenia akustyczne są więc realizowane ściśle według rozstrzygnięć administracyjnych - decyzji i postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Dokumenty te określiły również warunki dotyczące wykonania analizy porealizacyjnej, czyli opracowania, które oceni rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko po jej wybudowaniu. Wskazano zarówno zakres koniecznych do wykonania badań i analiz, jak również terminy ich wykonania.  

  

Weryfikacja skuteczności zastosowanych ekranów    

Aby jakiekolwiek pomiary mogły być podstawą do stwierdzenia przekroczenia norm hałasu, muszą być wykonane odpowiednią aparaturą pomiarową oraz w określony sposób wskazany w regulacjach prawnych. Wyniki pomiarów wykonanych np. za pomocą urządzeń nieposiadających właściwej kalibracji lub wykonane w niewłaściwych warunkach atmosferycznych, nie mogą być podstawą do nałożenia obowiązku dobudowy lub rozbudowy ekranów.  

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązana do działania zgodnie z przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami czy postanowieniami, rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, prawem ochrony środowiska i zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, badania skuteczności zabezpieczeń akustycznych w ramach analizy porealizacyjnej będą wykonane po upływie roku od oddania inwestycji do użytkowania.   

 

Ekrany, które mogliśmy wybudować, określiły postanowienia RDOŚ z 2017 roku, a na kolejnym etapie, czyli analizy porealizacyjnej, zostaną wskazane ich ewentualne uzupełnienia wraz z podaniem lokalizacji i wysokości.  

 

Ekrany zostały wykonane zgodnie z obowiązującym przepisami. Jednak w przypadku potwierdzenia przekroczenia norm hałasu wybudujemy dodatkowe zabezpieczenia wskazane w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z wiążącą nas decyzją i postanowieniem RDOŚ analizę porealizacyjną możemy przeprowadzić po roku od udostępnienia drogi kierowcom, nie wcześniej. Jeśli jednak będzie wcześniejsza decyzja Marszałka, np. w oparciu o badania hałasu wykonane na zlecenie jednej z zainteresowanych gmin lub dzielnic m.st. Warszawy, i potwierdzą się przekroczenia norm, GDDKiA zrealizuje dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. Zależy nam na tym, aby S2 POW była doceniona nie tylko przez kierowców, ale również akceptowana przez lokalne społeczności. W obecnie obowiązującym porządku prawnym nie mamy możliwości, aby przyspieszyć przeprowadzenie pomiarów. Taką możliwość mają jednak władze samorządowe. 

 

W każdym momencie dla istniejącej drogi organ ochrony środowiska, w tym przypadku Marszałek Województwa Mazowieckiego, może wydać decyzję zobowiązującą do wykonania przeglądu ekologicznego na podstawie pomiaru wykonanego przez akredytowane laboratorium. 

 

Aktualnie w Polsce obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

- 56 dB w nocy 

- 61 dB w dzień dla zabudowy jednorodzinnej 

- 65 dB dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej. 

Urządzenia przeciwhałasowe są stawiane tylko w przypadkach przekroczenia tych norm. 

 

Reasumując, nie mogliśmy podczas realizacji ani po jej zakończeniu wybudować mniej lub więcej ekranów akustycznych czy też zmienić ich lokalizację lub wysokość. Zabezpieczenia powstały w oparciu o wydane decyzje, postanowienia i pozwolenia.