viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. 2

Budowa obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

odcinek 2 – odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice)

Oddział: Katowice

Długość: 7,635 km

Obecny etap: opracowanie dokumentacji projektowej (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, materiały do wniosku  o wydanie decyzji ZRID).

 

Etap zrealizowany:

Opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ)

STEŚ etap II dla inwestycji polegającej na budowie drogi krajowej nr 78
z obwodnicami zostało przygotowane jako materiał dla uzyskania Decyzji Środowiskowej. Przebieg trasy został rozpatrzony w czterech wariantach przez GDDKiA. Wszystkie warianty były szeroko konsultowane
ze społeczeństwem, organami samorządowymi. Wszelkie protesty
i postulaty zostały przeanalizowane przez tutejszy Oddział przy udziale biura projektów. Wariant 1 wskazano jako rekomendowany we wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi
i wybrany do realizacji.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

14.07.2009r. - odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych
i Autostrad dla etapu STEŚ które rekomendowało wariant 1 do wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

16.03.2010r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Katowicach.

31.05.2011r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu 1 od km 105+654 do 116+150, dalej według wariantu 2 od km 116+150
do 121+500 i ponownie według wariantu 1 od km 121+500 do km 160+417,93.

05.10.2012r. – uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), która spowodowała, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

10.07.2018r. Oddział wystąpił z wnioskiem do RDOŚ w Katowicach
o wydanie postanowienia, że realizacja inwestycji przebiega etapowo.

11.09.2018r. RDOŚ w Katowicach wydał postanowienie o etapowaniu inwestycji 

 

Opracowano Koncepcję Programową:

Odcinek II: Zawiercie (Kromołów) – Żerkowice od km 122+409
do km 130+135.

25.10.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla Odcinka II 

 

Etap w realizacji:

W dniu 21 stycznia 2020r. została podpisano umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Poręby
i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135”.

 

II. Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 122+500 do km 130+135 wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogą krajową oraz z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą krajową.

Początek inwestycji znajduje się w km 122+500 (za węzłem Kromołów)
i jest drogą o przekroju  dwujezdniowym dwupasowym. Koniec inwestycji stanowi dowiązanie do istniejącej drogi krajowej 78 w Żerkowicach. 

 

Planowana inwestycja została podzielona na odcinki realizacyjne:

Odcinek II w tym:

Zadanie IIa - m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500
do km 130+010,

Zadanie IIb - rondo w Żerkowicach – od km 130+010 do km 130+135 (Decyzja nr 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej z dnia 24.01.2019r.).

 

Przebieg drogi:

Trasę obwodnic wyznaczono wzdłuż DK78 przez powiat: zawierciański
na terenie gminy Zawiercie.

 

Planowane parametry techniczne

klasa techniczna drogi – GP,

prędkość projektowa – 80 km/h,

prędkość miarodajna – 100 km/h,

przekrój poprzeczny – 2x2,

szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

szerokość pasa dzielącego – 4 m,

kategoria ruchu – KR6,

nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

 

Zakres inwestycji:

Zakres projektowy obejmuje opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej ZRID.

 

Węzły, skrzyżowania:

Odcinek II obejmujący:

Zadanie IIb

  • budowę skrzyżowania w jednym poziomie: skrzyżowania (rondo)
    z istniejącą drogą DK78  (ul. Jurajska, ul. Grobla).

Obiekty inżynierskie: 

Odcinek II obejmujący: Zadanie IIa

Zakres realizacyjny obejmuje budowę obiektów inżynierskich: 4 wiadukty.

 

MOP-y: Brak

 

Ochrona środowiska:

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych, średnich
i małych. Zbiorniki zastępcze dla płazów. Odcinkowe wygrodzenia herpetologiczne. Nasadzenia drzew i krzewów. Kanalizacja
wraz z urządzeniami podczyszczającymi.