viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Łatwiejsze wyliczenie waloryzacji dzięki aplikacji „Kalkulator” na stronie GUS

27-11-2019

Współpraca Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego Urzędu Statystycznego od końca 2018 roku zaowocowała stworzeniem nowego narzędzia pomagającego w wyliczeniach waloryzacji kosztów kontraktów. Aplikacja „Kalkulator” jest mechanizmem (wzorem) waloryzacyjnym do obliczenia realnych zmian kosztów na rynku w określonym czasie dla kontraktów infrastrukturalnych w Polsce.

  • W tym roku wprowadziliśmy nowych mechanizm waloryzacji
  • GUS uruchamia aplikację do wyliczenia waloryzacji kwot na kontrakcie
  • Jak korzystać z nowego narzędzia „Kalkulator”

Aplikacja „Kalkulator”

Aplikacja „Kalkulator” umożliwia w szybki i prosty sposób obliczanie wartości mnożnika korygującego za różne okresy, wykorzystywanego dalej do waloryzacji kwot wynikających z realizacji kontraktów drogowych. Daje również możliwość dokonywania symulacji dla potrzeb waloryzacji kontraktów budowlanych według trzech wersji, uzależnionych od przyjętych systemów wagowych wynikających z klauzuli waloryzacyjnej.

Aplikacja „Kalkulator” jest dostępna na stronie internetowej GUS pod adresem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx

Pozwala ona przede wszystkim na automatyczne obliczanie wskaźników obrazujących dynamikę zmieniających się cen na rynku w wybranym czasookresie m.in. dla elementów wchodzących w skład „koszyka waloryzacyjnego”, tj.:

  • produkcji sprzedanej wybranych wyrobów przemysłowych (według grup PKWiU) stosowanych w budownictwie drogowym - w tym paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa;
  • cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) - potocznie zwanego inflacją;
  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dla działu 42 sekcji  F według PKD 2007 „Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej”.

Realna pomoc dla wykonawców i inwestorów

Aplikacja „Kalkulator” skierowana jest przede wszystkim do inwestorów i  podmiotów specjalizujących się w realizacji inwestycji drogowych. Bowiem umożliwia ona w szybki i prosty sposób obliczanie różnych wariantów wartości mnożnika korygującego za różne okresy wykorzystywanego do waloryzacji kwot wynikających z drogowych kontraktów infrastrukturalnych.

 

Szczegółowy opis wersji znajduje się na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl w zakładce metadane. Aplikacja udostępniona jest  w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień GUS wyodrębnił również dwa adresy e-mailowe do określonych Pracowników instytucji, na które można zgłaszać szczegółowe pytania: b.kudelska@stat.gov.pl i d.turek@stat.gov.pl.

 

Wiele podmiotów zaangażowanych w tworzenie nowej klauzuli waloryzacyjnej.

GDDKiA mając na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań, a także chcąc jak najlepiej poznać problemy i oczekiwania wykonawców do prac nad nowym mechanizmem waloryzacyjnym zaprosiła również przedstawicieli firm branży budowlanej, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych oraz Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polski.

 

Prace te rozpoczęły się w GDDKiA jeszcze w 2018 r. Ich celem było wypracowanie nowych zasad, a co za tym idzie także klauzuli waloryzacyjnej. W przypadku kontraktów GDDKiA przełożyło się to przede wszystkim na wprowadzenie zmian do Warunków Kontraktowych - Subklauzuli 13.8. - Korekty wynikające ze zmian kosztu. Będzie to miało wpływ na płynność realizacji inwestycji. Celem jest możliwość zmian kosztów, poprzez stosowanie waloryzacji w umowach GDDKiA oddających realną dynamikę wahań cen elementów podstawowych wpływających na realizację inwestycji drogowej.

 

Nowe zasady już funkcjonują

Wyniki wielokryterialnej analizy zostały uwzględnione w regulacjach obowiązujących na kontraktach GDDKiA. Dzięki temu od stycznia 2019 r. we wzorcowych dokumentach GDDKiA dotyczących umów na realizację dróg zarówno w formule „Projektuj i Buduj” oraz „Buduj”, w Subklauzuli 13.8 - Korekty wynikające ze zmian kosztu, stosowany jest nowy mechanizm waloryzacyjny. Podmiotem dostarczającym dane wykorzystywane w klauzuli waloryzacyjnej jest Główny Urząd Statystyczny, będący zarazem współautorem aplikacji „Kalkulator”.

 

Dynamiczniejsza waloryzacja na kontraktach GDDKiA

Nowa waloryzacja wprowadzona w GDDKiA już w I kwartale 2019 r. opiera się na rozliczeniach w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, której składową jest „koszyk waloryzacyjny”. W skład „koszyka”, składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).

 

Informacje o nowych zasadach waloryzacji informowaliśmy już parokrotnie: