viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Rozwiązanie umowy z wykonawcą kontraktów A1 i S3

29-04-2019

Po wielokrotnych  wezwaniach Generalnego Wykonawcy firmy Sallini Polska, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum realizującym budowę autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia, odc. F oraz drogę ekspresową S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, w trybie kontraktowym 15.1  nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

 

Garść statystyk

 

  • A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia GDDKiA 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji: 885 721 531,58 zł brutto

Data zawarcia Kontraktu A1 F: 12.10.2015r.

Kwota Kontraktu: 703 281 570,14 zł brutto (co stanowi około 80% kosztorysu inwestorskiego)

 

Na etapie procedury przetargowej Zamawiający zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził swoją możliwość realizacji zamówienia.

 

Obecnie nie naliczano kary za przekroczenie Czasu na Ukończenie robót, gdyż termin ten jeszcze nie upłynął. Jednakże została naliczona kara za brak osiągnięcia „kamienia milowego” inwestycji  w wysokości 32 491 607, 61 zł. Wykonawca zgodnie z kontraktem miał możliwość zabezpieczenia kary stosowną gwarancją bankową, co zrealizował. Na wykonawcę naliczono zgodnie z umową kary w wysokości 15% wartości nieukończonych robót, co szacunkowo wynosi ok. 44 mln zł.

 

Równolegle nałożono na wykonawcę kary z powodu opóźnionych płatności dla podmiotów realnie realizujących prace lub usługi na placu budowy w wysokości 5 550 000, 00 zł. Dodatkowo Zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców materiałów oraz za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektów umów z podmiotami wykonującymi prace lub usługi, co łącznie wyniosło kwotę 915 000,00 zł.

 

Ponadto, na skutek braku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 30 podmiotów (zgłoszonych Zamawiającemu do 26.04.2019 r.) w łącznej wysokości ok. 5 mln zł.

 

Zaawansowanie na dzień 26.04.2019:

Zaawansowanie rzeczowe:

- ogółem: 58,25% a w tym Roboty - 52,98%

Zaawansowanie finansowe:

- z wypłatą zaliczki: 66,60%

- bez zaliczki: 58,81%

Procentowy upływ czasu: 94,22% (z uwzględnieniem zmiany Czasu na Ukończenie – Aneks nr 7).

 

 

  • S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji: 655 845 572, 29 zł  brutto

Data zawarcia kontraktu: 22.12.2014 r.

Kwota kontraktu: 456 128 375, 60 zł netto

                            561 037 901,99 zł  brutto (co stanowi około 85% kosztorysu inwestorskiego)

 

GDDKiA naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 84 492 307, 74 zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy.

 

Oprócz naliczonych kar umownych za przekroczenie czasu na zakończenie robót w wysokości 84 492 307, 74 zł ( na tą kwotę była wystawiona nota księgowa do Salini,  dołączona do oświadczenia o odstąpieniu) Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy dalszymi karami umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne, w tym w szczególności Karą umowną zgodnie z Subklauzulą 8.7 lit.b) w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 15% wartości nie zakończonych Robót. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę 20.620.074,30 zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji.

 

Dodatkowo Zamawiający wystąpił do gwaranta o  zabezpieczenie kwoty należytego  wykonania umowy w kwocie 56 103 790,20

 

Ponadto, na skutek zaniechania realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy], w tym w szczególności obowiązku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec szeregu podmiotów (71 podmiotów) w łącznej wysokości 41 288 496,83 zł (słownie czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osie tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 83/100).

Zamawiający na dzień 26.04.2019 r., po rozpatrzeniu 15 wniosków, zgodnie z Subklauzulą 4.4 zapłacił bezpośrednio kwotę 9 798 764,40 zł.

 

Dodatkowo Zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców.

Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Oddział na podstawie Subklauzuli 8.7  [h] - za niezgłoszenie P/U/D wynosi: 4 920 000,00 zł

- 210 000  zł - kwota kar, która została zapłacona przez Wykonawcę,

- 4 710 000,00 zł - kwota kar, która została potrącona z faktur Wykonawcy S-3

Kwota wynika z tytułu niezgłoszenia PUD w 164 przypadkach.