viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno – Jasło

22-10-2018

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: ok. 35km

- obecny etap – w przygotowaniu

 

1.etap zrealizowany:

Podpisanie umowy na opracowanie SK I STEŚ : 16.08.2016 r.

Posiedzenie ZOPI dla SK: 31.03.2017 r. (zatwierdzenie Protokołu ZOPI 24.04.2017 r.)

Podpisanie umowy na wykonanie niezbędnych Materiałów i uzyskanie DŚU 09.02.2018 r.

Posiedzenie ZOPI dla STEŚ: 18.06.2018 r. (zatwierdzenie Protokołu ZOPI 20.08.2018 r.)

Posiedzenie KOPI dla STEŚ: 11.09.2018 r. (zatwierdzenie Protokołu KOPI 05.10.2018 r.)

 

2.etap w realizacji - projektowanie

W dniu 11.09.2018 r. odbyło się posiedzenie KOPI na którym rozpatrywano STEŚ. Zgodnie z ustaleniami Protokołu KOPI Projektant miał przeanalizować dodatkowy wariant przebiegu DK73 na odcinku II (obwodnica Brzostka i Kołaczyc). Wykonawca opracował nowy podwariant, który nie uzyskał zgody PGW Wody Polskie na realizację ze względu na to, iż realizacja założeń wariantu W2a tj. budowa mostu w km 93+600 rzeki Wisłoka będzie powodować zbyt duże piętrzenia wód powodziowych, które wg obliczeń modelowych może wynieść nawet 1,22 m w km 94+277. Dodatkowo tut. Oddział uzyskał stanowisko PGW Wody Polskie określające warunki i założenia, przy których możliwe byłoby przyjęcie (rekomendacja) do dalszych prac przygotowawczych na odcinku II wariantu o przebiegu zbliżonym do wariantu W1, a polegającym na połączeniu planowanych wałów przeciwpowodziowych z projektowanym przebiegiem DK 73. W związku z powyższym konieczne będzie przeanalizowanie nowego wariantu przebiegu trasy na odcinku II, który będzie spełniał wymagania stawiane przez PGW Wody Polskie. W dniu 06.05.2019 r. została podpisana umowa na opracowanie zadania pn.: Aneks do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odc. Pilzno – Jasło, obejmujący analizę dodatkowego podwariantu W1b na odcinku II w zakresie obwodnicy Brzostka i Kołaczyc”. Termin wykonania przedmiotowego zadania – 3 m-ce od dnia podpisania umowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci zaprojektowania na odcinku II DK73 Pilzno - Jasło dodatkowego podwariantu W1b przebiegu drogi. Przedmiotowe zamówienie wynika ze stanowiska Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, w którym Wody Polskie dopuściły możliwość lokalizacji obwodnicy Brzostka i Kołaczyc jako jednej inwestycji a polegającym na połączeniu planowanych wałów przeciwpowodziowych z projektowanym przebiegiem DK 73. Dokumentacja projektowa dla dodatkowego podwariantu W1b została przekazana do GDDKiA w dniu 06.08.2019 r. Obecnie trwa uzgadnianie warunków Porozumienia regulującego zasady budowy i finansowania tych odcinków rozbudowywanej drogi krajowej nr 73, które będą równocześnie wałami przeciwpowodziowymi oraz wałami zamykającymi wzdłuż potoków: Słony Potok, Gogołówka oraz Dębówka  pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Projektowana trasa została podzielona na trzy odcinki:

Odcinek 1

Początkowy odcinek planowanej drogi stanowi obwodnicę miasta Pilzna i rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do obwodnicy Pilzna (DK 94) i ul. Lwowskiej DK73 w Pilźnie.

Następnie wszystkie warianty dochodzą do istniejącej drogi krajowej nr 73 i biegną z wykorzystaniem istniejącego pasa drogowego, w sąsiedztwie obszarów o istniejącej zabudowie o charakterze jednorodzinnym lub przeznaczonych do zabudowy. Następnie droga DK73 przecina rzekę Wisłokę oraz obszar niezabudowany ciągnący się wzdłuż jej koryta. Po jej przekroczeniu droga biegnie wzdłuż terenów o zabudowie jednorodzinnej należących do miejscowości Jaworze Górne (od wschodniej strony) oraz grunty orne i tereny eksploatacji kruszywa po zachodniej stronie

 

Odcinek 2

Odcinek stanowi obwodnicę miejscowości Brzostka i Kołaczyc i rozpoczyna się na granicy Gminy Pilzno i Gminy Brzostek, za Kołaczycami. W dalszym przebiegu wszystkie warianty dochodzą do istniejącej drogi krajowej nr 73 i biegną z wykorzystaniem istniejącego pasa drogowego, w sąsiedztwie obszarów z istniejącą zabudową o charakterze jednorodzinnym lub przeznaczonych do zabudowy, żeby zakończyć swój bieg na końcu miejscowości Krajowice.

 

Odcinek 3

Odcinek ten rozpoczyna się na granicy Gminy Kołaczyce i Gminy Jasło na istniejącej drodze krajowej DK73 i w dalszej części przebiegu stanowi obwodnicę Jasła zlokalizowaną po stronie wschodniej lub zachodniej w zależności od wariantu. Warianty Zachodnie przecinają rzekę Wisłokę na wysokości początku miasta Jasło, następnie przechodzą przez tereny rolnicze po zachodniej stronie miejscowości Kaczorowy i koniec opracowania włącza się w istniejąca drogę krajową DK28 za Jasłem (zachodnia część miasta) w kierunku Nowego Sącza.

Warianty wschodnie przebiegają po północno-wschodniej stronie miasta Jasła przez tereny lekko zurbanizowane oraz rolnicze i niezabudowane, omijają miejscowość Brzyszczki po jej wschodniej stronie, żeby włączyć się na skrzyżowaniu dróg krajowych DK73 i DK28.

 

PLAN ORIENTACYJNY 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna GP
- prędkość projektowa 60 km/h na terenie zabudowy, 70 km/h poza terenem zabudowy
- prędkość miarodajna 70 km/h na terenie zabudowy, 90 km/h poza terenem zabudowy
- liczba pasów ruchu 2
- szerokość pasa ruchu  3,5m;
- szerokość poboczy gruntowych  min 1,5 m;
- skrajnia pionowa 4,70 + 0,2m
- obciążenie nawierzchni KR5;
 

3. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejących odcinków drogi na łącznej długości 14 km do szerokości jezdni 7,0 m oraz wzmocnienie jej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś jak również budowę obwodnicy Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości około 21 km.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Całość opracowania została podzielona na 3 odcinki. Warianty analizowane na etapie STEŚ dla poszczególnych odcinków:

Odcinek 1 (gmina Pilzno) został opracowany w trzech wariantach przebiegu, o długościach:

- W1, 7,927 km (w tym obwodnica Pilzna 1,220 km)

- W2, 7,949 km (w tym obwodnica Pilzna 2,387 km)

- W2a, 7,917 km (w tym obwodnica Pilzna 2,354 km)

Do dalszych prac przygotowawczych KOPI wskazało wariant W2a

 

Odcinek 2 (gminy: Brzostek, Brzyska, Kołaczyce) został opracowany w sześciu wariantach przebiegu, o długościach:

- W1, 19,088 km (w tym obwodnica Brzostka i Kołaczyc 13,278 km)

- W1a, 20,401 km (w tym obwodnica Brzostka i Kołaczyc 13,780 km)

- W2, 19,976 km (w tym obwodnica Brzostka 4,746 km i Kołaczyc 7,264 km)

- W3, 20,253 km (w tym obwodnica Brzostka 4,746 km i Kołaczyc 2,410 km)

- W3a, 19,165 km (w tym obwodnica Brzostka 4,746 km i Kołaczyc 2,172 km)

- W3b, 19,421 km (w tym obwodnica Brzostka 4,746 km i Kołaczyc 2,157 km)

KOPI zobowiązało Projektanta do opracowania i analizy dodatkowego wariantu przebiegu DK73 na tym odcinku.

 

Odcinek 3 (gmina Jasło) został opracowany w czterech wariantach przebiegu, o długościach:

- W1, 7,228 km (w tym obwodnica Jasła 6,062 km)

- W2, 6,994 km (w tym obwodnica Jasła 5,829 km)

- W3, 6,535 km (w tym obwodnica Jasła 5,294 km)

- W4, 6,446 km (w tym obwodnica Jasła 5,294 km)

Do dalszych prac przygotowawczych KOPI wskazało wariant W2

 

5. Obiekty inżynierskie

Odcinek 1:

Wariant 1 - 3 mosty, 6 przepustów;

Wariant 2 - 3 mosty, 1 wiadukt, 7 przepustów;

Wariant 2a - 3 mosty, 1 wiadukt, 7 przepustów;

 

Odcinek 2:

Wariant 1 - 9 mostów, 1 wiadukt, 33 przepusty;

Wariant 1a - 10 mostów, 1 wiadukt, 34 przepusty;

Wariant 2 - 9 mostów, 1 wiadukt, 35 przepustów;

Wariant 3 - 7 mostów. 1 przejście dla zwierząt, 42 przepusty;

Wariant 3a - 7 mostów, 1 przejście dla zwierząt, 36 przepustów;

Wariant 3b - 7 mostów, 1 przejście dla zwierząt, 37 przepustów;

 

Odcinek 3:

Wariant 1 - 1 most, 2 wiadukty, 6 przepustów;

Wariant 2 - 1 most, 2 wiadukty, 7 przepustów;

Wariant 3 - 1 most, 1 wiadukt, 8 przepustów;

Wariant 4 - 1 most, 1 wiadukt, 9 przepustów;

 

6. Węzły

Nie przewiduje się budowy węzłów w żadnym z rozpatrywanych wariantów.

Powiązania z istniejącym układem dróg zaprojektowano poprzez skrzyżowania jednopoziomowe.