viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Babica - Jawornik

I.Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 23,45 km

- obecny etap: w przygotowaniu

 

1.etap zrealizowany:

Dotychczasowe prace przygotowawcze były prowadzone dla całego odcinka od Kielanówki (w. Rzeszów Południe) do Barwinka. W dniu 13.05.2008 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano : Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r. na etapie, którego analizowano wstępnie przebiegi S19.

 

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r. Opracowanie to zostało rozpatrzone przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i na podstawie uchwały KOPI zawartej w protokole KOPI nr 37/2010 z dnia 17.12.2010, zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zarekomendowany został wariant WB1 alternatywa.

 

2.etap w realizacji:

5 lutego 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (23 km). 

Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider - Promost Consulting Sp. z o.o. i Partnerzy - IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o.

Wartość: 17,1 mln zł

 

II.Opis inwestycji:

1.Przebieg drogi

Tereny, na których zlokalizowana jest objęta zamówieniem inwestycja to obszar powiatu: strzyżowskiego, gminy: Czudec, Strzyżów, Niebylec oraz Brzozowskiego gmina Domaradz. Obszar ten stanowią tereny leśne, grunty użytków rolnych, łąki, częściowo nieużytki i małe zagajniki porośnięte drzewostanem, a także tereny. Trasę przecinają cieki wodne i rowy melioracyjne. Początek projektowanego odcinka przyjęto za węzłem Babica w km 21+650, gdzie planowana droga przecina rzekę Wisłok i związany z nią obszar Natura 2000, biegnąc dalej w kierunku południowym. Za przysiółkiem Wielkie Pole dochodzi do planowanego węzła drogowego Strzyżów-Żarnowa w którym krzyżować się będzie z droga powiatową Żarnowa - Niebylec. MOP-y po obu stronach drogi, zaplanowano w rejonie miejscowości Jawornik. Biegnąc dalej w kierunku południowym, droga ekspresowa przecina drogę krajową nr 19, po czym wchodzi w Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Następnie, w rejonie miejscowości Domaradz przecina drogę powiatową Domaradz - Przysietnica, a dalej na południe, krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 886. Tam zaplanowano węzeł Domaradz.

 

Plan orientacyjny TUTAJ 

 

Wizualizacja dostępna TUTAJ

 

2.Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna S,
 • prędkość projektowa –100 km/h,
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • liczba jezdni – 2,
 • ilość pasów ruchu – 2 x 2,
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
 • szerokość opasek wewnętrznych – 2 x0,5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m,
 • szerokość pasa dzielącego - 5,00 m (w tym opaski 2x0,5m),
 • szerokość poboczy gruntowych – min. 0,75 m
 • skrajnia pionowa – 5m,
 • dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115kN/oś,
 •  

3.Zakres inwestycji

Planowana jest budowa drogi ekspresowej na odcinku 23,5 km w tym blisko 11,0 km obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady przekrajacie głębokie doliny na podporach o wysokości sięgającej 95,0m , 2 lub 3 obiekty tunelowe o długości łącznej blisko 4,0 km, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego. Przewiduje się budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP typu II i III), budowę Obwodu Utrzymania Drogi - OUD, systemu odwodnienia drogi, ekranów akustycznych, przebudowę dróg publicznych, budowę sieci elektroenergetycznych (zasilanie obiektów tunelowych), przebudowę istniejących urządzeń obcych w zakresie sieci i przyłączy.

 

4.Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach STEŚ Etap I analizowano 7 wariantów przebiegu drogi. Po przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2008 r. konsultacji społecznych na terenie gmin, w których zlokalizowano te warianty i po analizie złożonych wniosków, postulatów społecznych oraz uwarunkowaniach środowiskowych – bogactwo różnego rodzaju form ochrony przyrody, do Etapu STEŚ II zarekomendowano cztery warianty lokalizacyjne – WA, WB, WA alternatywny oraz WB alternatywny. Dla wariantów tych założony docelowy przekrój drogi to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. W toku prac etapu STEŚ II opracowano również wariant techniczny, tzw. wariant WB1 alternatywny, opracowany przy założeniu przekroju docelowego dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

5.Obiekty inżynierskie

Wg obecnego stanu zawansowania prac projektowych (10.2018 r.) przewiduje się wykonanie:

W ciągu drogi S19:

 • 3 (2) tuneli drogowych (prowadzone są działania celem optymalizacji przebiegu S19 i zastąpienia 2 odrębnych obiektów tunelowych jednym o korzystniejszych parametrach),
 • 11 estakad,
 • 1 most,
 • 1 wiadukt,

Obiekty poprzeczne:

 • 6 wiaduktów,
 • 2 przejazdy drogowe,
 • 1 przejście górne dla zwierząt,
 • 6 przejść dla zwierząt zespolonych z obiektami,

Przepusty na ciekach i rowach wg potrzeb.

 

6.Węzły

W ramach przedmiotowego odcinka przewiduje się realizację 2 węzłów drogowych typu WB tj. Strzyżów – Żarnowa w miejscu skrzyżowania z istniejącą droga powiatową nr 1931 Żarnowa - Niebylec oraz węzła Domaradz w miejscu skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką nr 886 Domaradz - Brzozów – Sanok wraz z zlokalizowanym przy węźle obwodem utrzymania drogi „OUD” na terenie którego planowe jest urządzenie centrum zarządzania tunelami.

 

7.Miejsca Obsługi Podróżnych

Przewidziano miejsca obsługi typu II i typu III w okolicach miejscowości Jawornik.

 

III.Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt i przepustów dla płazów.

 

- ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne.

 

- ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.