viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Rzeszów Południe - Babica

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość ok. 10,3 km

- obecny etap – w realizacji systemem P&B

 

1. etap zrealizowany:

Dotychczasowe prace przygotowawcze były prowadzone dla całego odcinka od w. Rzeszów Południe do Barwinka.

W dniu 13.05.2008 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.

 

Wydarzenia istotne dla procesu przygotowania inwestycji:

- w dniu 17.12.2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) na którym rozpatrzono STES Etap II,

- protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 01.04.2011 r.,

- w dniu 28.10.2011 GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,

- w dniu 06.11.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.

- W dniu 4.11.2016 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa”. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

- 19.01.2017r. podpisana została umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca: konsorcjum: Promost Consulting Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o., wartość: 6 303 627,00 zł; termin umowny wykonania KP 19.04.2019 r. KP została wykonana w terminie).

- 30.04.2019 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, w dniu 28.05.2019 r. odbyło się posiedzenie KOPI w Warszawie. Protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 25.07.2019 r.

- W dniu 03.10.2019 ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.

- 4.02.2020 r. otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odc. od w. Rzeszów Płd. do w. Babica. Wpłynęło 6 ofert. Najniższą ofertę złożyła firm China Harbour Engineering Company LTD na kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższą ofertę - konsorcjum firm z liderem Porr SA na kwotę 3 195 977 598,35 zł.

- 15.05.2020 - Oferta konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica (dł. ok. 10,3 km).

- 3.07.2020 - Kontrola uprzednia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnym wynikiem. Więcej TUTAJ 

- 10.07.2020 - podpisanie umowy na realizację sysemem projektuj-buduj (Wykonawca: konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, kwota: 2 230 165 684,48 zł, termin: 70 miesięcy) Więcej TUTAJ 

 

2. etap w realizacji:

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj” - wykonawca na podstawie Koncepcji Programowej opracowuje dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji:14 miesięcy to projektowanie, 7 miesięcy uzyskanie decyzji ZRID, 33 miesiące budowa. Do tego należy także doliczyć cztery okresy zimowe, tj. 16 miesięcy.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi 

Droga ekspresowa S19 na odcinku w. Rzeszów Południe – w. Babica  dł. ok. 10,3 km zlokalizowana będzie w województwie podkarpackim, w powiatach: rzeszowskim (gmina: Boguchwała, miejscowości Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, Mogielnica. Lutoryż), strzyżowskim (gmina: Czudec, miejscowość Babica).

Dodatkowo w zakresie przedmiotowej inwestycji przewidywane jest wykonanie zasilania tunelu z GPZ (w m. Strzyżów, Glinik Charzewski, Żarnowa, Połomia, Wyżne) w związku z czym, zlokalizowana jest na obszarze gmin Niebylec, Czudec i Strzyżów.

Trasa drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica  rozpoczyna się w km 11+400 za węzłem Rzeszów Południe. Początkowo droga przebiega przez działki rolne, oraz łąki – tereny nie zabudowane. Następnie przecina tereny zabudowane miejscowości Racławówka. Dalej trasa ponownie wkracza na tereny rolne należące do miejscowości Racławówka, Boguchwała i Mogielnica oraz tereny zabudowane miejscowości Mogielnica. Projektowana droga S19, biegnie w kierunku południowo-zachodnim, omijając od strony północno-zachodniej miejscowość Lutoryż. W rejonie tym  zaplanowano obustronne MOP-y I i MOP II Lutoryż. Dalej droga przebiega przez teren leśny, gzie występuje tunel. Następnie trasa drogi przebiega w sąsiedztwie terenu zabudowanego przecinając drogę wojewódzką nr 988 oraz linię kolejową nr LK106. Po jej przekroczeniu, droga przebiega równolegle do istniejącej DK 19, po jej zachodniej stronie, aż do węzła Babica km około 21+671, gdzie kończy się zakres opracowania.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa – 100 km/h
- prędkość miarodajna – 110 km/h
- liczba pasów ruchu - 2x2
- szerokość pasa ruchu - 3,5
- szerokość opasek wewnętrznych - 0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość pasa dzielącego - 5 m z opasami
- szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchulub ochrony środowiska
- skrajnia pionowa – 5 m
- obciążenie nawierzchni – 115 KN/oś

3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłem drogowym, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, urządzeniami BRD, oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

Plan orientacyjny

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach STEŚ Etap I analizowano 7 wariantów przebiegu drogi. Po przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2008 r. konsultacjach społecznych na terenie gmin, w których zlokalizowano te warianty i po analizie złożonych wniosków, postulatów społecznych oraz uwarunkowaniach środowiskowych – bogactwo różnego rodzaju form ochrony przyrody, do Etapu STEŚ II zarekomendowano cztery warianty lokalizacyjne – WA, WB, WA alternatywny oraz WB alternatywny. Dla wariantów tych założony docelowy przekrój drogi to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. W toku prac etapu STEŚ II opracowano również wariant techniczny, tzw. wariant WB1 alternatywny, opracowany przy założeniu przekroju docelowego dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. (bez pasów awaryjnych na odcinku Miejsce Piastowe – Barwinek).

 

5. Obiekty inżynierskie  

1 tunel, 

6 estakad, 

2 wiadukty nad S19,

1 wiadukt nad koleją,

3 przejścia dedykowane jedynie dla zwierząt,

1 przejazd pod S19,

 

6. Węzły

Węzeł Babica  - węzeł typu „trąbka”.


III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt i przepustów dla płazów.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.